دانلود کامل چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

Published on Author adminLeave a comment

چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

هدف از این پایان نامه چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال می باشد
دسته بندی حقوق
بازدید ها ۲۰
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۱۲ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۶۳

چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود پایان نامه رشته حقوق

چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

مقدمه
محکوم علیه حکم داوری که حکم به ضرر او صادر شده است در برخورد با آن سه راه حل بیشتر نمیتواند داشته باشد:
۱- یا اینکه رأی صادره را طوعاً و از روی میل و رغبت اجرا نماید
۲- یا اینکه به حکم صادره از جانب داوران اعتراض کند و تلاش نماید تا دادگاه صالح حکم ابطال آنرا صادر نماید
۳- و یا آن را کنار بگذارد و یا سکوت کند و هنگامی که محکومله تقاضای شناسایی و اجرای آن را نمود در مقابل آن مقاومت نماید بنابراین اعتراض به رأی داوری همانند رسیدگیهای قضایی امری اجتناب ناپذیر خواهد بود و داوری نمیتواند انتظار مستثنی شدن کامل از ضمانت اجرایی را داشته باشد.
اعتراض به مفهوم حملهای از طرف بازنده (محکومعلیه) به اعتبار حکم صادره توسط داوران است بعبارت دیگر محکومعلیه حالت تهاجمی به خود گرفته و قصد نقض حکم را دارد که این اعتراض ممکن است حالتهای مختلف داشته باشد.اعتراض به حکم میتواند اشکال گوناگونی به خود بگیرد و با توجه به نظامهای حقوقی مختلف بطرق مختلفی اعمال گردد و به عنوان مثال ممکن است به شکل تقاضایی از مرجع قضایی به منظور تغییر حکم یا کنار گذاشتن آن ظاهر گردد و یا اینکه قصد محکومعلیه از این اعتراض عودت حکم به دیوان داوری برای بررسی مجدد آن باشد، دلایلی که ممکن است طرف معترض مطرح نماید نیز میتواند متفاوت باشد مثل اینکه او مدعی شود که موضوع اختلاف قابل ارجاع به داوری نبوده است یا اینکه داوران صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته باشند مثل اینکه داوران اصول اجباری داوری را نقض نمودهاند و از این قبیل… .
مفهوم اعتراض به داوری – هر چه که ممکن است باشد و یا هر شکلی که ممکن است به خود بگیرد- باید به نحو مضیق تفسیر گردد زیرا در صورت عدم تفسیر مضیق، ضمن اینکه راه مداخله دادگاه را در روند داوری هر چه بیشتر هموار مینماید همچنین موجب میشود که طرفین در مقابل یکدیگر به اقدامات تاخیری و تاکتیکی متفاوتی متوسل شوند که این خود باعث وارد آمدن خدشه به هدف و مقصد داوری خواهد گردید.درخواست ابطال رأی تنها شیوه اعتراض به رأی داوری در حقوق ایران است و در عمل رویه محکمه را میتوان متضمن یک بازرسی مختصر شکلی نسبت به رأی داوری دانست و در واقع دادگاهها با اعتماد به ظاهر مواد قانونی با درخواست محکومله دستور اجرای رأی را میدهند و اعمال هرگونه نظارت دقیق و وسیع را به دعوی ابطال میسپارند.دعوی ابطال مخصوص آرای داوری ملی است یعنی تنها دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال را دارد که رأی موضوع درخواست ابطال متعلق به نظام حقوقی مقر آن دادگاه باشد و چنانچه این دعوی منجر به ابطال حکم شود، علی الاصول این بطلان نه تنها مانع از اجرای رأی در آن کشور است بلکه اجرای آن در کشورهای دیگر نیز ممتنع میشوند.
داوری بعنوان نهادی که به مانند دادگاه به احقاق حق و دادرسی میپردازد فاقد قوه قهریه است و بر این اساس آرای صادره از جانب داوری را با توسل به زور و اجبار نمیتوان به مرحله اجرا در آورد.
در خصوص اینکه مرجع صالح در رسیدگی به «اعتراض به رأی داوری» چه شخصی است دو فرض قابل تصور است:
فرض اول اینکه چه نهاد یا ارگانی حق رسیدگی به این موضوع را دارد؟
فرض دوم اینکه مراجع کدام کشور باید این وظیفه را انجام دهند؟
پاسخ فرض اول این است که مراجع قضایی حق رسیدگی به چنین موضوعی را دارند ولی در بعضی از مواقع امکان دارد قبل از مراجعه به محاکم توسط مرجع دیگری به اعتراض رسیدگی شود! مانند اینکه در بعضی موارد بویژه در دادرسیهای مربوط به تجارت کالاها این حق برای طرفین وجود دارد تا از یک دیوان داوری سازمان یافته که به این امر اختصاص یافته است تقاضای رسیدگی مجدد به حکم را نماید.پ
پاسخ فرض دوم این است که به طور کلی، دادگاه محلی که در آنجا داوری برگزار گردیده است یا مراجع قضایی کشوری که داوری بر اساس قانون آیین رسیدگی آن کشور برگزار شده باشد مسوول رسیدگی به موضوع اعتراض هستند.
علاوه بر این دادگاههای کشوری که در آنجا تقاضای شناسایی یا اجرای حکم شده است نیز برای رسیدگی به اعتراض صلاحیت خواهند داشت (بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون نیویورک)؛ که این اعتراض به صورت تبعی صورت میگیرد، به این شیوه که محکومعلیه به دنبال درخواست اجرای رأی توسط محکومله و در مقام دفاع به رأی صادره اعتراض میکند و مانع اجرای آن میشود.
عدم مداخله دادگاه در روند داوری اصل و مداخله آن استثناست و دادگاه بایستی همیشه تلاش نماید تا از مداخله در روند داوری خودداری کند مگر در موارد نادر و استثنایی و در مواقعی که مداخله دادگاه ضروری و اجتناب ناپذیر باشد. دادگاه در این خصوص دو نقش عمده ایفا خواهد کرد:
۱- نقش حمایتی.
۲- نقش نظارتی.
در نقش حمایتی، هدف اصلی کمک و مساعدت به روند داوری است. بدین مفهوم که هر جایی که داوری از ایفای وظایف خود ناتوان است دادگاه آن را کمک نموده و روند جریان داوری را تحسین مینماید.
در نقش نظارتی، هدف اصلی نظارت بر جریان صحیح داوری است به این مفهوم که دادگاه پیوسته روند داوری را تحت نظر دارد تا اصول اساسی دادرسی را رعایت نماید و از این طریق احقاق حق به مفهوم واقعی انجام پذیرد.
فهرست مطالب
چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

۱ مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری ۵

۱٫ ۱ گفتاراول: اعتراض به رأی داوری ۵
۱٫ ۲ گفتاردوم: مقررات شکلی در دعوی ابطال رای داور( در بیانیه الجزایر) ۸
۱٫ ۲٫ ۱ اشکال اعتراض علیه احکام داوری ۹

۲ مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری ۱۱

۲٫ ۱ گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری ۱۱
۲٫ ۱٫ ۱ دادگاه صالح رسیدگی طبق مقررات قانون داوری تجاری بینالملل ایران ۱۱
۲٫ ۱٫ ۲ دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات اتاق ایران ۱۳
۲٫ ۱٫ ۲٫ ۱ در خصوص اختلافات تجاری داخلی ارجاع شده به اتاق بازرگانی ۱۳
۲٫ ۱٫ ۲٫ ۲ در خصوص اختلافات تجاری بینالمللی ارجاع شده به مرکز داوری اتاق ایران ۱۴
۲٫ ۱٫ ۲٫ ۳ مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات قواعد داوری آنسیترال ۱۴
۲٫ ۱٫ ۳ دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۹
۲٫ ۱٫ ۳٫ ۱ دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری ۱۹
۲٫ ۱٫ ۳٫ ۲ دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی ۱۹
۲٫ ۲ گفتاردوم: رعایت مقررات شکلی در دعوی ابطال رأی داور ۲۱
۲٫ ۲٫ ۱ قانون داوری تجاری بینالمللی ۲۱
۲٫ ۲٫ ۲ مقررات شکلی در قانون آیین دادرسی مدنی ۲۴
۲٫ ۲٫ ۳ گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال ۲۶

۳ مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری ۲۷

۳٫ ۱ گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری ۲۷
۳٫ ۲ گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری ۳۰
۳٫ ۲٫ ۱ امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری ۳۰
۳٫ ۲٫ ۲ قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده ۳۲
۳٫ ۲٫ ۲٫ ۱ اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک) ۳۴
۳٫ ۲٫ ۲٫ ۲ اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید) ۳۹
منابع

چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی … – …

دانلود پایان نامه رشته حقوق چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال مقدمه محکوم علیه حکم داوری که حکم به ضرر او صادر شده است در برخورد با آن سه راه حل بیشتر نمیتواند داشته باشد: ۱- یا اینکه رأی صادره را طوعاً و از روی میل و رغبت اجرا نماید ۲- یا اینکه به حکم صادره از جانب داوران اعتراض کند و تلاش نماید تا دادگاه …

چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی … – …

آثار ابطال رأی داوری,ابطال رای داور,اعتراض به رأی داوری,پایان نامه ابطال رای داور,پایان نامه چگونگی ابطال رای داور,چگونگی ابطال رای داور,چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال,دعوی ابطال رأی داور,مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال,مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری دانلود فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق …

ابطال رای داوری – وکیل تهران – علی عبدی وکیل پایه یک …

ابطال رای داوری / توضیح و بررسی دعوی ابطال رای داور / موارد بطلان رای داور / لازمه درخواست ابطال / هزینه دادرسی / مرجع رسیدگی / مهلت اعتراض به رای داور و . … به نظر می رسد جهت حفظ اعتدال و با تسامح ، رای داور را باید به دو قسمت تقسیم نمود ، بعضی از موارد در حدی است که رای اساساً باطل است و نمی توان و نباید آن را اجرا کرد مثل موردی که در …

حقوق ایرانی – : اعتراض به رای داوری

صلاحیت قضایی جهت رسیدگی به اعتراض به رای داور و دعوای ابطال آن از جمله بحث های پیچیده حقوق داوری های بین المللی است. پس از صدور رأی داور ، معمولاً ، رأی داور مورد اعتراض محکوم علیه قرار می گیرد . و در این صورت دادگاه صالح نسبت به اعتراض رسیدگی و اقدام به صدور رأی می نماید . اگر اعتراض به رأی داور مردود اعلام گردید ، رأی داور …

ابطال رای داوری – دانلود پایان نامه های دانشگاهی تحصیلات …

گفتار ششم: عدم جواز داور یا داوران در صدور رأی. ۶۹ بند اول: شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب می‌شوند ۶۹ بند دوم: عدم اهلیت مطلق برای داوران ۶۹ بند سوم: عدم اهلیت نسبی برای داوران ۷۰ گفتار هفتم: عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری ۷۲ مبحث سوم: قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن ۷۳ گفتار اول: مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی …

ابطال رأی داور | بطلان رأی داور | مهلت اعتراض به رأی داور | دعوی …

رتبه: ۵ – ‏۲۰ رأیطرفین دعوی می توانند، اختلاف خود رابا رضایت یکدیگر به داور ارجاع دهند. اما ماده ۴۸۹ قانون مدنی شرایطی را ذکر نموده است که به ابطال رأی داور می انجامد.

چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال. مقدمه. محکوم علیه حکم داوری که حکم به ضرر او صادر شده است در برخورد با آن سه راه حل بیشتر نمیتواند داشته باشد: ۱- یا اینکه رأی صادره را طوعاً و از روی میل و رغبت اجرا نماید. ۲- یا اینکه به حکم صادره از جانب داوران اعتراض کند و تلاش نماید تا دادگاه صالح حکم ابطال آنرا …

ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال …

چکیده همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حلوفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهمترین مکانیسمهای اعمال نظارت قانونی بر آرای داوری، رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات …

اثر ابطال رأی داوری بر صلاحیت عام محاکم در رسیدگی به ماهیت …

۳ دی ۱۳۹۶ – دیده بان هشتم : پس از ابطال رأی داوری توسط مقام قضایی صلاحیت‌دار، این سوال پیش ‌روی طرفین قرار می‌گیرد که برای حل اختلاف حل نشده خود، آیا باید مجدداً به داوری مراجعه کنند و یا اینکه دعوای خود را در دادگاه صالح مطرح نمایند؟ به بیان دیگر، آیا ابطال رأی داوری، منجر به زوال خود قرارداد داوری نیز می‌شود و یا اینکه الزام …

ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

۱۲ تیر ۱۳۹۵ – در فصل سوم نیز چگونگی و فرایند ابطال و مرجع صالح در ابطال رأی داوری موردبررسی شده و در آخر آثار ابطال بیان‌شده است. مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی در قانون آئین دادرسی مدنی ایران دادگاهی است که دعوی را به داوری ارجاع کرده و یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و در قانون داوری تجاری بین المللی ایران …

ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال …

۹۴ ۲٫ ۱٫ ۵ عدم توجیه رأی.. ۹۵ ۲٫ ۲ گفتار دوم: احکام تکمیلی. ۹۶ ۲٫ ۲٫ ۱ احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال. ۹۷ ۲٫ ۲٫ ۲ احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بین‌المللی. ۹۷ ۲٫ ۲٫ ۳ احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی. ۹۸ فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال ۱ مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری.

دعوای ابطال رأی داوری در رویه دادگاه‌ها – انتشارات چراغ دانش

تامین خواسته,ابطال سند,الزام به تنظیم سند,اثبات مالکیت ,کتب حقوقی,اعتراض ثالث,کتب کاربردی, ابطال اجراییه,تنفیذ قرارداد. … گفتار اول: موارد اعتراض به رأی داوری. گفتار دوم: مرجع صالح و مهلت دعوای ابطال رأی داوری. گفتارسوم: طریقه ابلاغ و اجرای … کیفیت رسیدگی دادگاه به دعوی ابطال رأی داور ۱۵۱. اعتراض به رأی داوری قبل از …

امکان ابطال رای داوری در قانون داوری تجاری بین‌المللی |دفتر …

امروزه صلاحیت قضایی دادگاه‌های کشور مبدا در رسیدگی به اعتراض به رای داوری تجاری بین‌المللی و حق ابطال آن از قواعد مسلم داوری‌های تجاری بین‌المللی شناخته می‌شود که … که که ذی‌نفع با استناد به هر یک از انها، ابطال رای داور را از دادگاه صالح بخواهد و دادگاه نیز چنانچه جهت مورد استناد را محرز تشخیص دهد، حکم به ابطال رای داور صادر خواهد کرد.

پرسش و پاسخ – مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

آموزش و تحقیقات مرکز داوری اتاق ایران. بنگاهداری، داور در قرارداد بوده است و خودش خریدار ملک بوده و خودش به نفع خود رای داوری داده است بر اساس چه اصل یا قاعده ای می‌توان رای داوری را ابطال نمود؟ ۱-۲ : دادگاه در بدو امر با تقاضای اجرای رای چه برخوردی دارد؟ قرار رد دادخواست ، قرارداد دعوی یا غیره؟ ۱- طرفین دعوا هرگز نمی‌توانند داور دعوای خویش …

پرتال جامع علوم انسانی – صلاحیت عام مراجع دادگستری در …

۵-رأی وحدت رویه ۲۷-۱۵/۳/۱۳۵۳″ نظر به اینکه ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده.دعوی عنوانا” اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده ۴۴ قانون ثبت احوال رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری میباشد.” ۶- رأی وحدت رویه ۵۶۹-۱۰/۱۰/۷۰ …

دعاوی مالی و غیرمالی – وکیل

۱۹ آبان ۱۳۹۱ – بسیار دیده ایم که محاکم، خصوصاً محاکم بدوی در تشخیص دعاوی مالی از دعاوی غیرمالی مرتکب اشتباه شده اند و دفاتر دادگاه نیز بدون توجه به دعوی مطروحه اقدام به اخذ …. نیست چرا که قانونگذار مرجع صالح به رسیدگی این گونه دعاوی را بدون در نظر گرفتن حد نصاب مشخص کرده است مانند دعاوی نکاح و طلاق که درصالحیت محاکم مدنی …

درخواست اجرای رای داوری | گروه وکلای مهر – موسسه حقوقی مهر …

رتبه: ۳ – ‏۱۲ رأیدادگاه صالح جهت درخواست اجرای رای داوری. دادگاهی جهت رسیدگی به درخواست صدور اجرائیه رای داوری صلاحیتدار است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داشته و یا آن دادگاه موضوع را به داوری ارجاع داده باشد. … نکته مهم آنکه درخواست اجرای رأی داوری توسط محکوم له، نیازی به ارائه دادخواست و ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی ندارد. همچنین میزان …

ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال – …

ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال رسیدگی به اختلافات و دعاوی یا از طریق محاکم رسمی دادرسی است که منشأ مشروعیتشان از قانون است و یا.

متن سخنرانی دکتر سید مفید کلانتربان در نشست دادگو …

۱۷ بهمن ۱۳۹۲ – خواهان دعوای ابطال رأی داوری می بایست در جهت اثبات مدعای خویش ماده قانونی را با ذکر شماره ماده بیان یا مفهوم آن را به قاضی منتقل نماید و یا این که موضوع آن چنان واضع باشد که قاضی رأی … صدور رأی برخلاف قواعد موجد حق : اعتراضی به نحوه رسیدگی یا ارزیابی از سوی داور هرگز قابلیت استماع در دادگاه را نخواهد داشت.

سوالها و جوابها – شورای حل اختلاف مرکز

پاسخ : طبق بند د ماده ۱۰ قانون شورا رسیدگی به دعاوی راجع به اموال عمومی در صلاحیت شورا نمی باشد ؛ اما سئوال این است که رأی ، قبل از تصویب قانون اخیر ، قطعی شده است و چون قانون در این مورد ….. پاسخ : به موجب قانون آئین دادرسی مدنی، ملاک جهت تعیین مرجع صالح از حیث نصاب خواسته ، همان است که خواهان در دادخواست تعیین می کند .

آئین دادرسی کار – روزنامه رسمی

۲۶ تیر ۱۳۹۲ – ۲ـ مراجع حل‌اختلاف کار: هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف پیش‌بینی شده در ماده ۱۵۷ قانون کار می‌باشند که به دعاوی بین کارگر یا کارآموز و کارفرما رسیدگی می‌نمایند. ….. رأی نخواهد بود، در صورتی که خواهان در جلسه رسیدگی حضور نیابد و مرجع بدون اخذ توضیح از خواهان نتواند در ماهیت دعوا رأی صادر کند، قرار ابطال دادخواست …

اجرای رأی داور

۲۶ بهمن ۱۳۹۵ – به نظر اکثریت حقوقدانان درخواست اجرای رأی داور مستلزم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی نمی‌باشد.ولی در رویه … صدور اجراییه در مورد رأی داوری با داگاه بدوی صالح است مگر اینکه دادگاه تجدید نظر دعوی را به داوری ارجاع داده باشد که در این صورت دادگاه تجدید نظر باید اجرائیه صادر نماید .در این خصوص …

شیوه طرح دعاوی پیمانکاری ۱ – موسسه حقوقی حامی بینا

رأی داور ، قطعی و لازم الاجرا بوده و همانند آراء دادگاهها به اجرا در می آید ، البته طرف معترض صرفاً می تواند ابطال رأی داوری را از دادگاه در موارد خاصی بخواهد ، ولی این درخواست مانع اجرای رأی داوری نیست ، مگر اینکه مرجع قضایی ، با اخذ تأمین مناسب ، دستور توقف اجرای رأی داوری را بدهد . پس از تعیین مرجع صالح به رسیدگی ، نوبت به طرح دعوا می …

بررسی جنبه های مختلف ابطال رای داوری | HEYFILE

بررسی جنبه های مختلف ابطال رای داوری , ابطال رای داوری , جنبه های مختلف ابطال رای داوری , موارد ابطال رأی داوری , قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال , آثار قواعد دادرسی حاکم … به داوری و مبحث سوم نیز قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال را بررسی می نماید که شامل شش گفتار است که به ترتیب مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال، …

چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی …

چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال هدف از این پایان نامه چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال می باشد توضیحات بیشتر و دانلود – منبع. اشتراک. فیسبوک · تویتر · گوگل پلاس · Stumbleupon · لینکدین · پینترست …

گزارش اصلاحی و ابطال آن

۶ تیر ۱۳۹۱ – در بطن بحث نیز به مصادیقی از گزارش های اصلاحی قابل ابطال اشاراتی شده و همچنین یکی از آراء صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات در راستای همین بحث، نقد و بررسی گردیده ….. حال که دانستیم گزارش اصلاحی قابل ابطال است، سوالی که به ذهن متبادر می‌گردد این است که مرجع رسیدگی به دعوی ابطال گزارش اصلاحی کیست؟

[PDF]ﯾﺎ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ ، ﻣﺎﻟﯽ : داور رأی ﺎل اﺑﻄ ﻮای دﻋ – کانون وکلای البرز

ﺧﺎص و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮدن ﻗﺮارداد ﻣﻨﺸـﺎ. داوری. ،. در ﻧﻬﺎﯾـﺖ. ﺑـﺎ اﺑﻄـﺎل ﺗﻤﺒـﺮ دﻋـﻮای ﻏﯿﺮﻣـﺎﻟﯽ. ،. دادﺧﻮاﺳﺖ. ،. ﺛﺒﺖ. و. ﭘﺲ از ارﺟﺎع ﺑﻪ. ﺷﻌﺒﻪ. ای ﺣﻘﻮﻗﯽ. در ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳـﯿﺪﮔﯽ از ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺗـﺎ ﺗﺠﺪﯾـﺪﻧﻈﺮ. از،. اﯾﺮاد. در ﻣ. ﻮﺿﻮع از ﺟﺎﻧﺐ دادﮔﺎه ﯾﺎ ﻃﺮف دﻋﻮا. ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪ؛ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﻗﺎﻣﻪ. دﻋﻮا ﻧﺎﭼﺎر از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺟﻬﺖ. اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻫﺰﯾﻨﻪ. دادرﺳﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺣﺘﺴﺎب اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ از دﻋﺎوی در ﺷﻘﻮق ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻮدم. (. ﮐـﻪ.

اعتراض نسبت به اجرائیه صادره از مراجع ثبتی | دفتر حقوقی …

به عنوان مثال اگر اجرائیه توسط دفترخانه ای صادر شود، که تنظیم کننده سند رسمی نمی باشد، باید آن را جزء دستور اجرا آورد و دادگاه ها صالح به رسیدگی می باشند و یا اینکه … رای و فرجام خواهی دیوان عالی کشور چنین رای می دهد : «خواسته دعوی به حکایت دادخواست بدوی و توضیحاتی که وکیل فرجام خواه ضمن لوایح متعدد داده دستور موقت و ابطال …

ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

در فصل سوم نیز چگونگی و فرایند ابطال و مرجع صالح در ابطال رأی داوری موردبررسی شده و در آخر آثار ابطال بیان‌شده است. مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی در قانون آئین دادرسی مدنی ایران دادگاهی است که دعوی را به داوری ارجاع کرده و یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و در قانون داوری تجاری بین المللی ایران دادگاه عمومی واقع …

شرایط عمومی درخواست صدور قرار تامین خواسته در امور حقوقی | …

۷ مهر ۱۳۹۵ – … اگر در مرجع تجدیدنظر طرح شده باشد، در دادگاه تجدید نظر رسیدگی و قرار تامین صادر می شود. نکته: اگر اصحاب پرونده با توافق یا به موجب قرارداد به داوری رجوع کرده باشند، داور حق صدور قرار تامین را ندارد؛ بلکه دادگاهی که دعوی در آن اقامه و رجوع به داوری شده و یا دادگاه صالح به ابطال رای داور، صلاحیت صدور تامین خواسته …

اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی داور | مشاور حقوقی دفتر …

برای مثال اگر رأی داور فسخ قرارداد و انتقال سند رسمی به نام محکوم علیه باشد در حالی که محکوم علیه ملک را در رهن قرار داده باشد اما با وجود مراتب فوق به نظر می رسد این موارد با هم قابل جمع اند به این صورت که رسیدگی به دعاوی ثالث در بسیاری از موارد هم سو با دعوای ابطال است و به احراز یکی از جهات مصرح در ماده ۴۸۹ قانون کمک می کند.

مرجع صالح رسیدگی در شکایت از شهرداری تحت عنوان تخریب

۱۳ دی ۱۳۹۶ – آیا رسیدگی به دعاوی و شکایت علیه شهرداری یا شهردار یا پرسنل آن تحت عنوان تخریب، ورود خسارات، تصرف زمین و غیره (جهت تشخیص و ثبوت تخلف از قوانین یا … قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، به عمل خواهد آمد و مراجعه ابتدایی به دیوان عدالت اداری ضرورتی ندارد مگر اینکه متضرر یا ذی‌نفع قصد ابطال مصوبه شهرداری را …

دعوی اعتراض به رای داوری و تقاضای ابطال آن غیر مالی است – …

بتاریخ : ۲۸/۱۲/۷۷ پرونده کلاسه : ۷۶/۱۱۷/۲۳۹ و ۶۶۳ شماره دادنامه : ۱۷۱۵ و ۱۷۱۴ – ۲۸/۱۲/۷۶ مرجع رسیدگی شعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی تهران خواهان : آقای عباس… بنشانی تهران… خوانده : آقای ابوالقاسم… با وکالت ۱- خانم زهرا… بنشانی خ الوند… ۲- آقای احمد… بنشانی خ فردوسی… خواسته : اعلام بطلان و بی اعتباری اقرارنامه مورخ ۱/۹/۱۳۷۵ ۲ …

ابطال سند مالکیت ۱ – خلیل آسایش/ مشاوره حقوقی

دعاوی مربوط به ابطال سند ثبتی اگر بر این اساس باشد که ثبت ملک موافق به مقررات قانون انجام شده است، استماع آنها مخالف ماده(۱) ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک نیست. …. خوانده رأی کمیسیون ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی و سند مالکیت موجود در ید وی می باشد و تا زمانی که رأی کمیسیون و سند مالکیت باطل نگردد موجبی جهت رسیدگی به دعوی خلع ید و …

کانون وکلای دادگستری استان گیلان – مقاله – نقش اتاق تعاون …

۱ دی ۱۳۹۴ – مقدمات و تعاریف: ۱-۱-۱ اختلافات و دعاوی مربوط به تعاونی ها و مرجع رسیدگی آنها:در بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۳۰۳۹/۹۰۰۰- مورخ۱۰/۳/۱۳۸۸ آیت الله شاهرودی –رئیس وقت ….. صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد با صدور اجرائیه و طبق مقررات به اجرا گذاشته خواهد شد مگر آنکه درخواست ابطال رای داور به مرجع صالح تسلیم شده باشد .

[PDF]Page 1 بهمن ماه ۱۳۹۱ Page 2 (( )) ورای اسلامی ایرانی وزارت …

دادرسی کاره مقررات مربوط به چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف کاره به شرح ذیلی تصویب. می شود. فصل اول – اصول کلی …. کار خود را صالح به رسیدگی ندانند؛ به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب. در امور مدنی مصوب ….. ماهیت دعوا رای صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر می نماید. ماده ۵۹ – مرجع رسیدگی کننده …

داوری بازار اوراق بهادار در نظام حقوقی ایران ( وجیهه کریم لو ) | …

۱۱ دی ۱۳۹۰ – محدوده ی صلاحیت هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار در رسیدگی به دعاوی کدام است و درنهایت مرجع و شیوه ی اعتراض به آرای صادره از هیات داوری کدام است؟ … رای داور به جهاتی باطل شد باید ابطال آن را طبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه بخواهند، اما اگر امکان اجرای رای داور فراهم نباشد ، موضوع به هیات داوری ارجاع می شود.

قانون آیین دادرسی مدنی – ویکی‌نبشته

۳۰ مهر ۱۳۹۴ – ‌ماده ۱ – رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است. رسیدگی به‌دعاوی بازرگانی نیز جز در … ۳.۴ فصل چهارم – جلسه دادرسی; ۳.۵ فصل پنجم – در موارد ابلاغ; ۳.۶ فصل ششم – دادرسی‌های اختصاری; ۳.۷ فصل هفتم – در رأی و حکم. ۳.۷.۱ مبحث اول – حکم حضوری; ۳.۷.۲ …

[PDF]قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) – WIPO

ﻣﺎده. -۱٫ آﯾﯿﻦ. دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻮل و ﻣﻘﺮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم. رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ و ﮐﻠﯿﻪ دﻋﺎوی ﻣﺪﻧﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در دادﮔﺎﻫﻬﺎی. ﻋﻤﻮﻣﯽ،. اﻧﻘﻼب، ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ، دﯾﻮان. ﻋﺎﻟﯽ. ﮐﺸﻮر و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ … ﺑﻪ دﻋﻮا و ﺻﺪور. ﺣﮑﻢ اﻣﺘﻨﺎع ورزﻧﺪ واﻻ ﻣﺴﺘﻨﮑﻒ از اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات آن. ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه. -. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ. ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎﻧﻮن را ﺧﻼف ﺷﺮع ﺑﺪاﻧﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ. ﺷﻌﺒﻪ دﯾﮕﺮی ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ارﺟﺎع ﺧﻮاﻫﺪ …

مشارکت در ساخت – داور مرضی الطرفین در قرارداد های مشارکت در …

به دلیل اینکه تنها نهاد قابل اطمینان مردم از قدیم الایام تا حال دادگستری بوده و می باشد و مردم مرجع دیگری را برای حل اختلافات مالی خود صالح تر از دادگستری نمی شناسند . … در صورت ابطال رأی داور در دادگاه، مجدداً همان داور باید به موضوع رسیدگی کند و این امر موجب صرف زمان بسیار می‌شود و می‌تواند چند بار تکرار شود و هزینه‌های گزافی را به …

قانون حمایت خانواده – روزنامه رسمی

۲۲ فروردین ۱۳۹۲ – ماده۱ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است. تبصره۱ـ از زمان …

آیین رسیدگی به مستثنیات دین | مشاوره حقوقی رایگان …

۱۶ آذر ۱۳۹۰ – در این فصل و در سه مبحث جداگانه به ترتیب به بررسی شناسایی مرجع صالح جهت طرح ادعا، یا اعتراض مدیون، در خصوص معاف بودن مال (از توقیف و اجرا)،‌نحوه …. م) محکوم‌علیه مدعی شود که مال موضوع مزایده از جمله اموال مستثنیات دین او بوده است و تقاضای ابطال مزایده و عملیات اجرایی و استرداد مال را نماید، رسیدگی به این ادعای …

اعاده دادرسی در دعوای مدنی – وب سایت پرتو |

بدین معنا که نتیجه اعاده، تجدید رسیدگی به موضوعی است که سابقا مورد رسیدگی ماهوی قرار گرفته است. بعبارتی نتیجه اعاده دادرسی می تواند ابطال رای صادره و رسیدگی مجدد به موضوع و ماهیت اختلاف باشد. … بر اساس ماده ۴۳۶: « در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد».

مشاوره حقوقی /خلیل آسایش تخصص در زمینه (ثبت و املاک، …

دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی جهت اجرای قرار کارشناسی صادر و خواهان پس از تودیع حق الزحمه کارشناس ، دفتر از طرفین دعوت می نماید . در وقت رسیدگی … رای بر ورود اعتراض نسبت به ۳۳۷۸/۴۸ هکتار از اراضی موصوف به شرح نقشه ترسیمی و ابطال آن بلحاظ وجود سابقه کشت و زرع قدیمی صادر شده وارد نیست. مرجع رسیدگی کننده …

جزئیات خبر – پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز

۳۰ مرداد ۱۳۹۴ – نشست نقد رای با موضوع «اسباب ابطال آرای داوری» روز سه شنبه ۲۶ مرداد توسط کمیسیون آموزش کانون وکلای مرکز برگزار شد … به دادخواست مورد بحث، گفت: خواهان در دادخواست بیان کرده در قرارداد، آقای الف و ب به عنوان داور تعیین شده اند؛ یکی از داوران از رسیدگی امتناع کرده و به همین دلیل دادگاه صالح به رسیدگی است.

[PDF]Untitled – معاونت منابع انسانی قوه قضاییه

ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻋﻀﺎی ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺼﻮص ﺳﻠﺐ ﻋﻀﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ……….. ۴٫ رأی ﺷ. ﻤﺎره. ۹۹٫ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﻣﻄﺐ در ﺻﻮرت اﺟﺘﻤﺎع ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ……….. ۵٫ رأی ﺷﻤﺎره. ۱۰۳٫ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﺑﻄﺎل دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎره. ۲۵۶۱/۳۱٫ ۲۳/۴/۸۳ . ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر ………… ۶٫ رأی ﺷﻤﺎره. ۱۱۲٫ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮوه ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و …

شیوه اجرای ماد‌ه ۴۷۷ قانون جد‌ید‌ آئین د‌اد‌رسی کیفری رسید‌گی …

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ – بعبارتی نتیجه اعاده دادرسی می تواند ابطال رای صادره و رسیدگی مجدد به موضوع و ماهیت اختلاف باشد. بنابراین باید ….. ماد‌ه مذکور مقرر کرد‌ه بود‌ که «ریاست قوه قضائیه سمت قضایی است و هرگاه رئیس قوه قضائیه ضمن بازرسی، رأی د‌اد‌گاهی را خلاف بیّن شرع تشخیص د‌هد‌ آن را جهت رسید‌گی به مرجع صالح ارجاع خواهد‌ د‌اد‌».

نظریات مشورتی: فصل ۱ – آیین دادرسی مدنی – حسن صفرنژاد

سؤال: با عنایت به مواد ۷۴ و ۶۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی در موردی که اسناد پیوست دادخوائست در مرجع دیگری به غیر از دفتر دادگاه از جمله اداره ثبت یا اداره اوقاف مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد آیا در …. مستنبط از مقررات باب هشتم از قانون آیین دادرسی مدنی و در نظر گرفتن ماده ۶۶۶ قانون مذکور آن است که دعوی ابطال رأی داور غیر مالی است.

مرجع صالح برای تعیین تاریخ رویداد مرگ – هفته نامه …

۲۹ آذر ۱۳۹۴ – بنابراین، اگر اداره فوق ادعای وقوع اشتباه را نپذیرد، موضوع نیاز به اعمال نظر قضایی داشته و دادگاه برای رسیدگی به این موضوع صالح خواهد بود.[۷] همچنین، در رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۵۱۲ به تاریخ ۲/۸/۱۳۶۷ نیز مقرر شد: «‌دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال، علاوه …

دادگاه های تجدید نظر (حقوقی) مهر ۱۳۹۱ – پژوهشگاه قوه قضاییه

بخش اول – آیین دادرسی مدنی. ابطال دادخواست. ضمانت اجرای عدم ذکر لزوم اخذ توضیح در اخطاریه. اعاده دادرسی. ۱٫مصداق سند مکتوم جهت اعاده دادرسی. ۲٫اعاده دادرسی نسبت به رأی داور. اعتبار امر مختومه. شرایط اعتبار امر مختومه. اعتراض ثالث. ۱٫دادگاه صالح رسیدگی به اعتراض ثالث. ۲٫عدم پذیرش دعوی اعــتراض ثالث در صورت رد دعوی اصلی. ۳٫

[PDF]اصل مقاله (۴۲۳ K) – مطالعات حقوق تطبیقی – دانشگاه تهران

توسط طباطبائی نژاد – ‏۲۰۱۵ – ‏مقالات مرتبط
تجاری با نوعی بیاعتمادی ناشی از ابهام در خصوصی «داوری پذیری» دعاوی مربوط به. *نویسنده مسئول – فاکس …. تکلیف اعمال قواعد آمره حقوق رقابت از سوی مرجع داوری و تحلیل آن در سایهٔ تحلیل. تعامل یا تقابل دو اصل اساسی نظام داوری …. به عنوان مبنایی برای ابطال یا عدم شناسایی ۹ اجرای رای، استناد نماید (. ۲. برخورد نظام های حقوقی در …

ماهیت حقوقی شرط داوری در ضمن قراردادها | رسا گستر

در عین حال ، علی رغم تأمین مراجع قضاوتی دولتی و در حالی که مراجعه به آنها طریق عادی رفع اختلاف گردید ، داوری بیشتر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف مایل ….. به همین سبب یکی از موضوعات مهمی که می تواند در داوری مطرح شود و نظر حقوقدانان و دست اندرکاران را از ابتدا به خود جلب کرده ، تعیین مرجع صالح در رسیدگی به …

[PDF]پیام آموزش شماره ۵۰ – شورای حل اختلاف زنجان

ﻟﺬا دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ. ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻫﻤﺎن ﺣﻮزه ﻃﺮح و ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗ. ﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد . -۴٫ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ. ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺷﻐﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ. ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ …… ﺗﻮﻗﯿﻒ و اﺑﻄﺎل ﻋﻤﻠﯿﺎت. اﺟﺮاﯾﯽ ﺛﺒﺖ. ) ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ. ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ . (. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺷﻤﺎره. ۱۶۳۴/۷- ۱۰/۱۷/۵۹٫ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ. ) -۱۹٫ اﺑﻄﺎل رأی داور در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع …

کیفیت رسیدگی دادگاه به دعوی ابطال رای داور – دادراه

۲۶ مهر ۱۳۹۶ – کیفیت رسیدگی دادگاه به دعوی ابطال رای داور. درتاریخ : ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ به شماره : ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۴۰۵٫ موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور. این نمونه رای که در شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال رأی داور، داوری، رسیدگی شکلی، رسیدگی ماهویداوری، ابطال رأی …

نحوه اعتراض به رای دادگاه چگونه است؟ | چطور

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ – مرجع صالح برای فرجام خواهی دیوان عالی کشور است. یکی دیگر از طرق فوق‌العاده‌ی اعتراض، بحث اعتراض ثالث است و منظور از ثالث در اینجا شخصی غیر از خواهان و خوانده‌ی دعوی است. اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادر شود که به حقوق اشخاص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده‌ی او در دادرسی که منتهی به صدور رأی شده …

طرح دعوی پیمانکارن بابت طلب خود

به موجب بند “ج”ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ،طرفین درصورت عدم موفقیت درحل وفضل مسالمت آمیز اختلا فات خویش ،می توانند موضوع را به داوری شورای فنی سازمان … رسیدگی داوری تنظیم می گردد،مدت زمان بیشتری تعیین گردد،رای داور قطعی ،ولازم الاجر بوده وهمانند آراءدادگاهها به اجرادر می آید، البته طرف متعرض صرفأ می تواند ابطال رأی داوری …

دادگاه صالح به رسیدگی دعوای اعسار – Tebyan – تبیان

باید گفت همان دادگاهی که بدوا به دعوای اصلی رسیدگی و رای بر محکومیت مزبور( محکوم به موضوع دعوای اعسار) را صادر کرده است صالح به رسیدگی به دعوای اعسار از … اعسار در حقوق صفت کسی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی های خود و یا هزینه های دادرسی را نداشته باشد، و در ماده ۵۰۴ ق …

۱۰۰ نکته مهم آیین دادرسی مدنی » موسسه طرح نوین اندیشه

۲۱ مهر ۱۳۹۴ – نکته ۴: هر گاه دعوای مطالبهی وجه، مربوط به مال غیرمنقول باشد و منشأ مطالبات خواهان ناشی از عقد باشد، همیشه دادگاه صالح، دادگاه محل اقامت خوانده است. نکته ۵: دعاوی …. نکته ۷۵: اعتراض به رأی داور دارای اثر انتقالی نیست زیرا اگر دادگاه رأی داور را باطل بداند، رأی داور را ابطال می‌کند اما خود رأی مقتضی را جایگزین نمی‌کند.

دادگاه های تجدید نظر (حقوقی) مهر ۱۳۹۱

فهرست مطالب. بخش اول – آیین دادرسی مدنی. ابطال دادخواست. ضمانت اجرای عدم ذکر لزوم اخذ توضیح در اخطاریه. اعاده دادرسی. مصداق سند مکتوم جهت اعاده دادرسی. اعاده دادرسی نسبت به رأی داور. اعتبار امر مختومه. شرایط اعتبار امر مختومه. اعتراض ثالث. دادگاه صالح رسیدگی به اعتراض ثالث. عدم پذیرش دعوی اعــتراض ثالث در صورت رد دعوی اصلی.

تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده ۹۸قانون آیین دادرسی مدنی

توسط هرمزی – ‏۲۰۱۳
هدف از تحریر این مقاله تبیین عناصـر دعـوی و بررسـی امکـان تغییـر آن در طـولدادرسی یا همان قسمت اخیر ماده ۹۸قانون آیین دادرسـی مـدنی مـیباشـد کـه اسـتادان … عناصر آن کداماند؟ آیا پس از تعیین عناصر دعـوی و در اثنـاء رسـیدگی مـیتـوان عناصـر دعوی را تغییر داد؟ در این مقاله پاسخ به سئوالات یادشده را با توجه به ماده ۹۸قانون آیین

چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی …

خبرگزاری تسنیم: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مقرره، اخذ عوارض از زمین‌های بلااستفاده و بناهای ناتمام را غیرقانونی دانست. به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به‌دنبال شکایت شرکت عمران شهر جدید گلبهار از شورای اسلامی شهر و شهرداری شهر جدید گلبهار، درخواست ابطال مصوبه مورخ ۱۴ بهمن ۹۲ شورای اسلامی شهر گلبهار را …

مشاوره حقوقی آنلاین ، تلفنی | راهنمای دعاوی خلع ید و قلع و قمع بنا

۲ دی ۱۳۹۰ – هم اکنون آماده پاسخگوئی هستیم * مشاوره حقوقی تلفنی ، مشاوره حقوقی خانواده | راهنمای دعاوی خلع ید و قلع و قمع بنا. … لازم به ذکر است اگر در دعوی خلع ید اختلاف در مالکیت وجود نداشته باشد،موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف است و دادگاه صالح به رسیدگی نمیباشد. ارکان دعوی خلع ید … م قرار ابطال دادخواست صادر میگردد.

حقیقت – سوالات آئین دادرسی مدنی

بنا بریک اصل پذیرفته شده درغالب کشورها، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی حقوقی دادگاه محل اقامت خوانده است وماده ی۱۱ ق.آ.د.م .به همین اصل اشاره به همین اصل … را دارد ویا بدوا به آن رسیدگی کرده است. درخواست اعسارازهزینه ی دادرسی در مرحله ی تجدید نظر یافرجام بادادگاهی است که رای مورد درخواست تجدید نظر یافرجام را صادر کرده است.

ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال …

۵ آذر ۱۳۹۶ – ۲٫۱٫۵ عدم توجیه رأی.. ۹۵٫ ۲٫۲ گفتار دوم: احکام تکمیلی. ۹۶٫ ۲٫۲٫۱ احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال. ۹۷٫ ۲٫۲٫۲ احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بین المللی. ۹۷٫ ۲٫۲٫۳ احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی. ۹۸٫ فصل سوم: چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال. ۱ مبحث اول: چگونگی …

[PDF]ﺣﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺩﺍﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯼ ﺍﺩﺍﺭ

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ – تقاضای رسیدگی و اظهارنظر نماید. هرگاه دادگاه. نسبت به قرارداد داوری که نحوه انعقاد آن در بند. )ج( ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و تبصره آن. پیش بینی شده حکم به ابطال صادر نماید، تبعاً. رای صادر شده از سوی شورای عالی فنی نیز. باطل خواهد بود. عکس آن نیز امکان پذیر است: یعنی پیمانکار اختالف موجود را به داوری ارجاع.

بررسی حقوقی اثر ابطال رأی داوری بر صلاحیت عام محاکم در …

۵ دی ۱۳۹۶ – پاسخ بیشتر قوانین ملی کشورها به این سوال، این است که پس از ابطال رأی داوری در دادگاه، طرفین باید برای حل و فصل اختلافشان به دادگاه صالح مراجعه کنند و … دادخواست به عمل خواهد آمد»؛ در تفسیر این ماده نیز گفته شده است: «بنابراین با چشم‌پوشی از علت بطلان رأی داوری، رجوع دوباره به مرجع داوری پیش‌بینی نشده …

صلاحیت عام مراجع دادگستری در برابر صلاحیت مراجع غیر …

۵-رأی وحدت رویه ۲۷-۱۵/۳/۱۳۵۳″ نظر به اینکه ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده.دعوی عنوانا” اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده ۴۴ قانون ثبت احوال رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری میباشد.” ۶- رأی وحدت رویه ۵۶۹-۱۰/۱۰/۷۰ …

دعوای طلاق در رویه دادگاه ها-در گروه وکلا سنا – گروه وکلای سنا

خلع ید,الزام به تنظیم سند ,آپارتمان نشینی,ابطال معامله,کتاب سرقفلی. … از اصل نکاح و فسخ آن متمایز گردیده است؛ بنابراین و با توجه به اهمیت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی بوده و رأی شعبه سی‌ام دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد … دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای طلاق توافقی.

گزارش اصلاحی در شورا :: وب سایت جامع حقوقی،سیاسی …

۱۷ دی ۱۳۹۴ – این ماده اشعار می دارد: “به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده ….. حال که دانستیم گزارش اصلاحی تنظیمی به شکل فرض چهارم، قابل ابطال است سوالی که به ذهن متبادر میگردد این است که مرجع رسیدگی به دعوی ابطال گزارشی …

چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی …

۳ دی ۱۳۹۶ – عنوان این مقاله : چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال. هدف از این پایان نامه چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال می باشد. دانلود مستقیم فایل. به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت …

مرکز پژوهشها – قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در …

‌ماده ۱۰ – رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری …. ۱ – وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی. ۲ – وکالت در مصالحه و سازش. …. بااصل تصدیق کرده پس ازالصاق‌تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند. ‌ماده ۵۸ – درصورتی که اسناد به …

به سایت وکالت خوش آمدید :: تحلیل حقوقی رای وحدت رویه ی …

۲ مهر ۱۳۹۴ – تبصره: در مورد عوارض شهر، مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیمات کمیسیون موضوع ماده (۷۷) قانون شهرداری‌ها دیوان عدالت اداری است و در مورد نظر هیأت مذکور در ….. که در این راستا بعضی از این مراجع در مواجهه با دادخواست دستگاه‌های اجرایی (دولتی) به خواسته صدور حکم به ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، دعوی را به …

[PDF]آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱

۷ بهمن ۱۳۹۱ – ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻋﺎوی ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺮ ﻳﺎ ﻛﺎرآﻣﻮز. و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻲ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ۳٫ ﺻﻼﺣـﻴﺖ: ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ و اﺧﺘﻴﺎر اﻋﻤﺎل ﺣﻖ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻛﺎر ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ….. ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺖ دﻋﻮا رأی ﺻﺎدر ﻛﻨﺪ، ﻗﺮار اﺑﻄﺎل دادﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎدر ﻣﻲ. ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺎده. ۵۹٫ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻴﺪﮔﻲ. ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺟﻠﺴﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ را ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻛﻨﺪ.

داور – سایت حقوقی محمد حسنی

هرگاه رأی داور از موارد مذکور در ماده ۴۸۹ باشد، هر یک از طرفین می‌تواند ظرف بیست‌روز بعد از ابلاغ رأی داور، حکم به بطلان این رأی را از دادگاه صالح درخواست کند و در این ….. در خصوص شرایط ابطال رای داوری بین‌المللی اظهار می‌کند: یکی از پیش‌بینی‌های حقوقی در فصل ۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی به بحث اعتراض به رای داور و جهت خدشه وارد …

آئین دادرسی مدنی(کاربردی ) قسمت اول – علم حقوق

۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ – الف _ مفهوم صلاحیت و انواع آن : صلاحیت از نظر آئین دادرسی مدنی عبارت است از توانایی و الزام قانونی مراجع قضایی برای رسیدگی به دعاوی و امور حسبی و حل و …. تامین خواسته ، دعوای متقابل ، دعوای تعیین داور ، درخواست ابلاغ و اجرای رای داوری و اعتراض به رأی داور الزاماً در دادگاهی مطرح مىشوند که برای رسیدگی به اصل …

نحوه ارایه دادخواست تا اختلاف در صلاحیت محلی ،درشوراهای حل …

۱۰ آذر ۱۳۹۱ – رسیدگی سریع به دعاوی و اختلافات با وجود حجم عظیم پرونده‌هایی که پشت در دادگاه‌هاست دشوار به نظر می‌رسد. برای کاهش ترافیک پرونده‌ها یکی … نحوه رسیدگی هر شورای حل اختلاف دارای سه عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل است. شورا با حضور تمامی اعضا رسمیت یافته و رای اکثریت دارای اعتبار است. در غیاب یک یا دو عضو …

دعوی ابطال سند رسمی دعوایی است که خواسته آن اعلام بی اثر …

۸ آذر ۱۳۹۵ – هر گاه ملکی بر خلاف قانون به ثبت رسیده باشد، ذینفع می تواند به دادگاه حقوقی صلاحیتدار دادخواست بدهد و ابطال سند ثبت و سند مالکیت را از دادگاه بخواهد. در این صورت، دادگاه پس از رسیدگی و احراز صحت دعوی، حکم بر ابطال ثبت و سند مالکیت می دهد؛ به طور مثال، اگر در مواردی که انتشار آگهی نوبتی لازم است، بدون …

[PDF]اصل مقاله – نشریات علمی دانشگاه

وابستگی و پیوستگی شدید منافع عمومی و خصوصی در روابط اجتماعی و حقوقی مستلزم این است تا در فرآیند رسیدگی داوری، داور. بتواند در حوزه هایی ….. حکم به ابطال رأی دهند. برداشت از رأی این بوده است که. ارتباط با حقوق عمومی و نقش نظم عمومی در دعوی، مانع ارجاع. دعوی به داوری نمی گردد بلکه تعهدی را بر دوش داوران قرار. می دهد تا مسائل …

حکم بر ابطال اجرائیه و توقف عملیات اجرایی ثبت برای – …

پذیرش وکالت و مشاوره حقوقی در کلیه امور حقوقی، کیفری و ثبتی ( همراه ۰۹۱۲۰۸۹۷۳۰۴ )

[PDF]ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﻬﺮداری اﺻﻼﺣﯽ آﺋﯿﻦ ۳۸ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎده ﻣﻘﺎﯾﺴ

۱۹ آذر ۱۳۹۱ – اﺑﻄﺎل ﻋﺒﺎرت ﺻﻠﺢ اﺟﺮت. اﻟﻤﺜﻞ اﯾﺎم ﺗﺼﺮف در ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺷﻤﺎره …..ﻣﻮرخ. ۳۰٫ /۴/. ۹۱٫ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ. اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺷﻤﺎره. ۲۴٫ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺴﺎرت دادرﺳﯽ ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪ. ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ …. رأی. » ب) ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎده. ۳۸٫ اﺻﻼﺣﯽ. ۱ . ﻣﺮﺟﻊ دادرﺳﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﻏﯿﺮ دادﮔﺴﺘﺮی. ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻞ. ۱۵۹٫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﻣﺤﺎﮐﻢ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺮﺟـﻊ ﻋـﺎم. رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *