دانلود کامل رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان

Published on Author adminLeave a comment

رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی است پژوهش بصورت کامل و جامع و با منابع جدید ارائه می شود
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها ۱۰
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۲۵ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۵۴

رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان

*** پایان نامه منحصر به فرد بصورت جامع و کامل و در قالب فرمت ورد همراه با پرسشنامه و پروتکل درمانی
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. از میان مدارس پسرانه دوره دبیرستان شهرستان قاینات از طریق نمونه‌گیری دردسترس دو مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی ۳۰ نفر که نمره بالایی در اهمال کاری تحصیلی گرفتند در ‌دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند (تعداد هر گروه ۱۵ نفر است). آموزش خودکارآمدی به مدت ۱۰ جلسه در مورد گروه اول اجرا شد، گروه کنترل در لیست انتظار بودند. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره تجزیه‌وتحلیل شدند. تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که بین گروه‌های موردمطالعه در اهمال کاری تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد (۰۱/۰>p). یافته‌ها نشان دادند آموزش خودکارآمدی در کاهش اهمال کاری تحصیلی مؤثر است.
کلمات کلیدی:
خودکارآمدی
اهمال کاری تحصیلی
مقدمه
یکی از اهداف مهم آموزش‌وپرورش ایجاد زمینه برای رشد همه‌جانبه فرد و تربیت انسان‌های سالم، کارآمد و مسئول برای ایفای نقش در زندگی فردی و اجتماعی است. ازآنجا ‌که دانش‌آموزان به‌عنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور، در دستیابی به اهداف نظام آموزشی نقش و جایگاه ویژه‌ای دارند، توجه به این قشر از جامعه ازلحاظ آموزشی و تربیتی، باروری و شکوفایی هر چه بیشتر نظام آموزشی و تربیتی جامعه را موجب می‌گردد. بااین‌وجود از کل دانش‌آموزانی که وارد سیستم آموزش‌وپرورش می‌شوند، تعداد کمی از آن‌ها می‌توانند استعدادهای خود را شکوفا کنند و در این عرصه موفق گردند و عملکرد تحصیلی خوبی از خود نشان دهند. یکی از عوامل بسیار مهم و اثرگذار در عوامل تحصیلی دانش‌آموزان عوامل روان‌شناختی آنان است (میکائیلی ، افروز و قلی زاده ، ۱۳۹۱). ازجمله ویژگی‌های روان‌شناختی مهمی که عملکرد تحصیلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اهمال کاری است(مطیعی ،حیدری،صادقی ، ۱۳۹۲).
واژه انگلیسیprocrastination در فارسی معادل تعلل، اهمال کاری، سهل انگاری و به تعویق انداختن کارهاست (الیس و نال ، ۱۹۹۷؛ ترجمه فرجاد،۱۳۸۲). اهمال کاری اغلب به عنوان تأخیر غیر منطقی رفتار مورد بررسی قرار می گیرد (کنوس ، ۲۰۰۰،به نقل ازاستیل ، ۲۰۰۷). همچنین بالکیس و دورو (۲۰۰۷) اهمال کاری را به عنوان فروگذاری از انجام وظایف و مسئولیتها در یک شکل و اندازه و زمان به موقع و مورد انتظار، علیرغم اجتناب پذیر بودن و توانایی فرد جهت انجام آن و آگاهی از پیامدهای ناخوشایند طفره رفتن از انجام مسئولیت‌ها تعریف می کنند. اهمال کاری باتوجه به پیچیدگی و مولفه‌های شناختی، عاطفی و رفتاری آن تظاهرات گوناگونی دارد. ازجمله اهمال کاری در تصمیم گیری، اهمال کاری روان رنجورانه، اهمال کاری وسواس- اجباری، اهمال کاری تحصیلی، اهمال کاری عمومی یا کلی،که متداولترین شکل آن در دوران نوجوانی و جوانی اهمال کاری تحصیلی است (سولومون و راثبلوم ، ۱۹۸۴؛ جوکار، ۱۳۸۶).
ارتباط اهمال کاری با اضطراب، خودکارآمدی وعزت نفس پائین در پژوهش‌‌های مختلفی به تأیید رسیده است(جانسون و بلوم ، ۱۹۹۵). از سوی دیگر محققان از این اظهارنظر که اجتناب یک انگیزه اصلی برای اهمال کاری است حمایت می‌کنند. افرادی که در توانایی حل مسأله با مشکل مواجه هستند ، در برابر تکالیف چالش انگیزی که فراتر از منابع در دسترس شان است و یا تکالیف ملال‌آور با شیوه‌ای هیجانی و به صورت مضطربانه برخورد می‌کنند و برای اجتناب از این هیجان ناخوشایند، ازموقعیت‌‌های مستلزم رویارویی با مسأله اجتناب می‌کنند(فراری و دایز مورالز ، ۲۰۰۷).
محیط‌‌های آموزشی (مدرسه و دانشگاه) ، دانش آموزان و دانشجویان را با منابع متغیر و مختلفی از فشارهای تحصیلی مواجه می کنند. از جمله اینکه دانش آموزان را از این نظر که توانایی‌‌هایشان برای درگیری با چالش‌‌ها و تکالیف مورد یادگیری در یک زمان محدود و در مقایسه و رقابت با دیگران مورد ارزیابی قرار می گیرد تحت فشار قرار می دهد. این در حالی است که تحقیقات نشان می دهد که هنوز تعداد زیادی از دانش آموزان و حتی در سطوح بالای تحصیلی دانشجویان ممکن است مهارت‌‌های لازم جهت مواجهه با چنین شرایط چالش برانگیزی را دریافت نکرده باشند (الکساندر و انوگبازی ، ۲۰۰۷).
آموزش خودکارآمدی تحصیلی از اهداف مهم آموزشی و تربیتی است،که از طریق آن می توان افراد را برای مقابله با چالشها و شرایط متغیر آموزشی آماده کرد، فقدان این مهارت‌‌ها به عنوان مانعی بر پیشرفت تحصیلی، می تواند عزت نفس و ادراک خودکارآمدی افراد را نیز در مواجهه با شرایط فوق متاثر، منجر به اضطراب و به دنبال آن اجتناب از انجام وظایف مورد انتظار شود.
فهرست مطالب

اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه

فصل اول کلیات پژوهش
مقدمه ۲
بیان مسئله. ۴
اهمیت و ضرورت پژوهش ۶
اهداف پژوهش. ۸
فرضیه‌های پژوهش. ۸
متغیرهای پژوهش . ۸
تعریف مفاهیم پژوهش. ۹
فصل دوم ادبیات پژوهش
مقدمه ۱۱
مفهوم اهمالکاری ۱۲
انواع اهمالکاری ۱۳
علل اهمالکاری ۱۵
اهمالکاری به عنوان یک اختلال شخصیتی۱۹
بررسی اهمالکاری به عنوان یک ویژگی شخصیتی . ۲۴
پیشایندهای اهمالکاری. ۲۸
پیامدهای اهمالکاری. ۲۹
سبک‌‌های مقابله ای اهمالکاری ۳۴
خودکارآمدی ۳۷
تعاریف خودکارآمدی. ۳۹
خودکارآمدی تحصیلی. ۴۰
منابع اطلاعاتی خودکارآمدی ۴۲
ابعاد خودکارآمدی ۴۳
عوامل موثر بر خودکارآمدی ۴۴
راهبردهای بهبود خودکارآمدی ۴۴
پیشینه پژوهش. ۴۵
فصل سوم : روش‌شناسی پژوهش
مقدمه ۵۳
روش پژوهش . ۵۳
جامعه آماری پژوهش . ۵۳
نمونه و روش نمونه‌گیری . ۵۴
ابزار پژوهش . ۵۴
روش اجرای پژوهش ۵۵
شرح مختصری از جلسات آموزش خودکارآمدی ۵۶
روش تجزیه‌وتحلیل پژوهش . ۵۶
فصل چهارم : تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
مقدمه ۵۸
تحلیل توصیفی یافته‌های پژوهش . ۵۸
تحلیل آماری فرضیه های پژوهش. ۶۰
فرضیات آزمون آماری ۶۱
فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری
مقدمه ۶۸
بررسی فرضیات پژوهش ۶۸
محدودیت‌های پژوهش . ۷۳
پیشنهادهای پژوهش. ۷۴
پیشنهادهای کاربردی ۷۴
منابع و مآخذ
منابع فارسی ۷۶
منابع لاتین ۸۱
پیوست‏ها
پرسشنامه . ۸۹
برنامه آموزش خودکارآمدی. ۹۱
چکیده انگلیسی ۱۰۹
صفحه عنوان انگلیسی . ۱۱۰
فهرست جداول
جدول ۱-۳٫ شرح مختصری از جلسات آموزش خودکارآمدی. ۵۶
جدول ۱-۴٫ آماره های توصیفی متغیر اهمال کاری و مولفه های مربوط به آن به تفکیک گروه ها. ۵۹
جدول ۲-۴٫ آزمون کولوموگروف-اسمیرنوف تک نمونه ای برای متغیر های حاضر در پژوهش در پس آزمونها.۶۱
جدول ۳-۴٫ آزمون لوین برای همگنی واریانس متغیرهای حاضر در پژوهش در پس آزمون ها. ۶۱
جدول ۴-۴٫ نتایج تحلیل واریانس برای یکسان بودن شیب خط رگرسیون. ۶۲
جدول ۵-۴٫ نتایج آزمون کواریانس برای تعیین تاثیر خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان ۶۲
جدول۶-۴٫ نتایج آزمون کواریانس برای تعیین تاثیر آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری آماده شدن برای امتحان.۶۳
جدول۷-۴٫نتایج آزمون کواریانس برای تعیین تاثیر آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری آماده کردن تکالیف دانش آموزان۶۳
جدول۸-۴٫ نتایج آزمون کواریانس برای تعیین تاثیر آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری آماده کردن پژوهش های کلاسی دانش آموزان۶۴
جدول ۹-۴ پیگیری آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری و مؤلفه های آن از آزمون t وابسته .۶۵
فهرست نمودارها و شکل‌ها
نمودار ۱-۲٫ شرایط افزایش دهنده احتمال بروز اهمال کاری ۲۶
نمودار۲-۲٫ مدل استیل از علل اهمال کاری تحصیلی. ۲۷
نمودار ۳-۲٫ اهمال کاری و باورهای شناختی ناکارآمد. ۳۶
نمودار۱-۴٫ نمودار میانگین پیش آزمون پس آزمون دو گروه آزمایش و کنترل پژوهش و پیگیری مربوط به گروه آزمایش.۶۰

بررسی اهمال کاری تحصیلی بر اساس متغیرهای جمعیت …

توسط عطادخت – ‏۲۰۱۵ – ‏مقالات مرتبط
همچنین یافتهها دلالت بر آن دارند که بین اهمالکاری تحصیلی و مؤلفههای آن با انگیزش پیشرفت دانشآموزان رابطه معنادار وجود دارد (۰۱/۰>P). این نتایج … کلاسن، کاروجوک و راجانی (۲۰۰۷؛ به نقل از ترویا، ۲۰۱۰) با تحلیل همبستگی نشان دادند که اهمالکاری رابطه معکوس با میانگین نمره تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دارد. راندی(۲۰۰۸) نیز …

پایان نامه رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با …

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی. چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودکارآمدی،اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر بود.ازطرح پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی استفاده شده است.نمونه آماری۲۵۸ نفر از دانش آموزان پسر پایه ی اول دوره ی متوسطه شهر …

رابطهی بین خودکارآمدی و اهمالکاری با پیشرفت تحصیلی در …

مطالعهی حاضر به منظور تعیین رابطه بین خودکارآمدی، اهمالکاری با پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان دختر صورت گرفته است. برای دستیابی به این هدف از یک طرح همبستگ…

[PDF]رابطه خودکارآمدی وهوش هیجانی با اهمالکاری تحصیلی در دانش …

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻭ ﻫﺪﻑ :ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭﺁﻣﺪﯼ ﻭ ﻫﻮﺵ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﺎﻟﮑﺎﺭﯼ. ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺗﯿﺰﻫﻮﺵ ﺩﺧﺘﺮﺷﻬﺮ ﺭﺷﺖ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ .ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ – ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﮐﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ۱۳۶ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ. ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ۱۳۹۴-۱۳۹۳ ﺩﺭ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﻓﺮﺯﺍﻧﮕﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻭﻡ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ. ﺗﺼﺎﺩﻓﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ …

رابطه خودکار امدی و اضطراب اجتماعی با اهمالکاری تحصیلی در …

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان خودکارآمدی و اضطراب اجتماعی با اهمالکاری تحصیلی در بین دانش آموزان شهرستان مریوان است. پژوهش بر روی ۳۳۹ نفر ( ۱۵۹ پسر و ۱۸۰ دختر) از دانش آموزان دوره متوسطه (دوم و سوم دبیرستان) و دوره پیش دانشگاهی انجام شد. جهت جمع آوری داده ها از مقیاس ارزیابی اهمالکاری-نسخه ی دانش آموزسولومون و راتبلوم …

بررسی شیوع اهمال کاری تحصیلی و ارتباط آن با خودکارآمدی …

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان شیوع اهمال‌کاری تحصیلی و ارتباط آن با خودکارآمدی تحصیلی و عادت های مطالعه در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز می باشد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع زمینه یابی و همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش مورد نظر شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز می باشد که در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ مشغول …

اهمالکاری تحصیلی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

اویرایش شده بررسی شیوع اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه فردوسی و رابطه آن با میزان آشنایی با راهبردهای یادگیری و مهارت‌‌های حل مسأله … رابطه علی هوش هیجانی با عملکرد تحصیلی با میانجی گری خودکارآمدی تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان ممسنی …

تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش …

۲۶ فروردین ۱۳۹۷ – لینک دانلود: http://ampf.ir/fi/75376   آیدی تلگرام: @ampf_ir   اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان، پایان نامه اهمال کاری، اهمال کاری تحصیلی doc، دانلود پایان نامه خودکارآمدی، پایان نامه خودکارآمدی تحصیلی، تاثیر خودکارآمدی تحصیلی بر اهمال کاری، نظریه های خودکارآمدی، رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی، پایان نامه …

پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس مهارت‌های ارتباطی و …

توسط میرعرب رضی – ‏۲۰۱۵
یافته ها: نتایج نشان داد بین مهارت‌های ارتباطی با اهمال‌کاری تحصیلی (۳۲/۰- =r؛ ۰۰۰۱/۰=p) رابطه معنادار وجود دارد و فقط بین اهمال‌کاری ناشی از خستگی و گوش دادن مؤثر، بین … همچنین، سبک‌‌های هویت اطلاعاتی و هنجاری در پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان نقش معنادار ندارند، اما سبک‌‌های هویت سردرگم و تعهد در پیش‌بینی اهمال‌کاری …

بررسی اثربخشی بسته آموزشی «کاهش اهمال کاری» بر افزای …

اهداف اصلی این پژوهش طراحی و آموزش بسته آموزشی، جهت کاهش اهمال کاری تحصیلی و افزایش پیشرفت تحصیلی دانشجویان است. این پژوهش شبه آزمایشی و از نوع … رابطه خودکارآمدی و اضطراب اجتماعی با اهمال کاری تحصیلی در بین دانش آموزان شهرستان مریوان، پایان نامه ارشد، دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران. فاتحی، یونس؛ عبدخدایی، محمد …

رابطه انگیزه پیشرفت و هوش هیجانی با اهمال کاری تحصیلی در …

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه انگیزه پیشرفت و هوش هیجانی با اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان آماده برای کنکور سال ۴۹ شهرستان آستانه اشرفیه است. بدین منظور برای انتخاب نمونه مورد نظر ابتدا با استفاده از نمونه گیری خوشه ای مرحله ای از بین مدارس شهر آستانه اشرفیه چند دبیرستان انتخاب گردید، داده ها با استفاده.

[PDF]ﻛﺎری ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﮔﺮی اﻫﻤﺎل راﺑﻄﻪ اﻣﻴﺪواری و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴ

۳۰ مهر ۱۳۹۶ – ۳٫ ﭼﻜﻴﺪه. ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ آزﻣﻮن ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ. ﮔﺮی اﻫﻤﺎل. ﻛﺎری ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در راﺑﻄﻪ. ی ﺑﻴﻦ اﻣﻴﺪواری ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در داﻧﺶ. آﻣ. ﻮزان ﺑﻮد. ﺷﺮﻛﺖ. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﮋوﻫﺶ. ۱۵۰٫ داﻧﺶ. آﻣﻮز ﭘﺴﺮ ﭘﺎﻳﻪ …. ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ، ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪی. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ (ﻛﻨ. ﺪﻣﻴﺮ. ۷٫ ،. ۲۰۱۴٫ ). ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، داﻧﺶ. آﻣﻮزان اﻫﻤﺎل. ﻛﺎر،. آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن را ﺑﻪ. ﺷﺐ. ﭘﺎ. ﻳﺎﻧﻲ ﻣﻮﻛﻮل ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ و. درﻧﺘ.

رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت …

دانشگاه آزاد اسلامی. واحد کرمانشاه. دانشکده تحصیلات تکمیلی. پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی. عنوان: ارتباط خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان. استاد راهنما: دکتر محسن گلمحمدیان. برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود. (در فایل دانلودی …

Open J-Gate – فصلنامه پژوهش های کاربردی در روان‌شناسی …

بررسی نقش سبک‌های شناختی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی ریاضی در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان پایه هفتم متوسطه شهر مشهد دانشگاه پیام نور فصلنامه پژوهش های کاربردی …. رابطه‌ بین انگیزش و خودکارآمدی تحصیلی با اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز دانشگاه پیام نور فصلنامه پژوهش های کاربردی در …

بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اهمال‌کاری تحصیلی در …

توسط حمیدی – ‏۲۰۱۵
اهمال‌کاری تحصیلی یکی از موانع موفقیت تحصیلی و اهداف آموزشی است. با توجه به اینکه رایانه و اینترنت ابزار ضروری زندگی مسبب تسهیل زندگی مردم امروز است، از طرف دیگر خطرات جدیدی را به ارمغان آورده است؛ که یکی از این مخاطرات می‌تواند ایجاد اهمال‌کاری تحصیلی باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و …
وارد نشده: خودکارآمدی

پروپوزال رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در بین دانش …

قیمت فایل فقط ۴۶,۵۰۰ تومان. خرید. پروپوزال رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در بین دانش آموزان مدارس تهران. The Relation between self-Efficacy and Accademic Procrastination in the students of tehran. بی تردید رشد همه جانبه دانش آموزان از اهداف اصلی و مورد توجه نظام آموزش و پرورش کشور است. برای آنکه دانش آموزان در راه انجام …

[PDF]Prediction of College Students’ ﻛﺎری ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻴﻨﻲ اﻫﻤ

توسط ولی زاده – ‏۲۰۱۷
ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪی. ﺷﺮر، ﺳﻴﺎﻫ. ﺔ. ﻋﺰت ﻧﻔﺲ رزﻧﺒﺮگ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ. ﺔ. اﻫﻤﺎل. ﻛﺎری ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺳﻮﻟﻮﻣﻮن و راﺛﺒﻠـﻮم، ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣ. ﺔ. راﻫﺒﺮدﻫـﺎی. اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﭘﻨﺘﺮﻳﭻ و دی. ﮔﺮوت و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رﺷـﺘﻪ،. ﻫـﺪاﻳﺘﻲ. و ﻫﻤﻜﺎران ….. اﻫﻤﺎل. ﻛﺎری روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد. ﺑﺮای اﺟﺘﻨـﺎب از. ﻗﻀﺎوت ﺑﺮ ﭘﺎﻳ. ﺔ. ﻋﻤﻠﻜﺮدﺷﺎن در ﻣﻮرد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ. ﻫـﺎی واﻗﻌـﻲ. ﺷـﺎن. اﻧﺠﺎم ﻣﻲ. دﻫﻨﺪ . و ﺑﺎ اﻳﻦ روش داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺿﻌﻴﻒ. ﺷﺎن. را ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣـﻲ.

Cv of Faculty Members

لادن هاشمی, بررسی رابطه علّی کمال گرایی و اهمال کاری تحصیلی با واسطه گری خود تنظیمی انگیزشی, شناختی و فراشناختی, ۱۳۹۱. محمود بحرانی, روابط عِلّی بین عوامل اجتماعی کلاس و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان: نقش میانجی‌ خودکارآمدی، عواطف و انگیزش تحصیلی, ۱۳۹۰. فرامرز روانجو, فهم تجارب زیستی استادان و دانشجویان دانشگاه …

پرسشنامه رایگان بررسی شیوع اهمال کاری تحصیلی و ارتباط …

۱۰ آذر ۱۳۹۴ – هدف پژوهش حاضر بررسی میزان شیوع اهمال‌کاری تحصیلی و ارتباط آن با خودکارآمدی تحصیلی و عادت های مطالعه در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز می باشد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع زمینه یابی و همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش مورد نظر شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز می باشد که در سال تحصیلی …

[PDF]تحلیل کانونی رابطه منزلت‌های هویت تحصیلی با اهمالکاری …

چ یده. پژوهش حاضر در راستای بررسی رابطه. ی. منزلت. های. هویت. تحصیلیی و اهایا. کیاری. تحصلیی انجام شده است. روش پژوهش توصلفی از نوع هابستگی بوده است. جامعه. آماری. کیله. دانش. آموزان گروه نظری پایه سوم متوسطه. منطقه کهریزک. بوده اند که از. این تعداد. ناونه. ای به حجم. ۱۳۳٫ نفر با استفاده از روش ناونه. گلری خوشیه. ای،. انتخیا.

[PDF]تبیین اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس صفات شخصیتی،کمال …

رابطه. ی صفات شخصیتی. ،. کمال. گرایی. و رضایت از زندگی با. اهمال. کاری. تحصیلی. انجام. گرفته. است. پژوهش حاضر از نوع. توصیفی. –. همبستگی است. نمونه … آموزشی است. اهمال. کاری. تحصیلی. در. بین. دانشجویان،. پدیده. ای. شایع. است . در میان دانشجویان دو نوع تأخیر د. ر انجام تکالیف. تحصیلی. مشاهده می. شود. یک نوع آن تأخیر …

بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اهمال کاری تحصیلی …

فریده حمیدی,مجید مهدیه نجف آبادی,ثمانه نمازیان نجف آبادی ; مجله: فناوری آموزش و یادگیری ; تابستان ۱۳۹۴ – شماره ۳ ;

[PDF]بررسی رابطه بین تعارض والد- فرزندی با اهمال‌کاری تحصیلی …

چکیده. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تعارض والد. -. فرزندی با اهمال. کاری تحصیلی نوجوانان با نقش میانجی گری سبک. های. اسنادی در دختران متوسطه دوم شهر بندرعباس بود. جامعه. آماری متشکل از تمامی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان در شهر. بندرعباس بود. تعداد. ۲۳۲٫ نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه …

دو فصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری، – Magiran

بررسی ارتباط بین سیرت اساتید با آموزش مبتنی بر دیالوگ (مطالعه مورد؛ دانشگاه اصفهان) محمدرضا نیستانی، کمال … تحلیل کانونی رابطه منزلت های هویت تحصیلی با اهمالکاری تحصیلی در میان دانش آموزان … ارائه مدل ساختاری مهارت های مطالعه، احساس خودکارآمدی و ارزشیابی دانشجویان از کیفیت برنامه درسی (مطالعه مورد؛ دانشگاه شیراز)

اهمال کاری تحصیلی – پایگاه علمی ویراساینس

هدف از این مطالعه، بررسی اهمالکاری تحصیلی در دانشآموزان دبیرستانی و ارتباط آن با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی بود. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری، متشکل از کلیه دانشآموزان دبیرستانی بودند که در سال تحصیلی ۱۳۹۲- ۱۳۹۱، در دبیرستانهای شهر خلخال مشغول تحصیل بودند. از بین این جامعه، نمونهای به حجم ۳۰۳ …

اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان – رویکردهای نوین آموزشی – …

از میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان، ۱۹۰ نفر به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند و مقیاس اهمالکاری تحصیلی (PASS)، پرسشنامه سبک‌های مقابله با موقعیتهای تنشزا (CISS) و مقیاس کمالگرایی را … (۱۳۸۲). بررسی رابطه بین سلامت روان، منبع کنترل و شیوههای مقابلهای دانش‌آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه شهر تهران.

مقالات حاوی کلیدواژه “اهمال کاری تحصیلی” – جویشگر علمی …

کلیدواژه های هم استفاده: دانش اموزان, کمال گرایی, دانشجویان, خودکارامدی تحصیلی, خودکارامدی, پیشرفت تحصیلی, اهمال کاری, اضطراب امتحان, خودتنظیمی, هوش هیجانی, ویژگی های شخصیتی, باورهای فراشناختی, جنسیت, … رابطه ی سبک های هویت و خودکارآمدی با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه ی سوم دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه.

بررسی رابطه بین سبک های شناختی (نوگریز یا پذیرنده- نو …

پایان نامه تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی(M.A). دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. عنوان: بررسی رابطه بین سبک های شناختی (نوگریز یا پذیرنده- نو گرا یا پژوهنده) با تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان آبدانان. استاد راهنما: جناب آقای دکتر حسن اسدزاده.

تحقیق علل تعلل و سهل انگاری تحصیلی و پیشایندها و …

پیشینه تحقیق علل تعلل و سهل انگاری تحصیلی و پیشایندها و پیامدهای اهمال کاری و ابعاد و عوامل موثر بر خودکارآمدی دارای ۵۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می باشد. … رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی ، تازه های علوم شناختی.

پروپوزال های تصویب شده شورای پژوهشی تاریخ ۹/۱۰/۹۶ – …

۲ بهمن ۱۳۹۶ – پروپوزال آقای علی دیناوند دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «تاثیر روش تدریس معکوس بر نگرش حرفه ای و خودکارآمدی معلمان» به راهنمایی … پروپوزال آقای علی محمد فراهانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی با عنوان «رابطه اهمال کاری و اهداف پیشرفت با درگیری تحصیلی» به …

نسخه قابل چاپ – انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران

۳۱ تیر ۱۳۹۴ – جعفری، حسین (۱۳۹۲) تاثیر آموزش مهارت کنترل خشم بر سازگاری و عزت نفس دانش آموزان پسر کم توان ذهنی بجنورد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان. پایان نامه های کارشناسی ارشد تحت داور ی. توحیدی، سمانه( ۱۳۹۲)رابطه خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای یادگیری با اهمالکاری تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه …

رابطه تعلل ورزی و کمال گرایی تحصیلی با فرسودگی …

در خصوص پیشایندهای تعلل ورزی، محققان و نظریه پردازان به عوامل مختلفی اشاره نموده‌اند؛ از قبیل: اضطراب و وابستگی۹، ترس از ارزیابی منفی۱۰، تعلل ورزی تحصیلی پایین۱۱، درماندگی آموخته شده، خودکم بینی، پایین بودن سطح تحمل و عصبانیت۱۲، انگیزه پیشرفت، اهمال کاری و چندین پیشایند دیگر نیز دارد که کمال گرایی و ترس …

[PDF]نقش باورهای امید و خوش‌بینی در پیش‌بینی انگیزش تحصیلی …

۲۵ مرداد ۱۳۹۳ – اﻧﮕﻴﺰه ﻻزم را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی دﻳﮕﺮی اﻳﺠﺎد. ﻛﻨﻴﻢ. ). ۱۲(. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ از ﻧﻈﺮ اﺳﻨﺎﻳﺪر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در. ﻛﺎرﻫﺎی ﭼﺎﻟﺶ. اﻧﮕﻴﺰ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺣﻴﻄﻪ. ی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻏﻠﺐ. ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻮدن ﺑﺮای اﻳﺠﺎد … ﺑﺮای ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ. آﻣﻮزان اﺳﺖ. ).۱۹(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎور. ﻫﺎی اﻣﻴﺪ و ﺧﻮش. ﺑﻴﻨﻲ در. ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی رواﻧﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻴﺰش و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﻛﻤﺒﻮد ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﺒﺎط اﻣﻴﺪ و ﺧﻮش.

سامانه امور پژوهشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشگاه آزاد بیرجند. ۶. رابطه ی بین خودکارآمدی و اهمال کاری با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دخترپایه ی اول دوره ی متوسطه شهر سنندج در سال تحصیلی ۹۱- ۹۰٫ خانم اسرین نامداری. دانشگاه آزاد واحد همدان. ۷. بررسی مقایسه افسردگی و استرس دانشجویان دارای رفتارهای مذهبی و بدون رفتارهایمذهبی. دکتر علی عبدی. دانشگاه پیام نور.

پایان نامه: بررسی رابطه خود ناتوان سازی تحصیلی و جهت …

۱۰ فروردین ۱۳۹۷ – پایانامه: بررسی رابطه خود ناتوان سازی تحصیلی و جهت گیری هدف با اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان – پایانامه علوم تربیتی و روانشناسی – فروش پایانامه.

هارمونی کویر

دانلود فایل کامل پروپوزال بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان و تاثیر آن بر کیفیت خدمات ارائه شده · خرید آنلاین پرسشنامه خودکارآمدی ماین نام مجاز نمی باشد . … شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی سایت هستید ما در این سایت محصولات مفید آموزشی و کاربردی را هم به شما ارائه می کنیم . ما بهترین …

تصاویر برای رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان

{“clt”:”n”,”id”:”cthg4kbmDg1b0M:”,”oh”:569,”ou”:”http://jsp.uma.ac.ir/data/jsp/coversheet/741442429567.jpg”,”ow”:400,”pt”:”بررسی اهمال کاری تحصیلی بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی و رابطه ی آن …”,”rh”:”jsp.uma.ac.ir”,”rid”:”2XoHtVcJGsWSAM”,”rt”:0,”ru”:”http://jsp.uma.ac.ir/article_325.html”,”s”:””,”sc”:1,”st”:”روانشناسی مدرسه”,”th”:99,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTZj2298AlXUfHCPYnu6fHT0h3yj07ToKxARDiZOs3XF4RdhSHNDteLWA”,”tw”:70}

{“clt”:”n”,”cr”:15,”ct”:21,”id”:”7tcszfiZOc0CTM:”,”oh”:675,”ou”:”https://static.cdn.asset.aparat.com/avt/10260249-5844-b__673502736.jpg”,”ow”:900,”pt”:”اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمد”,”rh”:”aparat.com”,”rid”:”IAe4Prj7m8u6CM”,”rt”:0,”ru”:”https://www.aparat.com/v/je0PT/%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF”,”s”:””,”sc”:1,”st”:”آپارات”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTrm7-WNZF3NTyF7Hjz_dt-XckZtDTfQ8_QDKPOMDQWpSZoNCC98_eRxA”,”tw”:120}

{“clt”:”n”,”id”:”_9wrOdiWkXGcAM:”,”oh”:226,”ou”:”https://www.civilica.com/images/calendar/posters/ESCONF02_poster_tn.jpg”,”ow”:160,”pt”:”مقاله پیش بینی اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان بر اساس خودکارآمدی تحصیلی”,”rh”:”civilica.com”,”rid”:”E9jvM6qaP11oLM”,”rt”:0,”ru”:”https://www.civilica.com/Paper-ESCONF02-ESCONF02_103\u003d%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C.html”,”s”:””,”sc”:1,”st”:”سیویلیکا”,”th”:99,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcT7QEVGZKKT_0HEFBZXdKBMHGQ1qr2qPMHwKK0CJd52HyzcHMM-uQA3ww”,”tw”:70}

{“clt”:”n”,”id”:”DmLBtr_16rablM:”,”oh”:226,”ou”:”https://www.civilica.com/images/calendar/posters/NCPML01_poster_tn.jpg”,”ow”:160,”pt”:”مقاله رابطهی بین خودکارآمدی و اهمالکاری با پیشرفت تحصیلی در …”,”rh”:”civilica.com”,”rid”:”ymO6uXRbusK_QM”,”rt”:0,”ru”:”https://www.civilica.com/Paper-NCPML01-NCPML01_038\u003d%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%DB%8C.html”,”s”:””,”sc”:1,”st”:”سیویلیکا”,”th”:99,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQx29axZ8OHX8UMrR2VdTOFOTGPGQorOBkM8irlwVgOhys4KHrHXcazyQ”,”tw”:70}

{“clt”:”n”,”id”:”VifqsDO7Hp-QsM:”,”oh”:229,”ou”:”https://www.civilica.com/images/calendar/posters/PSCONF02_poster_tn.jpg”,”ow”:160,”pt”:”مقاله رابطه خودکارآمدی وهوش هیجانی با اهمالکاری تحصیلی در دانش …”,”rh”:”civilica.com”,”rid”:”P3qct4tKYDFJtM”,”rt”:0,”ru”:”https://www.civilica.com/Paper-PSCONF02-PSCONF02_176\u003d%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA.html”,”s”:””,”sc”:1,”st”:”سیویلیکا”,”th”:100,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRq8Gz1nZDlAT-HGHwGAmJ6L7-k4jTydtnPeineg4NSeJPWoYgsT83VsHA”,”tw”:70}

{“clt”:”n”,”id”:”xwv9p_if9lA1YM:”,”oh”:226,”ou”:”https://www.civilica.com/images/calendar/posters/PSYCHOCONF03_poster_tn.jpg”,”ow”:160,”pt”:”مقاله رابطه چندگانه اهمال کاری و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی”,”rh”:”civilica.com”,”rid”:”RglmZ6shQq3I4M”,”rt”:0,”ru”:”https://www.civilica.com/Paper-PSYCHOCONF03-PSYCHOCONF03_064\u003d%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C.html”,”s”:””,”sc”:1,”st”:”سیویلیکا”,”th”:99,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcThsF8yW-OORHQ3bTHidznpmYI3Nh0UNSRPA40-M3tl1aoETYMO8C-_PMo”,”tw”:70}

{“clt”:”n”,”id”:”l5R9cMgFztvtOM:”,”oh”:226,”ou”:”https://www.civilica.com/images/calendar/posters/RAFCON05_poster_tn.jpg”,”ow”:160,”pt”:”مقاله بررسی رابطه هوش هیجانی با اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان دارای …”,”rh”:”civilica.com”,”rid”:”9mh7ZFV_gXFYAM”,”rt”:0,”ru”:”https://www.civilica.com/Paper-RAFCON05-RAFCON05_092\u003d%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C.html”,”s”:””,”sc”:1,”st”:”سیویلیکا”,”th”:99,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQZigGnJhBoG-O9WujRda5GX_tSGjowA9ynNPhGwC5N8Pdog47P6iD7Y_4″,”tw”:70}

{“clt”:”n”,”id”:”1SbHX72iutQUDM:”,”oh”:226,”ou”:”https://www.civilica.com/images/calendar/posters/PESLSBTM03_poster_tn.jpg”,”ow”:160,”pt”:”مقاله بررسی ارتباط خودتنظیمی و راهبردهای مقابله ای با اهمالکاری …”,”rh”:”civilica.com”,”rid”:”otvbo0dM9ZvKrM”,”rt”:0,”ru”:”https://www.civilica.com/Paper-PESLSBTM03-PESLSBTM03_022\u003d%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86.html”,”s”:””,”sc”:1,”st”:”سیویلیکا”,”th”:99,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQ_D4dkxENjk7vBLtVHBdUj5fUowtu9E6R9QVNEUFM47-teokUjZ-YQjA”,”tw”:70}

تصاویر بیشتر برای رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزانگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمام
(function(){var a=document.querySelector(“#taw”),b=document.querySelector(“#topstuff”);if(a&&!a.clientHeight&&b&&!b.clientHeight)for(var c=document.querySelector(“#rso”).children,d=0;d

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *