دانلود کامل پروپوزال رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان

Published on Author adminLeave a comment

پروپوزال رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی استپژوهش بصورت کامل و جامع و با منابع جدید ارائه می شود
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها ۸
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۰۹ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۴۷

پروپوزال رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. از میان مدارس پسرانه دوره دبیرستان شهرستان قاینات از طریق نمونه‌گیری دردسترس دو مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی ۳۰ نفر که نمره بالایی در اهمال کاری تحصیلی گرفتند در ‌دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند (تعداد هر گروه ۱۵ نفر است). آموزش خودکارآمدی به مدت ۱۰ جلسه در مورد گروه اول اجرا شد، گروه کنترل در لیست انتظار بودند. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره تجزیه‌وتحلیل شدند. تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که بین گروه‌های موردمطالعه در اهمال کاری تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد (۰۱/۰>p). یافته‌ها نشان دادند آموزش خودکارآمدی در کاهش اهمال کاری تحصیلی مؤثر است.
کلمات کلیدی:
خودکارآمدی
اهمال کاری تحصیلی
مقدمه
یکی از اهداف مهم آموزش‌وپرورش ایجاد زمینه برای رشد همه‌جانبه فرد و تربیت انسان‌های سالم، کارآمد و مسئول برای ایفای نقش در زندگی فردی و اجتماعی است. ازآنجا ‌که دانش‌آموزان به‌عنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور، در دستیابی به اهداف نظام آموزشی نقش و جایگاه ویژه‌ای دارند، توجه به این قشر از جامعه ازلحاظ آموزشی و تربیتی، باروری و شکوفایی هر چه بیشتر نظام آموزشی و تربیتی جامعه را موجب می‌گردد. بااین‌وجود از کل دانش‌آموزانی که وارد سیستم آموزش‌وپرورش می‌شوند، تعداد کمی از آن‌ها می‌توانند استعدادهای خود را شکوفا کنند و در این عرصه موفق گردند و عملکرد تحصیلی خوبی از خود نشان دهند. یکی از عوامل بسیار مهم و اثرگذار در عوامل تحصیلی دانش‌آموزان عوامل روان‌شناختی آنان است (میکائیلی ، افروز و قلی زاده ، ۱۳۹۱). ازجمله ویژگی‌های روان‌شناختی مهمی که عملکرد تحصیلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اهمال کاری است(مطیعی ،حیدری،صادقی ، ۱۳۹۲).
واژه انگلیسیprocrastination در فارسی معادل تعلل، اهمال کاری، سهل انگاری و به تعویق انداختن کارهاست (الیس و نال ، ۱۹۹۷؛ ترجمه فرجاد،۱۳۸۲). اهمال کاری اغلب به عنوان تأخیر غیر منطقی رفتار مورد بررسی قرار می گیرد (کنوس ، ۲۰۰۰،به نقل ازاستیل ، ۲۰۰۷). همچنین بالکیس و دورو (۲۰۰۷) اهمال کاری را به عنوان فروگذاری از انجام وظایف و مسئولیتها در یک شکل و اندازه و زمان به موقع و مورد انتظار، علیرغم اجتناب پذیر بودن و توانایی فرد جهت انجام آن و آگاهی از پیامدهای ناخوشایند طفره رفتن از انجام مسئولیت‌ها تعریف می کنند. اهمال کاری باتوجه به پیچیدگی و مولفه‌های شناختی، عاطفی و رفتاری آن تظاهرات گوناگونی دارد. ازجمله اهمال کاری در تصمیم گیری، اهمال کاری روان رنجورانه، اهمال کاری وسواس- اجباری، اهمال کاری تحصیلی، اهمال کاری عمومی یا کلی،که متداولترین شکل آن در دوران نوجوانی و جوانی اهمال کاری تحصیلی است (سولومون و راثبلوم ، ۱۹۸۴؛ جوکار، ۱۳۸۶).
ارتباط اهمال کاری با اضطراب، خودکارآمدی وعزت نفس پائین در پژوهش‌‌های مختلفی به تأیید رسیده است(جانسون و بلوم ، ۱۹۹۵). از سوی دیگر محققان از این اظهارنظر که اجتناب یک انگیزه اصلی برای اهمال کاری است حمایت می‌کنند. افرادی که در توانایی حل مسأله با مشکل مواجه هستند ، در برابر تکالیف چالش انگیزی که فراتر از منابع در دسترس شان است و یا تکالیف ملال‌آور با شیوه‌ای هیجانی و به صورت مضطربانه برخورد می‌کنند و برای اجتناب از این هیجان ناخوشایند، ازموقعیت‌‌های مستلزم رویارویی با مسأله اجتناب می‌کنند(فراری و دایز مورالز ، ۲۰۰۷).
محیط‌‌های آموزشی (مدرسه و دانشگاه) ، دانش آموزان و دانشجویان را با منابع متغیر و مختلفی از فشارهای تحصیلی مواجه می کنند. از جمله اینکه دانش آموزان را از این نظر که توانایی‌‌هایشان برای درگیری با چالش‌‌ها و تکالیف مورد یادگیری در یک زمان محدود و در مقایسه و رقابت با دیگران مورد ارزیابی قرار می گیرد تحت فشار قرار می دهد. این در حالی است که تحقیقات نشان می دهد که هنوز تعداد زیادی از دانش آموزان و حتی در سطوح بالای تحصیلی دانشجویان ممکن است مهارت‌‌های لازم جهت مواجهه با چنین شرایط چالش برانگیزی را دریافت نکرده باشند (الکساندر و انوگبازی ، ۲۰۰۷).
آموزش خودکارآمدی تحصیلی از اهداف مهم آموزشی و تربیتی است،که از طریق آن می توان افراد را برای مقابله با چالشها و شرایط متغیر آموزشی آماده کرد، فقدان این مهارت‌‌ها به عنوان مانعی بر پیشرفت تحصیلی، می تواند عزت نفس و ادراک خودکارآمدی افراد را نیز در مواجهه با شرایط فوق متاثر، منجر به اضطراب و به دنبال آن اجتناب از انجام وظایف مورد انتظار شود.
فهرست مطالب

اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه

فصل اول کلیات پژوهش
مقدمه ۲
بیان مسئله. ۴
اهمیت و ضرورت پژوهش ۶
اهداف پژوهش. ۸
فرضیه‌های پژوهش. ۸
متغیرهای پژوهش . ۸
تعریف مفاهیم پژوهش. ۹
روش پژوهش .
جامعه آماری پژوهش .
نمونه و روش نمونه‌گیری .
ابزار پژوهش .
روش اجرای پژوهش
شرح مختصری از جلسات آموزش خودکارآمدی
روش تجزیه‌وتحلیل پژوهش .
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع لاتین

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد اهمال …

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد اهمال کاری تحصیلی و گزارش سمینار و پروژه دانشجویی و تز در مورد اهمال کاری تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و کارشناسی موارد زیر درسایت یافت شد.

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد …

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد خودکارامدی تحصیلی و گزارش سمینار و پروژه دانشجویی و تز در مورد خودکارامدی تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و کارشناسی موارد زیر درسایت یافت شد.

پایان نامه رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با …

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی. چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودکارآمدی،اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر بود.ازطرح پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی استفاده شده است.نمونه آماری۲۵۸ نفر از دانش آموزان پسر پایه ی اول دوره ی متوسطه شهر …

پروپوزال اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش – …

▶ ۰:۰۹

۲۹ فروردین ۱۳۹۷
پروپوزال اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش. دانلود فایل اصلی https://goo.gl/tti2ra هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری …

پروپوزال رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در بین دانش …

قیمت فایل فقط ۴۶,۵۰۰ تومان. خرید. پروپوزال رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در بین دانش آموزان مدارس تهران. The Relation between self-Efficacy and Accademic Procrastination in the students of tehran. بی تردید رشد همه جانبه دانش آموزان از اهداف اصلی و مورد توجه نظام آموزش و پرورش کشور است. برای آنکه دانش آموزان در راه انجام …

رابطهی بین خودکارآمدی و اهمالکاری با پیشرفت تحصیلی در …

مطالعهی حاضر به منظور تعیین رابطه بین خودکارآمدی، اهمالکاری با پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان دختر صورت گرفته است. برای دستیابی به این هدف از یک طرح … با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۱۳ صفحه است در اختیار داشته باشید. قیمت این مقاله : ۳۰,۰۰۰ ریال. آدرس ایمیل خود را …

پایان نامه ها – دانشگاه تهران

رابطه خودکار امدی و اضطراب اجتماعی با اهمالکاری تحصیلی در بین دانش آموزان شهرستان مریوان, روانشناسی تربیتی ومشاوره, روانشناسی تربیتی ومشاوره, روانشناسی تربیتی, کارشناسی ارشد ناپیوسته, فرشید ویسی, جواد اژه ای, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱. رابطه میان سبکهای فرزند پروری ادارک شده ، سبکهای هویت و عمل به باورهای مذهبی در دانش …

بررسی اهمال کاری تحصیلی بر اساس متغیرهای جمعیت …

توسط عطادخت – ‏۲۰۱۵ – ‏مقالات مرتبط
همچنین یافتهها دلالت بر آن دارند که بین اهمالکاری تحصیلی و مؤلفههای آن با انگیزش پیشرفت دانشآموزان رابطه معنادار وجود دارد (۰۱/۰>P). این نتایج … کلاسن، کاروجوک و راجانی (۲۰۰۷؛ به نقل از ترویا، ۲۰۱۰) با تحلیل همبستگی نشان دادند که اهمالکاری رابطه معکوس با میانگین نمره تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دارد. راندی(۲۰۰۸) نیز …

بررسی شیوع اهمال کاری تحصیلی و ارتباط آن با خودکارآمدی …

در مطالعه اول پژوهش جهت بررسی میزان شیوع اهمال‌کاری تحصیلی دانش آموزان، ۵۹۲ نفر(۲۹۳ پسر و ۲۹۹ دختر) انتخاب شدند و اهمال‌کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم(۱۹۸۹) را دریافت و تکمیل نمودند. همچنین در مطالعه دوم پژوهش به منظور بررسی ارتباط اهمال‌کاری تحصیلی با خودکارآمدی تحصیلی و عادت های مطالعه تعداد ۳۷۵ نفر(۱۸۲ پسر و ۱۹۳ …

پروپوزال های تصویب شده شورای پژوهشی تاریخ ۹/۱۰/۹۶ – …

۲ بهمن ۱۳۹۶ – پروپوزال آقای علی دیناوند دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر روش تدریس معکوس بر نگرش حرفه ای و خودکارآمدی معلمان» به راهنمایی … پروپوزال آقای علی محمد فراهانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «رابطه اهمال کاری و اهداف پیشرفت با درگیری تحصیلی» به …

خودکارآمدی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

پرسشنامه سلامت عمومی و خودکارآمدی و غرقه‌شدن در کار | … چکیده : هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و حل مسأله با خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول بود. جامعه آماری …. رابطه ی سبک های هویت و خودکارآمدی با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه ی سوم دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه …

بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اهمال‌کاری تحصیلی در …

توسط حمیدی – ‏۲۰۱۵
بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اهمال‌کاری تحصیلی در دانش آموزان متوسطه. مقاله ۷، دوره ۱، شماره ۳، تابستان ۱۳۹۴، صفحه ۸۹-۱۰۶ XML اصل مقاله (۴۶۷ K). نوع مقاله: مقاله پژوهشی. شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jti.2015.1818. نویسندگان. فریده حمیدی؛ مجید مهدیه نجف آبادی؛ ثمانه نمازیان نجف آبادی. ۱دانشیار دانشگاه تربیت دبیر …
وارد نشده: خودکارآمدی

پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس مهارت‌های ارتباطی و …

توسط میرعرب رضی – ‏۲۰۱۵
پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس مهارت‌های ارتباطی و سبک‌های هویت دانش‌آموزان. مقاله ۷، دوره ۳، شماره ۴، بهار و تابستان ۱۳۹۴، صفحه ۵۵-۶۹ XML اصل مقاله (۳۰۳ K). نوع مقاله: مقاله علمی – پژوهشی. نویسندگان. رضا میرعرب رضی ؛ علی جعفری. ۱استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران. ۲کارشناس ارشد برنامه‌ریزی آموزشی. چکیده.

[PDF]ﻛﺎری ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﮔﺮی اﻫﻤﺎل راﺑﻄﻪ اﻣﻴﺪواری و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴ

۳۰ مهر ۱۳۹۶ – ۳٫ ﭼﻜﻴﺪه. ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ آزﻣﻮن ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ. ﮔﺮی اﻫﻤﺎل. ﻛﺎری ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در راﺑﻄﻪ. ی ﺑﻴﻦ اﻣﻴﺪواری ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در داﻧﺶ. آﻣ. ﻮزان ﺑﻮد. ﺷﺮﻛﺖ. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﮋوﻫﺶ. ۱۵۰٫ داﻧﺶ. آﻣﻮز ﭘﺴﺮ ﭘﺎﻳﻪ … ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ، داﻧﺸﻜﺪه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﺗﺒﺮﻳﺰ، اﻳﺮان. « ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ. -. ﭘﮋوﻫﺸﻲ آﻣﻮزش و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ. » ﺳﺎل. ﻫد. ﻢ ﺷﻤﺎره. ۳۷٫ . ﺑﻬﺎر. ۱۳۹۶٫ ص. ص. ۱۴۲ -۱۲۵٫ ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ:.

[PDF]دریافت

توسط برزگر بفرویی – ‏۲۰۱۶
ﻧﻘﺶ. واﺳﻄﻪ. یا. اﻫﻤﺎل. ﮐﺎر. ی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﯽ اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ. ﻧﮕﺮدﯾﺪ . واژه. ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی. : ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ. ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ،. اﻫﻤﺎل. ﮐﺎری، اﻧﮕﯿﺰش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. *. اﺳﺘﺎدﯾﺎر. ﮔﺮوه. ﻋﻠﻮم. ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد. (. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل. ) k.barzegar@yazd.ac.ir. **. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ. ارﺷﺪ. روان. ﺷﻨﺎﺳﯽ. ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ،. داﻧﺸﮕﺎه. ﯾﺰد. ***. -. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ. ارﺷﺪ. روان. ﺷﻨﺎﺳﯽ. ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ،. داﻧﺸﮕﺎه. ﯾﺰد. *. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ.

بررسی اثربخشی بسته آموزشی «کاهش اهمال کاری» بر افزای …

رابطه ساختاری کمال گرایی، خودکارآمدی، جهت گیری هدفی و علاقه به رشته با اهمالکاری تحصیلی دانشجویان. مجله اندیشههای نوین تربیتی، دانشگاه الزهرا، درحال چاپ. ویسی، فرشید. (۱۳۹۱). رابطه خودکارآمدی و اضطراب اجتماعی با اهمال کاری تحصیلی در بین دانش آموزان شهرستان مریوان، پایان نامه ارشد، دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران.

Cv of Faculty Members

اعظم چراغی, بررسی نقش واسطه گری انگیزش تحصیلی در رابطه ی بین خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دوره ی راهنمایی در شهر شیراز, ۱۳۹۱. وجیهه هادی پور, بررسی … حسن احمدی, بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال¬های ۱۳۸۵-۱۳۸۹ : مطالعه موردی دانشگاه شیراز, ۱۳۹۰. سمیرا فیروزبخت …

رابطه انگیزه پیشرفت و هوش هیجانی با اهمال کاری تحصیلی در …

چکیده مقاله. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه انگیزه پیشرفت و هوش هیجانی با اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان آماده برای کنکور سال ۴۹ شهرستان آستانه اشرفیه است. بدین منظور برای انتخاب نمونه مورد نظر ابتدا با استفاده از نمونه گیری خوشه ای مرحله ای از بین مدارس شهر آستانه اشرفیه چند دبیرستان انتخاب گردید، داده ها با استفاده از …

[PDF]Prediction of College Students’ ﻛﺎری ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻴﻨﻲ اﻫﻤ

توسط ولی زاده – ‏۲۰۱۷
ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪی. ﺷﺮر، ﺳﻴﺎﻫ. ﺔ. ﻋﺰت ﻧﻔﺲ رزﻧﺒﺮگ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ. ﺔ. اﻫﻤﺎل. ﻛﺎری ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺳﻮﻟﻮﻣﻮن و راﺛﺒﻠـﻮم، ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣ. ﺔ. راﻫﺒﺮدﻫـﺎی. اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﭘﻨﺘﺮﻳﭻ و دی. ﮔﺮوت و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رﺷـﺘﻪ،. ﻫـﺪاﻳﺘﻲ. و ﻫﻤﻜﺎران ….. اﻫﻤﺎل. ﻛﺎری روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد. ﺑﺮای اﺟﺘﻨـﺎب از. ﻗﻀﺎوت ﺑﺮ ﭘﺎﻳ. ﺔ. ﻋﻤﻠﻜﺮدﺷﺎن در ﻣﻮرد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ. ﻫـﺎی واﻗﻌـﻲ. ﺷـﺎن. اﻧﺠﺎم ﻣﻲ. دﻫﻨﺪ . و ﺑﺎ اﻳﻦ روش داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺿﻌﻴﻒ. ﺷﺎن. را ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣـﻲ.

[PDF]تبیین اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس صفات شخصیتی،کمال …

رابطه. ی صفات شخصیتی. ،. کمال. گرایی. و رضایت از زندگی با. اهمال. کاری. تحصیلی. انجام. گرفته. است. پژوهش حاضر از نوع. توصیفی. –. همبستگی است. نمونه …… رابطه ی. کمال. گرایی. و باورهای انگیزشی با. اهمال. کاری. تحصیلی در دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر. تهران. ” . مقاله ی ارائه شده به اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در …

[PDF]تحلیل کانونی رابطه منزلت‌های هویت تحصیلی با اهمالکاری …

۷۹٫ تحلیل کانونی رابطه منزلت. های هویت تحصیلی با اهمالکاری. تحصیلی در میان دانش. آموزان. ستج ی ه یت تیصیلی ی د باشخ. در ص رت و د. چنی ه یتی در فرد دا عی …. زودرس، ه یت سردرگم، ه یت دیرر. س و اهمالکاری. تیصیلی )آماده کردن تکلی ، آمادگی برای امتیان، تهیه. مقاله چنخ بعخ ای رواب استمالی ضروری است. سوال پژوهش. رابطه. منزلت.

پروپوزال رابطه خودکارآمدی اهمال کاری تحصیلی در بین دانش …

پروپوزال رابطه بین شیوه های فرزندپروری والدین با خلاقیت وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: ۱ بار فرمت فایل: docx حجم فایل: ۱۵۷ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۲۷ برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد توصیف داده‌ها شامل جداول توزیع فراوانی، رسم نمودار، محاسبه‌ی

پیشرفت تحصیلی پایان نامه خودکارآمدی، انگیزه پیشرفت …

پیشرفت تحصیلی پایان نامه بررسی رابطه ی بین خودکارآمدی ، انگیزه پیشرفت و اهمال کاری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان سال سوم متوسطه.

[PDF]بررسی رابطه بین تعارض والد- فرزندی با اهمال‌کاری تحصیلی …

چکیده. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تعارض والد. -. فرزندی با اهمال. کاری تحصیلی نوجوانان با نقش میانجی گری سبک. های. اسنادی در دختران متوسطه دوم شهر بندرعباس بود. جامعه. آماری متشکل از تمامی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان در شهر. بندرعباس بود. تعداد. ۲۳۲٫ نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه …

دو فصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری، – Magiran

بررسی ارتباط بین سیرت اساتید با آموزش مبتنی بر دیالوگ (مطالعه مورد؛ دانشگاه اصفهان) محمدرضا نیستانی، کمال … تحلیل کانونی رابطه منزلت های هویت تحصیلی با اهمالکاری تحصیلی در میان دانش آموزان … ارائه مدل ساختاری مهارت های مطالعه، احساس خودکارآمدی و ارزشیابی دانشجویان از کیفیت برنامه درسی (مطالعه مورد؛ دانشگاه شیراز)

اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان – رویکردهای نوین آموزشی – …

این پژوهش با هدف بررسی نقش سبکهای مقابله با تنیدگی و ابعادکمالگرایی در پیشبینی اهمالکاری تحصیلی دانشجویان انجام شد. پژوهش حاضر از نوع رابطهای است. از میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان، ۱۹۰ نفر به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند و مقیاس اهمالکاری تحصیلی (PASS)، پرسشنامه سبک‌های مقابله با …

[PDF]تبیین اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان بر اساس ویژگیهای …

۳۰ بهمن ۱۳۹۵ – )میانگین و انحراف معیار( و استنباطی )همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به. روش همزمان( استفاده شد. نتایج نشان. داد که. ویژگیها. ی شخصیتی و. سبکها. ی. فرزندپروری. می. توانند تغییرات. اهمال. کاری تحصیلی را در دانش. آموزان تبیین کنند. ) P<0.01 .(. میان. روان. رنجوری با اهمال. کاری تحصیلی رابطه ... بررسی رابطه بین سبک های شناختی (نوگریز یا پذیرنده- نو ... پایان نامه تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی(M.A). دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. عنوان: بررسی رابطه بین سبک های شناختی (نوگریز یا پذیرنده- نو گرا یا پژوهنده) با تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان آبدانان. استاد راهنما: جناب آقای دکتر حسن اسدزاده. [PDF]مدل علی روابط جهت‌گیری هدف و فرسودگی تحصیلی: نقش واسطه ... ران .2. کارشناس. ی. ارشد علوم ترب. تی. ،ی. گروه علوم ترب. تی. ،ی. دانشکده علوم ترب. تی. ی. و روانشناس. ،ی. دانشگاه پ. امی. نور، تهران، ا. ی. ران. ○. دریافت. مقاله: 71. /. 71 ..... تحصیلی. تعریف. نمود. که. تا حدودی در اغلب موارد. با. اضطراب. أتو. م. است. ) 77. (. اهمال. کار. ی. که. در. ساختارها. و. محیط. های. آموزشی. شایع. شده. است،. نشانگر. تأخیر. [PDF]1360 K - نشریه پژوهش در نظام های آموزشی اسنادی برای موقعیت های مثبت با اهمال کاری تحصیلی منفی و رابطه بین سبک های اسنادی برای موقعیت های منفی با اهمال کاری ... در قلمرو مطالعاتی انگیزش پیشرفت معاصر، نشان داد که در پیش بینی اهمال کاری تحصیلی از طریق باورهای خودکارآمدی تحصیلی .... تحول شخصیت و سالمت دانش جویان مهم است )اسچوتز و پکران، 2007(. مقالات حاوی کلیدواژه "اهمال کاری تحصیلی" - جویشگر علمی ... کلیدواژه های هم استفاده: دانش اموزان, کمال گرایی, دانشجویان, خودکارامدی تحصیلی, خودکارامدی, پیشرفت تحصیلی, اهمال کاری, اضطراب امتحان, خودتنظیمی, هوش هیجانی, ویژگی های شخصیتی, باورهای فراشناختی, جنسیت, ... رابطه ی سبک های هویت و خودکارآمدی با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه ی سوم دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه. رابطه تعلل ورزی و کمال گرایی تحصیلی با فرسودگی ... در خصوص پیشایندهای تعلل ورزی، محققان و نظریه پردازان به عوامل مختلفی اشاره نموده‌اند؛ از قبیل: اضطراب و وابستگی9، ترس از ارزیابی منفی10، تعلل ورزی تحصیلی پایین11، درماندگی آموخته شده، خودکم بینی، پایین بودن سطح تحمل و عصبانیت12، انگیزه پیشرفت، اهمال کاری و چندین پیشایند دیگر نیز دارد که کمال گرایی و ترس ... [PDF]نقش باورهای امید و خوش‌بینی در پیش‌بینی انگیزش تحصیلی ... ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ - ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻧﮕﻴﺰه ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری دﻳﺪه ﺷﺪ و ﺑﻴﻦ دو داﻧﺸﮕﺎه در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از. ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری دﻳﺪه ﻧﺸﺪ . ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﮔﻴﺮی. : ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﻣﻴﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰش ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ راﺑﻄﻪ دارد و در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ. ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ آن ﺗﺄﻛﻴﺪ ﮔﺮدد . واژه. ﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی. : اﻣﻴﺪ، ﺗﻔﻜﺮ ﻋﺎﻣﻞ، ﺗﻔﻜﺮ راﻫﺒﺮدی، اﻧﮕﻴﺰش ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺧﻮش. ﺑﻴﻨﻲ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ. ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ... خودکارآمدی عمومی، اهمال کاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی ... مجتبی تمدنی,محمد خاتمی,هادی هاشمی رزینی ; مجله: روانشناسی تربیتی ; تابستان 1389 - شماره 17 ; تحقیق علل تعلل و سهل انگاری تحصیلی و پیشایندها و ... پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی. کجباف،محمدباقر؛ مولوی، حسین؛ شیرازی تهرانی، علیرضا (۱۳۸۲). رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی ، تازه های علوم شناختی.(۱)۵٫ مسسل ۱۷ ، ۳۳-۲۷٫. ﺣﺴﻴﻨﭽﺎری،ﻣﺴﻌﻮد (۱۳۸۶).ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪی ادراک ﺷﺪه در ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑـﺎ ﻫﻤﺴـﺎﻻن ... ﯾﯽ و اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎ ﯽ ﻠﯿ ﺗﺤﺼ ی ﮐﺎر اﻫﻤﺎل ﯽ، ﻠﯿ ﺗﺤﺼ ﯽ ﻓﺮﺳﻮدﮔ توسط M Moradi - ‏2016 - ‏مقالات مرتبط ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ. ﻣﻘﺎ. ﯾ. ﺴﻪ. ی. ﻓﺮﺳﻮدﮔ. ﯽ. ﺗﺤﺼ. ﻠﯿ. ﯽ،. اﻫﻤﺎل. ﮐﺎر. ی. ﺗﺤﺼ. ﻠﯿ. ﯽ. و اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎ. ﯾﯽ. در. داﻧﺶ. آﻣﻮز. ان ﺑﺎ و ﺑﺪون. ﻧﺎﺗﻮاﻧ. ﯽ. ﻫﺎ. ی. ﯾ. ﺎدﮔ. ﺮﯿ. ی. ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﺮﺍﺩ. ﻱ٭. ١،. ﺩﺍﻭﺩ ﻓﺘﺤ. ﻲ٢،. ﺭﺍﻣ. ﻴ. ﻦ ﻏﺮ. ﺐﻳ. ﺯﺍﺩﻩ ..... 7( .) وﻟﺮ (. 2010. ) در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد. ﻧﺎﺗﻮاﻧ. ﯽ. ﻫﺎ. ی. ﯾ. ﺎدﮔ. ﺮﯿ. ی. را ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. ﯿﭘ. ﺶ. ﻨﯿﺑ. ﯽ. ﮐﻨﻨﺪه. ﻫﺎ. ی. ﻣﻬﻢ ﻓﺮﺳﻮدﮔ. ﯽ. ﺗﺤﺼ. ﻠﯿ. ﯽ. در. داﻧﺶ. آﻣﻮز. ان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد. 1( .) ﭘﮋوﻫﺸ. ﯽ. ﺑﺎ ﻋﻨﻮان. راﺑﻄﻪ. ی. نسخه قابل چاپ - انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران ۳۱ تیر ۱۳۹۴ - جعفری، حسین (1392) تاثیر آموزش مهارت کنترل خشم بر سازگاری و عزت نفس دانش آموزان پسر کم توان ذهنی بجنورد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان. پایان نامه های کارشناسی ارشد تحت داور ی. توحیدی، سمانه( 1392)رابطه خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای یادگیری با اهمالکاری تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه ... دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد اهمال کاری تحصیلی برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد اهمال کاری تحصیلی و پروژه دانشجویی و گزارش سمینار و تز در مورد اهمال کاری تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و کارشناسی از این بخش اقدام نمایید. ... پروپوزال رابطه بین راهبردهای مقابل های و جهت‌ گیری هدفی با اهمال‌ کاری تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر اردبیل · روانشناسی; ۱۲. پایان نامه: بررسی رابطه خود ناتوان سازی تحصیلی و جهت ... ۱۰ فروردین ۱۳۹۷ - پایانامه: بررسی رابطه خود ناتوان سازی تحصیلی و جهت گیری هدف با اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان - پایانامه علوم تربیتی و روانشناسی - فروش پایانامه. هارمونی کویر برترین فایل جزوه آموزشی اصول فقه (بخش 2) رشته فقه و الهیات · تحقیق مطالعات ... دانلود ترجمه مقاله ماشین کاری دقیق آلیاژ آلومینیوم برای تولید پیستون با ورودی چدنی – خرید آنلاین و دریافت ... دانلود فایل کامل پروپوزال بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان و تاثیر آن بر کیفیت خدمات ارائه شده پروپوزال رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در بین دانش ... مشخصات. منبع: http://tehrandaneshghah.rozblog.com/post/1784; کلمات کلیدی: فایل ,پروپوزال ,آموزان مدارس ,مدارس تهران ,علوم تربیتی ,دانش آموزان ,کاری تحصیلی ,آموزان مدارس تهران ,دانش آموزان مدارس ,پروپوزال رابطه خودکار; در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید. اشتراک گذاری ... تصاویر برای پروپوزال رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان {"clt":"n","cr":15,"ct":21,"id":"7tcszfiZOc0CTM:","oh":675,"ou":"https://static.cdn.asset.aparat.com/avt/10260249-5844-b__673502736.jpg","ow":900,"pt":"اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمد","rh":"aparat.com","rid":"IAe4Prj7m8u6CM","rt":0,"ru":"https://www.aparat.com/v/je0PT/%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF","s":"","sc":1,"st":"آپارات","th":90,"tu":"https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTrm7-WNZF3NTyF7Hjz_dt-XckZtDTfQ8_QDKPOMDQWpSZoNCC98_eRxA","tw":120} {"clt":"n","id":"DmLBtr_16rablM:","oh":226,"ou":"https://www.civilica.com/images/calendar/posters/NCPML01_poster_tn.jpg","ow":160,"pt":"مقاله رابطهی بین خودکارآمدی و اهمالکاری با پیشرفت تحصیلی در ...","rh":"civilica.com","rid":"ymO6uXRbusK_QM","rt":0,"ru":"https://www.civilica.com/Paper-NCPML01-NCPML01_038\u003d%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%DB%8C.html","s":"","sc":1,"st":"سیویلیکا","th":99,"tu":"https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQx29axZ8OHX8UMrR2VdTOFOTGPGQorOBkM8irlwVgOhys4KHrHXcazyQ","tw":70} {"clt":"n","id":"VifqsDO7Hp-QsM:","oh":229,"ou":"https://www.civilica.com/images/calendar/posters/PSCONF02_poster_tn.jpg","ow":160,"pt":"مقاله رابطه خودکارآمدی وهوش هیجانی با اهمالکاری تحصیلی در دانش ...","rh":"civilica.com","rid":"P3qct4tKYDFJtM","rt":0,"ru":"https://www.civilica.com/Paper-PSCONF02-PSCONF02_176\u003d%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA.html","s":"","sc":1,"st":"سیویلیکا","th":100,"tu":"https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRq8Gz1nZDlAT-HGHwGAmJ6L7-k4jTydtnPeineg4NSeJPWoYgsT83VsHA","tw":70} تصاویر بیشتر برای پروپوزال رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزانگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمام (function(){var a=document.querySelector("#taw"),b=document.querySelector("#topstuff");if(a&&!a.clientHeight&&b&&!b.clientHeight)for(var c=document.querySelector("#rso").children,d=0;d

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *