دانلود کامل پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش افراد نسبت به اینترنت

Published on Author adminLeave a comment

پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش افراد نسبت به اینترنت

دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش افراد نسبت به اینترنت برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها ۱۲
فرمت فایل doc
حجم فایل ۵۶۱ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۹

پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش افراد نسبت به اینترنت

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش افراد نسبت به اینترنت

چکیده
امروزه استفاده از فناوری اطلاعات برای دستیابی به تحقیقات و اطلاعات جدید یک امر مهم و اساسی می‌باشد و افرادی که توانایی بیشتری را در جستجوگری و یافتن اطلاعات داشته-باشند، می توانند موفقیت بیشتری را در نوشتن تحقیقات علمی بدست آورند. از این رو، مهارت ها باید در بین دانشجویان به عنوان جویندگان علم، گسترش بیشتری یافته تا از اضطراب آن ها کاسته شود. باید توجه داشت که میزان کاربست اینترنت توسط دانشجویان به عنوان یک رسانه یادگیری، به نگرش آن ها به این ابزار بستگی دارد که در صورت نگرش مثبت نه تنها می تواند عملکرد و موفقیت تحصیلی دانشجویان را پیش بینی کند بلکه به اثربخشی آموزش اساتید نیز منجر می شود.
به همین جهت آگاهی و شناخت از نگرش دانشجویان نسبت به کاربست اینترنت می تواند مبنای کلیدی برای طراحان و سیاستگذاران و برنامه ریزان آموزشی باشد که در دانشگاه ها تمایل به اجرای موفقیت آمیز آموزش‌های ترکیبی (حضوری و غیرحضوری) در بافت آموزش سنتی دارند. بر همین اساس پژوهش حاضر به بررسی تأثیر دوره کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به اینترنت پرداخت که شامل چهار خرده مقیاس احساس خودکارآمدی، مفید دانستن اینترنت، اضطراب اینترنت و لذت‌بخش بودن اینترنت می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دو نمونه دانشجویان سال اول رشته کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان ورودی سال تحصیلی ۱۳۸۹-١٣۹۰ و دانشجویان سال آخر رشته کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان ورودی سال تحصیلی ۱۳۸۶-١٣٨۷ بوده که جمعاً ۹۱ نفر است.
در این پژوهش، با توجه به محدود بودن تعداد افراد جامعه آماری از روش سرشماری استفاده شد و کلیه افراد جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه استاندارد “سنجش نگرش نسبت به اینترنت” برای پژوهش حقایق و همکاران بود که از طیف لیکرت بهره جویی شده است. این پرسشنامه مشتمل بر ۴۰ سؤال و پنج سؤال جمعیت-شناختی می باشد. با توجه به چارچوب پژوهش، پرسشنامه از چهار بخش و با توجه به زمینه های موضوع مدلIAS مشتمل بر چهار خرده مقیاس احساس خودکارآمدی، مفید دانستن اینترنت، اضطراب اینترنت و لذت بخش بودن اینترنت تنظیم شده که هر خرده مقیاس شامل ۱۰ سؤال در طیف لیکرت پنج درجه ای می باشد.
از فرمول آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی مجدد استفاده شده که در نهایت ضریب آلفای کرونباخ برابر ۹۶/۰ محاسبه گردید. همچنین تعداد پاسخ نامه های دریافتی صحیح ۷۹ عدد و نرخ بازگشت برابر ۸۷ درصد بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و از آمار استنباطی (نظیر آزمون کولموگروف- اسمیرنف، آزمون های t تک متغیره، آزمون لوین ، و تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا)) استفاده شد.

ابزار گردآوری داده­ها

اجرای هر پژوهش نیازمند ابزاری جهت گردآوری داده­ها، به منظور پاسخگویی به سؤالات و تبیین آن­ها می­باشد. یکی از ابزارهای متداول جهت جمع­آوری اطلاعات، پرسشنامه می­باشد، لذا در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت سؤال­ها و اهداف آن، از پرسش نامه «سنجش نگرش نسبت به اینترنت» که حقایق و همکاران مبادرت به تدوین آن کرده، جهت گردآوری داده­ها بهره­جویی شده­است. متغیرهای جمعیت شناختی شامل جنسیت، تأهل، سن، رشته تحصیلی، و دانشگاه محل تحصیل می­باشد. با توجه به چارچوب پژوهش، پرسشنامه از چهار بخش و با توجه به زمینه ­های موضوع مدلIAS مشتمل بر چهار خرده مقیاس احساس خودکارآمدی، مفید دانستن اینترنت، اضطراب اینترنت و لذت­بخش بودن اینترنت تنظیم شده­ که هر خرده مقیاس شامل ۱۰ سؤال است و هر سؤال در یک طیف لیکرت پنج درجه­ای (کاملاً موافقم، موافقم، تا حدودی موافقم، مخالفم و کاملاً مخالفم) می­باشد. در جدول ۳-۲ تناظر سؤالات پرسشنامه با پرسش­های پژوهش مورد توجه واقع شده­است.

جدول ۳-۲٫ تناظر سؤالات پرسشنامه با هر یک از پرسش­های پژوهش

عنوان سؤال

شماره سؤال

تعداد

لذت بخش بودن ینترنت

۱، ۵، ۹، ۱۳، ۱۷، ۲۱، ۲۵، ۲۹، ۳۳، ۳۷

۱۰

مفید دانستن اینترنت

۲، ۶، ۱۰، ۱۴، ۱۸، ۲۲، ۲۶، ۳۰، ۳۴، ۳۸

۱۰

اضطراب اینترنت

۳، ۷، ۱۱، ۱۵، ۱۹، ۲۳، ۲۷، ۳۱، ۳۵، ۳۹

۱۰

احساس خود کارآمدی

۴، ۸، ۱۲، ۱۶، ۲۰، ۲۴، ۲۸، ۳۲، ۳۶، ۴۰

۱۰

۳-۵-۱- روایی پرسشنامه

به منظور سنجش اعتبار ابزار گردآوری داده­ها، پرسشگر مجدداً روایی و پایایی پرسشنامه را به منظور تجدید اعتماد خاطر اندازه­گیری کرد. از نظر مفهومی، روایی[۱] درصدد پاسخگویی به این مطلب است که، آیا ابزار یا رویه اندازه­گیری آن­چه را که تصور اندازه­گیری دارد، انجام داده و اندازه می­گیرد؟ (شعبانی و سعادت، ۱۳۸۸، ص۷۸-۷۹)؛ به عبارت دیگر هدف از روایی ابزار آن است که وسیله اندازه­گیری بتواند خصیصه­ها و ویژگی­های مورد نظر را اندازه­گیری کند (خاکی، ۱۳۷۸، ص۲۲۸). روش­های متعددی برای تعیین ابزار اندازه­گیری وجود دارد که از میان آن­ها می­توان به روایی محتوا[۲]، روایی سازه[۳]، روایی وفاقی[۴] و روایی همگرا[۵] اشاره نمود. برای روایی پرسشنامه “سنجش نگرش اینترنتی”، از روایی محتوایی استفاده شد.

۳-۵-۲- پایایی پرسشنامه

پایایی[۶] یکی از ویژگی­های فنی ابزار اندازه­گیری است و با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می­دهد. روش­های مختلفی برای تعیین پایایی ابزار اندازه­گیری وجود دارد که در این تحقیق با توجه به این­که ابزار پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته و در این پرسشنامه خصیصه­ها و مؤلفه­های مختلفی اندازه­گیری شده­، از فرمول آلفای کرونباخ[۷] برای تعیین پایایی استفاده شده است (گودرزی، ۱۳۸۸، ص۲۳). در نهایت ضریب آلفای کرونباخ برابر ۹۶/۰ محاسبه گردید. جدول ۳-۳ ضریب پایایی هر یک از متغیرهای موجود در پرسشنامه را نشان می­دهد.

جدول ۳-۳٫ ضریب پایایی متغیرهای موجود در پرسشنامه

مؤلفه­ها

ضریب پایایی

لذت بخش بودن اینترنت

۸۷/۰

مفید دانستن اینترنت

۸۶/۰

اضطراب اینترنت

۹۰/۰

احساس خود کارآمدی

۸۹/۰

کل

۹۶/۰[۱]– Validity

[۲]– Content validity

[۳]– Construct validity

[۴]– Consensual validity

[۵]– Convergent validity

[۶]– Reliability

[۷]– Cronbach Alpha

آزمون و اعتباریابی مقیاس نگرش‌های دانشجویان دانشگاه‌های علوم …

بخشی از این تولیدات علمی اختصاص به سنجش و اندازه‌گیری نگرش افراد به اینترنت داشته است. … ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد «داینف و کووافتروس» است که دو نوع نگرش نسیبت به استفاده از اینترنت و خودکارآمدی اینترنت را می سنجد. … در نتیجه می‌توان ابزار مناسبی برای ارزیابی نگرش افراد نسبت به اینترنت باشد.

پرسشنامه تاثیر تحصیل بر نگرش افراد نسبت به اینترنت …

در این پژوهش، با توجه به محدود بودن تعداد افراد جامعه آماری از روش سرشماری استفاده شد و کلیه افراد جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه استاندارد “سنجش نگرش نسبت به اینترنت” برای پژوهش حقایق و همکاران بود که از طیف لیکرت بهره جویی شده است. این پرسشنامه مشتمل بر ۴۰ سؤال و پنج سؤال …

تاثیر تحصیل بر نگرش افراد نسبت به اینترنت با مدل …

۲۶ فروردین ۱۳۹۷ – لینک دانلود: http://ampf.ir/fi/75394   آیدی تلگرام: @ampf_ir   تاثیر دوره کارشناسی بر نگرش دانشجویان نسبت به اینترنت، سنجش نگرش اینترنتی دانشجویان، اضطراب اینترنتی در دانشجویان، مدل سنجش نگرش اینترنتی، پایان نامه سنجش نگرش اینترنتی، سنجش نگرش افراد نسبت به اینترنت، پایان نامه نگرش …

دانلود رایگان پرسشنامه | دانلود پرسشنامه و آزمون استاندارد و …

دانلود پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ-تفسیر و نمره گذاری- ۲۰گویه ای. دانلود پرسشنامه CAS سنجش نگرش نسبت به رایانه – تفسیر روایی پایایی- ۳۰ گویه. دانلود پرسشنامه اشتیاق به رایانه …. دانلود پرسشنامه سنجش میزان پذیرش تغییر شغل در افراد-تفسیر و نمرهگذاری. دانلود پرسشنامه شناخت و ارزیابی تیم کاری و …

پرسشنامه رایگان –

پرسشنامه رایگان چند حوری بالینی · پرسشنامه رایگان سنجش ویژگیهای اختلال شخصیت اسکیزوتایپال …. پرسشنامه رایگان مقایسه شیوه نگرشی مادران کودکان عقب مانده ذهنی خفیف و عادی نسبت به فرزندانشان · پرسشنامه رایگان وی‍ژگی … پرسشنامه رایگان نگرش نسبت به رعایت/ عدم رعایت قوانین رانندگی · پرسشنامه رایگان آزمون درک …

[PDF]ای ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻧﻤ – فصلنامه فن آوری …

توسط زکی – ‏۲۰۱۳ – ‏مقالات مرتبط
۲۰ اسفند ۱۳۹۱ – ﺑﻪ. رواﯾﯽ. و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ. آﻧﻬـﺎ ﺑﺘـﻮان. ﻣﯿـﺰان. ﻧﮕـﺮش. اﻓـﺮاد ﻧﺴـﺒﺖ. ﺑـﻪ. ﻓـﻦ. آوری. اﻃﻼﻋـﺎت، راﯾﺎﻧـﻪ. ،. ﻫــﻢ. ﭼﻨـﯿﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧــﺖ را ﻣـﻮرد ﺳــﻨﺠﺶ. و ﺗﺤﻠﯿـﻞ. ﻗــﺮار داد . ﻣـﻮج اول ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت. ،. اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ و اﻧـﺪازه. ﮔﯿـﺮی ﻧﮕـﺮش اﻓـﺮاد ﺑـﻪ راﯾﺎﻧـﻪ. ﺑـﻮده اﺳـﺖ . ﮐﺮﯾﺴـﺘﻦ. ﺳـﻦ. و ﮐﻨﯿـﺰک. (Christensen & Knezek, 2000). اﻋﺘﺒﺎر. ﯾﺎﺑﯽ. ﭼﻬـﺎرده ﻣﻘﯿـﺎس. اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻃﺮاﺣـﯽ. ﺷـﺪه. در. ﻃـﯽ. دﻫﻪ. ﻫﺎی. ۸۰٫ و. ۹۰٫

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت – پرسشنامه

پرسشنامه های ارایه شده در انجمن پرسشنامه ایران استاندارد هستند که روایی و پایایی آنها مورد بررسی قرار گرفته اند. با کلیک بر روی نام هر دسته تمام پرسشنامه های استاندارد مرتبط به آن دسته نمایش داده می شوند. در کادر جستجوی سمت راست پرسشنامه کلمات کلیدی مرتبط به پرسشنامه مورد نظر خود را وارد و دانلود پرسشنامه را انجام دهید.

لیست جدید پرسشنامه های روان شناسی – مرکز خدمات روانشناسی …

پرسش نامه استرس هری. پرسش نامه اضطراب امتحان پرسش نامه اضطراب کودکان پرسش نامه اضطراب مرگ تمپلر پرسش نامه اعتیاد به اینترنت پرسش نامه افسردگی بک – فرم کوتاه پرسش نامه …. پرسش نامه سنجش نگرش خانواد ه ها نسبت به باروری و بررسی عوامل موثر برآن پرسش نامه …. پرسشنامه استانداردهای عملکردی برای متقاضیان معلمی

SID.ir | ویژگی های روانسنجی مقیاس سنجش نگرش نسبت به …

توسط حقایق سیدعباس
مقدمه: با توجه به این که استفاده از اینترنت به طور چشم گیری رو به افزایش است، نگرش افراد نسبت به اینترنت مورد توجه پژوهشگران، بازاریان و تولیدکنندگان منابع اطلاعاتی آن می باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس نگرش به اینترنت (IAS-40) به عنوان یک ابزار جامع بود که شامل چهار خرده مقیاس اضطراب …
وارد نشده: استاندارد

[PDF]ه در بین دانشجویان و ارائ ها زمون آ متداول تقلب در های … – نامه …

۱۱ آبان ۱۳۹۲ – حداقل صد ایستگاه تقلب در اینترنت وجود دارد و غالب آن. ها. پروژه. های. دروس … و افراد اظهار آمادگی می. کردند تا پروژه. های. درسی دانش. آموزان و دانشجویان را تهیه نما. یند . در سال. ۱۹۸۹٫ دانشگاه یورک با. حمایت. ۱۵٫ دانشگاه و مراکز آموزش … نتایج پژوهش نیکپور در خصوص بررسی نگرش دانشجویان نسبت به انواع تقلب در.

ارائه‌ی مقیاس سنجش نگرش نسبت به اینترنت | حقایق | …

توسط سید عباس حقایق
مقدمه: با توجه به این که استفاده از اینترنت به طور چشم‌گیری رو به افزایش است، نگرش افراد نسبت به اینترنت مورد توجه پژوهشگران، بازاریان و تولیدکنندگان منابع اطلاعاتی آن می‌باشد. … یافته‌ها: نتایج تحلیل پایایی نشان داد که هر چهار خرده مقیاس و کل پرسش‌نامه از ضرایب «همسانی درونی» و «بازآزمایی» بالا و معنی‌داری برخوردار بودند.
وارد نشده: استاندارد

[PDF]بررسی نگرش استادان و دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺑﺮای اﺳﺘﺎدان و. ۱۶۱٫ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ارﺳﺎل ﺷﺪ . ﭘﺲ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ. اﺳﺘﺎدان ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ دارﻧﺪ . در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص، …. ﺑﺮ ﺳﻨﺠﺶ رﻓﺘﺎری ﻣﻲ. ﮔﺬارد . ﺳﻨﺠﺶ رﻓﺘﺎری ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی ﻧﻈﻴﺮ ﻗﺼﺪ و ﻧﻴﺖ رﻓﺘﺎری ﺑﺮای. اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺎدﮔﻴﺮی. اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑ. ﻪ. ﻋﻨﻮان اﺑﺰار آﻣﻮزش ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﺑﺎ ﻓﺮض اﻫﻤﻴﺖ ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد در اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻳﺎدﮔﻴﺮی …

تاثیر تحصیل بر نگرش افراد نسبت به اینترنت با مدل …

در این پژوهش، با توجه به محدود بودن تعداد افراد جامعه آماری از روش سرشماری استفاده شد و کلیه افراد جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه استاندارد ‘سنجش نگرش نسبت به اینترنت’ برای پژوهش حقایق و همکاران بود که از طیف لیکرت بهره جویی شده است. این پرسشنامه مشتمل بر ۴۰ سؤال و پنج سؤال …

پرسشنامه مصرف مواد – مادسیج

پرسشنامه سنجش انتظارات نسبت به مواد افیونی (OEQ). پنج شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۳; ۶۶۷ بازدید; بدون دیدگاه. پرسشنامه … می تواند سوالات را بخواند و به آنها پاسخ دهد. زمان اجرای این آزمون برای افرادی که سواد خواندن و نوشتن دارند، بین ۱۵ تا ۱۸ دقیقه و زمان لازم برای نمره گذاری آزمون حدود ۸ تا ۱۰ دقیقه است. … پرسشنامه اعتیاد به اینترنت.

بررسی.نگرش.پرستاران.بخش.های.ویژه.نسبت.به.مراقبت.های …

توسط فرشته ذوالریاستین – ‏۲۰۱۴ – ‏مقالات مرتبط
پرسشنامه شامل سه بخش اطالعات جمیت شناسی، فعالیت های مر بط باα ۰=/کرونباخ عیین شده بود )۷۸٫ حقیق و دسترسی به منابع و سنجش نگرش نسبت به مراقبت های مبتنی بر شواهد بودکه درشیفت های مختلف وسط … بیشتر پرستاران زن، با سابقه بالینی زیر ۵ سال، دارای وانائی جستجوی مقاله ودسترسی کم به اینترنت در محلیافته.ها:.

[PDF]ﻫﯿﺌﺖ اﻋﻀﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮد و ﻧﮕﺮش ﺑﯿﻦ ارﺗ – نشریه پژوهش …

۲۸ خرداد ۱۳۹۱ – در. اﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮش ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻮد . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دا. د ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻌﻨـﯽ. دار ﺑـﯿﻦ ﻧﮕـﺮش. اﺳﺘﺎدان. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑ. ﻪ. ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻣﯿﺰان ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ از اﯾـﻦ ﻓﻨـﺎوری. ﻫـﺎ ….. اﻓـﺮاد. در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ. دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از. اﻣﮑﺎﻧﺎت. ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑـﻮد. ه اﺳـﺖ . ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل. اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﻨـﺎوری.

مقاله ارائه ی مقیاس سنجش نگرش نسبت به اینترنت : تی پی بین

مقدمه: با توجه به این که استفاده از اینترنت به طور چشم گیری رو به افزایش است، نگرش افراد نسبت به اینترنت مورد توجه پژوهشگران، بازاریان و تولیدکنندگان … : تی پی بین، … داده ها با استفاده از پرسش نامه های سنجش نگرش نسبت به اینترنت، اضطراب حالت اشپیل برگر، باورهای خودکارآمدی شرر و پرسش نامه ی سرزندگی جمع آوری شد.

ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﮕﺮﺵ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭ – دانشگاه تهران

توسط محمدی – ‏۲۰۰۹ – ‏مقالات مرتبط
ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮﻱ ﻃﺒﻘﻪ. ﺍﻱ. ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ. ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺑﻪ. ﺷﻴﻮﺓ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﺍﺑﺰﺍﺭ. ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ. ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺑﻮﺩ … ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﺻﻼﺣﻴﺖ. ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘ. ﺮﻭﻧﻴﻜﻲ. /۵. ۴٠. ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ. ﻧﮕﺮﺵ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺭﺍ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ. ﻧﻤﺎ .ﻳﻨﺪ. ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ.

بررسی ارتباط شایستگی فرهنگی سلامت و حمایت اجتماعی با …

توسط خانی – ‏۲۰۱۷ – ‏مقالات مرتبط
۱۶ تیر ۱۳۹۶ – بررسی ارتباط شایستگی فرهنگی، سلامت و حمایت اجتماعی با نگرش افراد شمال غرب کشور نسبت به اهدای عضو در سال ۱۳۹۵: نقش میانجی شجاعت اخلاقی ….. برای سنجش روایی این پرسش‌نامه، از شاخص روایی محتوایی استفاده شده که روایی آن توسط ۶ متخصص و صاحب‌نظر در حوزه اهدای عضو تأیید شده است و پایایی این …

[PDF]بررسی نگرش دانشجویان پرستاری کرمان نسبت به آموزش …

دوره پنجم شماره ۱ )پیاپی ۱۵( فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۵، شماره استاندارد بین المللی: ۳۸۱۲-۲۳۲۲٫ دارای رتبه علمی …. اما موفقیت آموزش مجازی بدون در نظر گرفتن دیدگاه افراد نسبت به آن، امکان پذیر. نیست. … پرسشنامه پژوهشگر ساخته نگرش به آموزش مجازی، جمع آوری شدند و در محیط نرم فزار SPSS ویرایش ۱۷ در سطح معنی داری p>0/05 با …

[PDF]پیش بینی قصد انجام جراحی زیبایی در دختران دانشجو بر …

اخذ شد و دانشجویان پرسشنامه های مربوط به اطالعات جمعیت شناختی و سازه های تئوری عمل منطقی را به صورت … امروزه با توجه به رشد. فرهنگ مصرفی و حرکت جوامع به سوی مدرن شدن و جهانی. شدن، ظاهر بدن در نحوه شکل گیری روابط اجتماعی انسان ها. نقش مهمی پیدا کرده است و افراد …. پرسشنامه استاندارد نگرش نسبت به جراحی زیبایی بود )۱۵(.

[PDF]بررسی رابطه ی نگرش معنوی، امید به زندگی و اعتیاد به …

سنجش نگرش معنوی شهیدی و فرج نیا(۱۳۹۱)، پرسشنامه امید به زندگی میلر (۱۹۸۸)، پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ … معاشرت و دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج منفی تر از نگرش دانشجویان نسبت به این گونه معاشرتها است و در … پژوهش نجفی، محمدزاده و اسدیان (۱۳۹۴) [۸]، افرادی که خود را از نظر باورهای مذهبی و عمل به تکالیف مذهبی.

[PDF]عوامل مؤثر بر ترغیب دانشجویان به استفاده از … – تعامل انسان …

توسط KY Lin – ‏مقالات مرتبط
۲۱ مهر ۱۳۹۵ – ﻛﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ. ی. ادراک ﺷﺪه، ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ادراک ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻠ. ﻴﺖ. ﻫﺎی. ﺗﻜﻤ. ﻴﻠﻲ. ادراک ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻏ. ﻴـﺮ. ﻣﺴﺘﻘ. ﻴﻢ. و ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎی. اﺟﺘﻤﺎﻋ. ﻲ. آﻧﻼ. ﻳﻦ. و ﻟﺬت ادراک ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘ. ﻴﻢ. ﺑﺮ ﺗﻤﺎ … اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼـﻲ و وارد ﻛـﺮدن. اﻃﻼﻋﺎت در آن، ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک. ﮔﺬاری ﻋﻜﺲ، ﻣﺘﻦ و ﭘﻴﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ. ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ (اﻟﻴﺴﻮن. ۳٫ ،. ). ۲۰۰۷٫ ﺷﺒﻜﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺷﺒﻜﻪ.

لیست پرسشنامه – دانلود پرسشنامه

پرسشنامه نگرش افراد نسبت به تبلیغات. ◅ پرسشنامه تبلیغات متحرک در شرکت های چند ملیتی … پرسشنامه تاثیر اینترنت بر بازاریابی. ◅ پرسشنامه فرآیندهای سازمانی، فناوری اطلاعات و استراتژی‌ های … پرسشنامه سنجش اعتماد به مشتریان و تامین کنندگان در زنجیره تامین. ◅ پرسشنامه زنجیره ارزش. ◅ پرسشنامه تهیه و تدارک …

[PDF]بررسی تاثیر جذابیت ظاهری و اعتبار منبع پیام ویروسی بر …

۳۰ تیر ۱۳۹۵ – ﻣﺼﺮف. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﻳﻠﮕﺮی دارد . در ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ. اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﺒﻊ ﭘﻴﺎم. و ﻧﮕﺮش ﻣﺼﺮف. ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ. ﺑﺮﻧﺪ. ،. ﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ. ﭘﺬﻳﺮی اﻓﺮاد ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﻳﻠﮕﺮی ﻧﺪارد . ﻛﻠﻴﺪواژه. :ﻫﺎ. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ وﻳﺮوﺳﻲ، ﺟﺬاﺑﻴﺖ. ﻇﺎﻫﺮی … ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑﺎزارﻳﺎﺑـﺎن در روش. ﻫـﺎی. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ و روز ﺑﻪ روز ﺑﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺷـﺒﻜﻪ. اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮ روش. ﻫﺎی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ . ﺑﺎزارﻳــﺎﺑﻲ دﻫــﺎن ﺑــﻪ دﻫــﺎن ﺑــﻪ.

[PDF]بررسی نگرش مدیران ارشد سازمان‌های جهاد کشاورزی نسبت به …

ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺎﻣﻪ. ﺍﻱ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺨﺶ. ،. ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ . ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ. ﺑـﻪ ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﻧﮕـﺮﺵ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎﺯﻱ. ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ. ۱۴. ﺳﺌﻮﺍﻝ. (. ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ. ﺟـﺪﻭﻝ. ۲. ﺁﻣـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ. ) ﺑـﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻃﻴﻒ ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻟﻴﻜﺮﺕ ﺍﺯ. ﻛﺎﻣﻼﹰ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ. (. ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ. ) ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼﹰ ﻣﻮﺍﻓﻘﻢ. (. ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ. ) ۴. ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ . ﺷـﺪ. ﺍﺯ ﺟﻤـﻊ ﺟﺒـﺮﻱ ﺍﻳـﻦ. ﺳـ ۱۴. ﺆﺍﻝ ﻭ ﻛﺴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﻣﻴﺰﺍﻥ. ﻧﮕﺮﺵ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ.

آزمون های روان‌شناختی به زبان فارسی – مؤسسه آزمون‌یار پویا

۱۰۲۹, آزمون اعتیاد به اینترنت, ۲۰, همه سنین, ایرانی. ۱۰۳۰, پرسشنامه ‌باورهای … ۱۱۴۴, نیم¬رخ تجدیدنظرشدۀ نگرش نسبت به مرگ (DAPR), 32, بزرگسالان, خارجی. ۱۱۴۷, مقیاس استرس پس از ضربه می سی سی پی, ۳۹, بزرگسالان, ایرانی. ۱۱۴۹, پرسشنامه سنجش نگرش به بزهکاری, ۲۸, ۱۵ تا ۱۸, ایرانی. ۱۱۵۶, مقیاس تحمل پریشانی, ۱۵ …

[PDF]عوامل مرتبط با نگرش دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه علوم …

ابزارهای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه های استاندارد بود که با روش. آماری تحلیل مسیر و … نتیجه گیری: از بین متغیرهای پژوهش، ادراک از سهولت استفاده از فناوری نسبت به سایر متغیرها، بیشترین تأثیر را بر نگرش استفاده از فناوری اطلاعات و. ارتباطات دارد و … به تأثیر معناداری تجارب اولیه فناوری افراد بر نگرش و. پذیرش فناوری …

[PDF]ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ورزﺷﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ د

توسط AR Zakerian – ‏مقالات مرتبط
ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ وو و ﻫﻤﻜﺎران (. ۲۰۰۸٫ ) ﺑﻮد ﻛﻪ رواﻳﻲ ﺻﻮری و. ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ آن ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ. ۱۲٫ ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ. ورزﺷﻲ رﺳﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪی ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ رواﻳﻲ ﺳﺎزه ….. ﺣﺎﺿﺮ. ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن. ورزﺷﻲ. ﺑﻪ. درک. ﺑﻴﺸﺘﺮی. ﻧﺴﺒﺖ. ﺑﻪ. اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ. رﺳﻴﺪه. اﻧﺪ. و. اﻳﻦ. ﻳﻚ. ﺣﻮزه. وﺳﻴﻌﻲ. را. ﺑﺮای. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﺎن. ورزﺷﻲ. ﻛﺸﻮر. ﻓﺮاﻫﻢ. ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ. ﻛﻪ. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده. از. ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت. اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ. در. ﻧﮕﺮش. ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن. ﻧﻔﻮذ. ﻛﻨﻨﺪ.

سنجش آگاهی، دانش و نگرش در زمینه دندانپزشکی مبتنی بر …

توسط دهقانی – ‏۲۰۱۶ – ‏مقالات مرتبط
مواد و روش ها: در این بررسی مقطعی، پرسشنامه ها که شامل سه بخش بررسی آگاهی، دانش خود ارزیاب و نگرش بود، در بین ۱۰۱ نفر از دانشجویان سال های پنجم و ششم دانشکده … ها بر روی دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز نشان داد علیرغم وجود نگرش مثبت نسبت به پزشکی مبتنی بر شواهد و دسترسی به اینترنت، دستیاران …

پرسشنامه مجموعه مدیریت – سنجش۳

پرسشنامه مجموعه مدیریت- بازاریابی و مدیریت بازرگانی – بررسی نگرش ها درباره خرید از اینترنت. ۱۳۹۳٫ ۲۰,۰۰۰ ریال. ۶۶٫۴KB / PDF. 19. استاندارد تعدیل شده. پرسشنامه مجموعه مدیریت- بازاریابی و مدیریت بازرگانی – بررسی نگرش های مدیریتی نسبت به مشتری گرایی. ۱۳۹۱٫ ۲۰,۰۰۰ ریال. ۷۱٫۹KB / PDF. 21. استاندارد تعدیل شده.

پرسشنامه تاثیر تحصیل بر نگرش افراد نسبت به اینترنت …

پرسشنامه تاثیر تحصیل بر نگرش افراد نسبت به اینترنت با مدل سنجش نگرش اینترنتی: فایل پرسشنامه تاثیر تحصیل بر نگرش افراد نسبت به اینترنت با مدل سنجش نگرش اینترنتی را در منزل خود تهیه نمایید. پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به اینترنت حقایق و همکاران پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش نسبت به اینترنت …

نگرش اعضای هیات علمی به آموزش الکترونیکی؛ دانشگاه علوم …

ابزار جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت پرسش‌نامه‌ای مشتمل بر مشخصات دموگرافیک (۵ سئوال) و متغیرهای زمینه‌ای شامل میزان دسترسی اساتید به اینترنت (۴ سئوال) و مهارت‌های کار با کامپیوتر و اینترنت (۱۵ سئوال) بود. همچنین برای سنجش نگرش اساتید از پرسش‌نامه استاندارد نگرش آموزش الکترونیکی میشرا شامل ۲۲ آیتم استفاده شد [۱۷]. سئوالات …

مقاله نشریه: آزمون و اعتباریابی مقیاس نگرش های دانشجویان …

بخشی از این تولیدات علمی اختصاص به سنجش و اندازه گیری نگرش افراد به اینترنت داشته است. … ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد «داینف و کووافتروس» است که دو نوع نگرش نسبت به استفاده از اینترنت و خودکارآمدی اینترنت را می سنجد. … مقاله نشریه: بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به پژوهش.

بررسی اعتیاد به اینترنت، میزان استفاده از پیام‌رسان‌های …

این پرسش‌نامه، میزان نگرش افراد را نسبت به رفتارهای اینترنتی شریک زندگیشان روی یک مقیاس لیکرت ۶ نمره‌ای از هرگز، شمارۀ ۱ (بدون خیانت) تا همیشه، شمارۀ ۶ (بیشترین خیانت) می‌سنجد. هم‌چنین از سه مؤلفۀ اصلی تشکیل شده است که عبارتند از: فعالیت‌های دوستانه، فعالیت‌های عاطفی و فعالیت‌های جنسی. این پرسش‌نامه، استاندارد و …

[PDF]بررسی ارتباط ترس از ایدز با آگاهی و نگرش زنان سنین …

ﻫﺎ ﺟﻮان و در. ﺳﻦ ﺑﺎروری ﻫﺴﺘﻨﺪ. ). ۳(. در اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻧﻴﺎ رواﺑـﻂ ﺟﻨﺴـﻲ ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﻳﻦ. ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤـﺎری اﻳـﺪز ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ. ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط. ﺑﻪ. اﻓﺮاد ﺟـﻮاﻧﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﻟﺤـﺎظ. ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ. )۴( …. ﻛﺘﺎب و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ. ) و ﺳﻪ ﭘﺮﺳـﺶ. ﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺸـﺘﻤﻞ ﺑـﺮ. ﺳﺆاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻄﺢ آﮔـﺎﻫﻲ، ﻧﮕـﺮش و. ﺗﺮس از اﻳﺪز ﺑـﻮد . در ﻗﺴـﻤﺖ ﺳـﺆاﻻت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ. ﺳـﻨﺠﺶ آﮔـﺎﻫﻲ، ﺑـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﺻـﺤﻴﺢ ﻧﻤـﺮه ﻳـﻚ و. ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻧﻤﻲ داﻧﻢ ﻧﻤﺮه ﺻﻔ.

[PDF]Evaluation of Knowledge and attitude of non-medical …

۲۳ دی ۱۳۹۲ – در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد. اﺑﺰاری اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﯾﮑﺴﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮕﺮش در. ﻣﻮرد اﯾﺪز و. اچ ای وی. اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ را ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻣﻊ. ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ. ﺳﺎزد، ﮐﻪ ﻧﺘ. ﯿﺠﻪ. آن ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت. واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺗﺮ و. ﺑﺮ. ﺣﺴﺐ. ﻧﯿﺎزﻫﺎی. اﻓﺮاد. و. ﮔﺮوه. ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ و …

[PDF]اصل مقاله – فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات …

کیفیت حضور افراد را در فضای اینترنت می سنجد و گرایش های خاص گرایانه و عام گرایانه. آنها را منطبق بر ساختار … کسانی که در اینترنت دنبال خبر یا مطالب علمی هستند، نسبت به کسانی کهفرض سوم. هدف آنها از حضور در فضای …. پرسشنامه ای که برای سنجش نگرش افراد براساس جدول ۱ تنظیم شد، مجموعه ای از. گویه هاست که ویژگی های …

[PDF]تعیین و مقایسـه ی تأثیر دو شـیوه آموزش الکترونیک … – مجله …

سنجش آگاهی دو گروه در زمینه کنترل عفونت های بیمارستانی و نگرش نسبت به آموزش الکترونیک، از پرسشنامه محقق ساخته. روا و پایا … با وجود اثربخشی آموزش الکترونیک در یادگیری و ارتقای آگاهی فراگیران، بکارگیری آن در دوره های بازآموزی نتیجه گیری: کارکنان …. توانایـی کار بـا رایانـه، اینترنت و عدم سـابقه حضـور در دوره های.

[PDF]بررسی عوامل مؤثر در تمایل اعضای هیأت علمی به استفاده از …

استاندارد، همچنین از آزمون t تک متغیره برای سنجش متغیرهای تحقیق و آزمون های t چندمتغیره و آزمون ANOVA برای بررسی … متغیرهای اصلی در نگرش تفاوت معنی دار بوده و رتبه علمی اساتید در نگرششان نسبت به سیستم های یادگیری الکترونیکی مؤثر بوده است. …. سازه تعیین کننده مهمی از پذیرش و تمایل افراد نسبت به استفاده.

بررسی عوامل مؤثر در تمایل اعضای هیأت علمی به استفاده از …

توسط MOM Ghashghagh – ‏مقالات مرتبط
استاندارد، همچنین از آزمون t تک متغیره برای سنجش متغیرهای تحقیق و آزمون های t چندمتغیره و آزمون ANOVA برای بررسی … متغیرهای اصلی در نگرش تفاوت معنی دار بوده و رتبه علمی اساتید در نگرششان نسبت به سیستم های یادگیری الکترونیکی مؤثر بوده است. …. سازه تعیین کننده مهمی از پذیرش و تمایل افراد نسبت به استفاده.

[PDF]اصل مقاله

توسط نادری بنی – ‏۲۰۱۶
۲۸ آذر ۱۳۹۴ – ﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ، ﺳﻮﺩﻣﻨﺪﻱ ﻭ. ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺼﺮﻑ. ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ. ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﻧﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ …. ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﺳﺆﺍﻻﺗﻲ ﺟﻬﺖ. ﺳﻨﺠﺶ. ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻨﺠﺶ ﺭﻭﺍﻳﻲ ﭘﺮﺳﺴﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﻭ. ﺳﺎﺯﻩ (ﺭﻭﺵ ﺑﺎﺭ ﻋﺎﻣﻠﻲ، ﺭﻭﺍﺋﻲ ﻫﻤﮕﺮﺍ ﻭ ﺭﻭﺍﺋﻲ ﻭﺍﮔﺮﺍ) ﺑﻬﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ.

[PDF]( اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ) اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎ

توسط رضائی – ‏۲۰۱۵ – ‏مقالات مرتبط
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻲ آﻧﺎن … ﻧﻈﺮان ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﺻﻼح آﻣﻮزه ﻫﺎی اﻧﺴﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﮕﺮش ، ﺑﻴﻨﺶ و داﻧﺶ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد و ﻣﺤـﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣـﻮﻧﺶ ….. ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر. ) ﺑﺴﻨﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ای در ﭘﻨﺞ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ دو ﺑﺨﺶ اول آن ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮده و ﺑﺨﺸﻬﺎی. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻮاد زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ. (. آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر. ) در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت.

[PDF]تأثیر تصویر ذهنی اعتبار علمی دانشگاه بر نگرش دانشجویان …

اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از. داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه. اﺳﺖ. (Sarmad, Bazargan & Hejazy, 1999) . در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. از ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﻪ. ﺄﺗ. ﺛﯿﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ. اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﯽ. داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﺮ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎ ﺗﻌﺪﯾﻠﮕﺮی ﮐﯿﻔﯿﺖ. آﻣﻮزﺷﯽ. ﻣﯽ. ،ﺳﻨﺠﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت ﭘﻨﺞ ﮔﺰﯾﻨﻪ. ای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ. ﺑﻮدﺷﺪه. ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ.

نگرش نسبت به اینترنت – پایگاه علمی ویراساینس

پاسخگویان، پرسش نامه راهبردهاییادگیری خودتنظیمی و پرسش نامه نگرش نسبت به اینترنت را تکمیل کردند. داده هایبدست … بخشی از این تولیدات علمی اختصاص به سنجش و اندازه گیری نگرش افراد به اینترنت داشته است. … رابطۀ اینترنت با نگرش افراد نسبت به اثرات اینترنت بر روابط اجتماعی و رفتار مذهبی در شهرستان بیرجند.

نگرش‌سنجی از مدیران و کارکنان نسبت به مناسب‌سازی شهری …

توسط عسکری‌نژاد – ‏۲۰۱۷ – ‏مقالات مرتبط
تبصره دوم قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تأکید دارد که شهرداری‌ها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان‌کار برای ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای … بابازاده در سال ۱۳۸۱ پرسش‌نامه سنجش میزان نگرش به مناسب‌سازی برای افراد دارای ناتوانی را طراحی کرد که پانزده سؤال برای تعیین نوع نگرش مسئولان نسبت به امر …

پرسشنامه تاثیر تحصیل بر نگرش افراد نسبت به اینترنت …

پرسشنامه تاثیر تحصیل بر نگرش افراد نسبت به اینترنت با مدل سنجش نگرش اینترنتی: راه اندازی سایتی برای جمع آوری مطالب مفید پیرامون پرسشنامه تاثیر تحصیل بر نگرش افراد نسبت به اینترنت با مدل سنجش نگرش اینترنتی پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به اینترنت حقایق و همکاران پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش …

پرسشنامه های استاندارد مدیریتی و روانشناسی :: دانلود پرسشنامه

بزرگترین بانک پرسشنامه های استاندارد و با کیفیت مدیریتی و روانشناسی و علوم تربیتی دانلود پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی دانلود پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ) لوتانز ۲۰۰۷ …

[PDF]ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان اﻋﺘﻴﺎدﭘﺬﻳﺮی و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ در دا

توسط AA Hosseinkhanzadeh – ‏۲۰۱۴ – ‏بیان شده در ۱ یافته – ‏مقالات مرتبط
۱۰ آبان ۱۳۹۲ – ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮﺷﻪ. ای ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ. ای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﺮای ﺟﻤﻊ. آوری داده. ﻫﺎ از. ﺳﻪ ﻣﻘﻴﺎس آﻣﺎدﮔﻲ اﻋﺘﻴﺎد. ؛. ﻣﻘﻴﺎس راﺑﻄﻪ واﻟﺪ. -. ﻓﺮزﻧﺪی و ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ارﺗﺒـﺎط ﻗﺒـﻞ از …. از واﻟـﺪﻳﻦ اﻓـﺮاد ﻣﻌﺘـﺎد،. ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻛﻤﻲ دارﻧﺪ، ﺑﺎ ﻓﺮزﻧـﺪان ﺧـﻮد ﺑـﺪرﻓﺘﺎری ﻣـﻲ. ﻛﻨﻨـﺪ و ﻳـﺎ از آﻧﻬـﺎ ﻏﻔﻠـﺖ. ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ. (. ﺑﺎرﻧﺰ و ﻓﺎرل،. )۱۹۹۲٫ ، در ﺧﺎﻧﻮاده. ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد دارﻧـﺪ ﻣـﺸﻜﻼت.

[PDF]روایی و پایایی پرسش نامه بین المللی ایدز در جمعی …

۱۰ اسفند ۱۳۹۱ – ﺎ آن، وﺟﻮد ﯾﮏ اﺑﺰار اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﯿﻄﻪ. ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﮕﺮش،. داﻧﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ. ﻋﻔﻮﻧﺖ. اچ آی وی. ،. ﮐﻪ اﻣﮑﺎن. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻣﻊ و ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد. ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. رﺳﺪ. )۳( . از. دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎی ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺪز اﯾﻦ اﺳﺖ. ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﻧﺶ، ﻣﻘﻮﻟﻪ. ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران آﻟﻮده و وﺟﻮد ﺑﺎورﻫﺎی ﻏﻠﻂ. در ﻣﻮرد اﯾﺪز را ﻧﯿﺰ …

ن ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﺛﻴﺮات ﺄ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺗ ارزش آ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷ

توسط رهبرقاضی – ‏۲۰۱۷ – ‏مقالات مرتبط
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ – اﻓﺮادی ﻛﻪ از ارزش. ﻫﺎی ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺿﻌﻴﻒ. ﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑـﺎزار آزاد در. ﺣﻮزه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺮاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ . از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﻳﺎﻓﺘـﻪ. ﻫـﺎ در ﻣـﻮرد ﻧﮕـﺮش. ﻫـﺎی. ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ … ﻨـﻪ زﻳـﺎدی را ﺟﻬـﺖ ﺟـﺬب. رای. دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺻﺮف ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ. رﺳـﺪ رﻫﻴﺎﻓـﺖ. ﻫـﺎی ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ. رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻋﻘﻼﻧﻲ در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﮕﺮش. ﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی رای. دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده. اﻧـﺪ. (. ﻣﻴﻠـﺮ.

انجمن پرسشنامه ایران: صفحه اول

اکثر پرسشنامه های موجود در سایت محقق ساخته هستند، به این معنی که استاندارد شده نیستند و شاید روایی و پایایی نداشته باشند. …. فراشناختی MAI کد پرسشنامه : ۱۰۶۵ · پرسشنامه جهت گیری اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران ۱۹۹۸ کد پرسشنامه : ۱۰۷۴ · پرسشنامه نگرش نسبت به روش معمول شما برای مطالعه یا پرسشنامه رویکرد مطالعه و …

نقش عوامل روانی و اجتماعی در پیش‌بینی نگرش به روابط خارج …

توسط کرمی – ‏۲۰۱۵
پرسشنامۀ نگرش به روابط خارج از چارچوب زناشویی: برای سنجش نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی از پرسشنامۀ سنجش نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی استفاده شد، این پرسشنامه در سال ۱۳۹۳، در موسسۀ روان پویش ساخته شد، این پرسشنامه دارای دو بعد است، بعد اول مربوط به نگرش نسبت به روابط خارج از چهارچوب در خود فرد و …

دانلود رایگان پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ | کالج پروژه …

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ (IAT) در سال ۱۹۸۸ توسط کیمبرلی یانگ ساخته شد و در زمینه سنجش اعتیاد اینترنتی. … این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان اعتیاد به اینترنت در افراد مختلف می باشد. … این پرسشنامه استاندارد است و روایی وپایایی آن در مطالعات قبلی با آلفای کرونباخ ۹۰/۰ گزارش شده است.

[PDF]ﻫﺎی ﻫﻮﯾﺘﯽ و ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ در داﻧﺶ ﺷﺪه، ﺳﺒﮏ ی ﺑﯿﻦ ﺣﻤﺎ – …

ﺷﺪه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﯽ. ﮔﺮاﯾﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ . ﮐﻠﯿﺪ واژه. : دﯾﻦ. داری، ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ، ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺖ، ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. *. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ روان. ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ،. راﯾﺎﻧﺎﻣﻪ. : farmani.saeid@yahoo.com. ** ….. 2009. ) ﺑﺮای. ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺒﮏ. ﻫﺎی ﻫﻮﯾﺘﯽ اﻓﺮاد و ﺷﯿﻮه. ی ارﺟﺎﻋﯽ آﻧﺎن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ رﺷﺪی، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ی. ﺳﺒﮏ. ﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ. (. ISI. )5. را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد . اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دارای. ۴۰٫ ﺳﻮال اﺳﺖ و ﺳﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﻮﯾﺘﯽ.

[PDF]اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر روش همسان بر میزان آگاهی، …

ســپس برنامــه آموزشــی اجــرا و پــس از ۳ مــاه پرسشــنامه ها جهــت. سـنجش تاثیـر مداخلـه مجـددا … می توانـد در افزایـش آگاهـی و بهبـود نگـرش و قصـد رفتـاری نسـبت بـه رفتارهـای پیشـگیری کننـده از ایـدز،. موثـر باشـد. …. معرفی، عائم، راه های انتقال، افراد در معرض خطر، راه های پیشگیری و درمان بیماری، نحوه مقابله با وضعیت. های پرخطر.

بررسی نوع نگــرش افراد نسبت به کــالاهای مـــد وارداتـی – …

۲۴ بهمن ۱۳۹۵ – بررسی نوع نگــرش افراد نسبت به کــالاهای مـــد وارداتـی,پرسشنامه بررسی نگرش افراد نسبت به خرید کردن,بررسی نوع نگــرش افراد نسبت به کــالاهای مـــد وارداتـی – فارس مقاله,دانلود مقاله … ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد نگرش افراد درباره کالاهای وارداتی مد می باشد. … جدول ۳-۱: سنجش روایی(اعتبار ) پرسشنامه:۳۶٫

مبانی نظری تاثیر تحصیل بر نگرش افراد نسبت به …

۲۹ فروردین ۱۳۹۷ – در این پژوهش، با توجه به محدود بودن تعداد افراد جامعه آماری از روش سرشماری استفاده شد و کلیه افراد جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه استاندارد “سنجش نگرش نسبت به اینترنت” برای پژوهش حقایق و همکاران بود که از طیف لیکرت بهره جویی شده است. این پرسشنامه مشتمل بر ۴۰ …

پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به حجاب | فرافایل

۱۳ اسفند ۱۳۹۶ – دانلود پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به حجاب و مولفه های مختلف تاثیرگزار بر آن، در قالب فایل word و در حجم ۴ صفحه. مولفه مورد ارزیابی در این پرسشنامه عبارتند از: تبلیغات رسانه ها، شناخت افراد از دین اسلام، خصوصیات اطرافیان، مسائل روحی و عاطفی، نقش خانواده، نقش پوشش …

پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش افراد نسبت به اینترنت – …

پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش افراد نسبت به اینترنت. ۱۳۹۷/۰۲/۰۷. نویسنده: فرهاد. پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش افراد نسبت به اینترنت. دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش افراد نسبت به اینترنت برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد …

پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش افراد نسبت به اینترنت | …

۳ روز پیش – عنوان این مقاله : پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش افراد نسبت به اینترنت. دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش افراد نسبت به اینترنت برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد. دانلود مستقیم فایل. به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها …

پرسشنامه ارزیابی نگرش دانشجویان بومی در برابر غیر بومی …

پرسشنامه تاثیر تحصیل بر نگرش افراد نسبت به اینترنت با مدل سنجش نگرش اینترنتی. پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به اینترنت حقایق و همکاران پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش نسبت به اینترنت پرسشنامه نگرش دانشجویان نسبت به اینترنت پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به اینترنت پرسشنامه نگرش نسبت به اینترنت …

پرسشنامه تاثیر تحصیل بر نگرش افراد نسبت به اینترنت …

پرسشنامه تاثیر تحصیل بر نگرش افراد نسبت به اینترنت با مدل سنجش نگرش اینترنتی. ۲۰۱۸-۴-۲۲ ۰۲:۲۴ pm دانلود ۰ ۰ ۰٫ هدف از این پرسشنامه بررسی تأثیر دوره کارشناسی بر نگرش دانشجویان نسبت به اینترنت بر اساس مدل IAS می باشد. دانلود مستقیم فایل. به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر …

رنگین ترنج

آموزش ویدیویی تمبک شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی سایت هستید ما در این سایت محصولات مفید آموزشی و کاربردی را هم به شما ارائه می کنیم . ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم در این بخش محصول آموزش ویدیویی تمبک ارائه شده است جهت سفارش آموزش ویدیویی تمبک بعد از مطالعه کامل توضیحات این کالا …

پرسشنامه مقیاس نگرش ناکارآمد (DAS) – w56.ir

۲۴ فروردین ۱۳۹۷ – دانلود پرسشنامه مقیاس نگرش ناکارآمد (DAS)،. در قالب word و در ۷ صفحه، قابل ویرایش، شامل: توضیحات. روایی پرسشنامه. پایایی پرسشنامه. عبارات …. [۲۰۱۷-۰۹-۲۰]: مقیاس اعتیاد به اینترنت ۲۴ آیتمی هدف: سنجش میزان اعتیاد به اینترنت در افراد منبع: گنجی، حمزه، ارزشیابی شخصیت، ویرایش دوم، نشر ساوالان، ۱۳۹۱٫

پروپوزال تاثیر تحصیل بر نگرش افراد نسبت به اینترنت …

در این پژوهش، با توجه به محدود بودن تعداد افراد جامعه آماری از روش سرشماری استفاده شد و کلیه افراد جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه استاندارد ‘سنجش نگرش نسبت به اینترنت’ برای پژوهش حقایق و همکاران بود که از طیف لیکرت بهره جویی شده است. این پرسشنامه مشتمل بر ۴۰ سؤال و پنج سؤال …

پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش افراد نسبت به اینترنت

۳ روز پیش – دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی. پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش افراد نسبت به اینترنت. چکیده. امروزه استفاده از فناوری اطلاعات برای دستیابی به تحقیقات و اطلاعات جدید یک امر مهم و اساسی می‌باشد و افرادی که توانایی بیشتری را در جستجوگری و یافتن اطلاعات داشته-باشند، می توانند …

پرسشنامه استاندارد اعتیاد به اینترنت (کیمبرلی یانگ) | …

۱۹ فروردین ۱۳۹۷ – دانلود پرسشنامه استاندارد اعتیاد به اینترنت، تالیف کیمبرلی یانگ (۱۹۹۸)، در قالب فایل word، شامل ۲۰ گویه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منابع مورد استفاده شده. هدف تست اعتیاد به اینترنت، سنجش میزان اعتیاد به اینترنت در افراد مختلف می باشد… دسته بندی: جزوات» سایر موارد.

پرسشنامه استاندارد اعتیاد به اینترنت | ۹۷

۵ فروردین ۱۳۹۷ – دانلود پرسشنامه استاندارد اعتیاد به اینترنت (کیمبرلی یانگ، ۱۹۹۸)، در قالب word و در ۳ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… توضیح: این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان اعتیاد به اینترنت در افراد مختلف می باشد. طیف پاسخدهی آن به صورت لیکرت بوده و دارای …

پرسشنامه استاندارد اعتیاد به اینترنت (کیمبرلی یانگ) | …

۱۰ فروردین ۱۳۹۷ – دانلود پرسشنامه استاندارد اعتیاد به اینترنت، تالیف کیمبرلی یانگ (۱۹۹۸)، در قالب فایل word، شامل ۲۰ گویه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منابع مورد استفاده شده. هدف تست اعتیاد به اینترنت، سنجش میزان اعتیاد به اینترنت در افراد مختلف می باشد… دسته بندی: جزوات» سایر موارد.

مبانی نظری تاثیر تحصیل بر نگرش افراد نسبت به …

۶ روز پیش – سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه مبانی نظری تاثیر تحصیل بر نگرش افراد نسبت به اینترنت با مدل سنجش نگرش اینترنتی برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به موفقیت برسانید.

پرسشنامه مقیاس نگرش ناکارآمد (DAS) | book

۲۸ فروردین ۱۳۹۷ – پرسشنامه مقیاس نگرش ناکارآمد (DAS): به درخواست شما تعداد زیادی گزارش کارآموزی پیرامون پرسشنامه مقیاس نگرش ناکارآمد (DAS) را در سایت قرار دادیم. جهت دانلود به سایت ما خوش آمدید. دانلود ویژه فایل های دانشجویی با فرمت Word و pdf با موضوع پرسشنامه مقیاس نگرش ناکارآمد (DAS) Why do not you want to …

نمونه پرسشنامه استاندارد آمادگی به اعتیاد | لینک فارسی – مقاله

۱۷ اسفند ۱۳۹۶ – دانلود پرسشنامه آمادگی به اعتیاد فرمت ورد. پرسشنامه آمادگی به اعتیاد (IAPS) اولین بار توسط وید و بوچر در سال (۱۹۹۲) ساخته شد و تلاش هایی فراوانی در جهت تعیین روایی و هنجاریابی آن در کشور ایران صورت گرفت. پرسشنامه آمادگی به اعتیاد، مقیاس ایرانی آمادگی به اعتیاد است که با توجه به شرایط روانی – اجتماعی …

آموزش نقاشی رنگ روغن – سطح مقدماتی تا پیشرفته – اورجینال

۴ روز پیش – آموزش نقاشی رنگ روغن – سطح مقدماتی تا پیشرفته شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی سایت هستید ما در این سایت محصولات مفید آموزشی و کاربردی را هم به شما ارائه می کنیم . ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم در این بخش محصول آموزش نقاشی رنگ روغن – سطح مقدماتی تا پیشرفته ارائه شده است

ونوس طرح

در این مجموعه با چگونگی کارگردانی و فیلمبرداری فیلمهای هنری – مستند …. شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی سایت هستید ما در این سایت محصولات مفید آموزشی و کاربردی را هم به شما ارائه می کنیم . ما بهترین …. آموزش حرفه خیاطی و جدیدترین مدل های لباس برای افراد خوش لباس شامل ۲۳ عدد سی دی است که این سی دی ها عبارتند از:

البرز رایانه

تدریس فیلم های آموزشی پایه های ابتدایی ، دروس ریاضی و علوم ، توسط معلمین با تجربه ، مطرح و آشنا به اصول آموزش ابتدایی ، شامل آموزش کامل مفاهیم کتاب درسی و حل تمرین های مهم کتاب ، استفاده از وسایل کمک آموزشی در حین … -دریافت فایل پرسش نامه کارآفرینی – پرداخت و دانلود آنی ….. -ارائه‌ مقیاس سنجش نگرش نسبت به اینترنت

وب نیلو

۳ شهریور ۱۳۶۱ – آموزش تصویری سنتور سطح پیش شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی سایت هستید ما در این سایت محصولات مفید آموزشی و کاربردی را هم به شما ارائه می کنیم . ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم در این بخش محصول آموزش تصویری سنتور سطح پیش ارائه شده است جهت سفارش آموزش تصویری …

line

در بررسی سیستم های ارزیابی عملکرد بکار گرفته شده در سازمانها و مؤسسات مختلف بطور کلی این نتیجه بدست می آید که مؤسسات و سازمانهای مزبور براساس نیاز و در چهارچوب مدلهای علمی مطرح شده از ناحیه صاحب نظران علم مدیریت، بصورت تجربی نسبت به انتخاب و استقرار نوعی نظام ارزیابی عملکرد برای کارکنان خود، اقدام نموده اند، …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *