دانلود کامل بررسی و تشریح رویکردهای پرخاشگری

Published on Author adminLeave a comment

بررسی و تشریح رویکردهای پرخاشگری

هدف از این مقاله بررسی و تشریح رویکردهای پرخاشگری بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها ۳
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۵ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۳۶

بررسی و تشریح رویکردهای پرخاشگری

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود تحقیق رشته روانشناسی

بررسی و تشریح رویکردهای پرخاشگری

پرخاشگری
پرخاشگری و تهاجم مساله ای است که طی حیات انسان در طول تاریخ وجود داشته است . نگاهی کوتاه به جهان اطراف به ما نشان خواهد داد که همان گونه که بکی از علمای اجتماعی معاصر گفته است : ” عصر ما ، عصر پرخاشگری است ” . بخش عمده اخبار رادیو و تلویزیون شرح و نمایش خشونتهایی است که در نقاط مختلف جهان از سوی انسان ها نسبت به انسان های دیگر اعمال می شود . کشتارهای دسته جمعی ، قتلهای انفرادی ، تجاوز ، تبعیض ، محروم کردن از حقوق اولیه ، همه و همه گویای چهره خشن و زشت انسان نسبت به همنوعان خود است و جای تعجب نیست که عالم اجتماعی دیگری گفته است : ” ما رفتارهای خشن انسانها را نسبت به یکدیگر حیوانی می خوانیم ولی بررسی خشونتهای انسان نسبت به انسان نشان می دهد که به کاربردن صفت حیوانی در مورد این گونه رفتارها در واقع توهین به حیوانات است ” . در حقیقت هم هیچ حیوانی نسبت به هم نوع خود تا این اندازه بی رحم و تا این اندازه خشن نیست ( کریمی ، ۱۳۷۷ ).
جنگلها و نزاع های بی شماری که در طول قرون و اعصار برای بشر اتفاق افتاده عموماً معلول انگیزه درونی خصمانه انسان می باشد . پرخاشگری به صور گوناگون تجلی و بروز می کند . از شکل ساده تهاجمات لفظی یک فرد گرفته تا مخرب ترین آن یعنی جنگ که میلیونها نفر قربانی در طی جنگلهای متعدد از نسل بشر را گرفته همه مظاهر و جلوه های مختلف پرخاشگری این انگیزه ذاتی بشر می باشد . آنچه مسلم است این که انسان تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، تربیتی ، اقتصادی و سیاسی بدین پایه از رفتارهای ناهنجار می رسد به طوری که عوامل مذکور به کنترل درآیند از شدت و میزان آنها تا حد زیادی کاسته خواهد شد .
مسلماً تربیت و آموزش افراد در دوران نوجوانی و قبل از آن عامل موثری در بروز یا عدم بروز واکنشهای خصمانه خواهد بود . به طوریکه اگر فرد از شرایط تربیتی و آموزشی سالمی در محیط خانه ، مدرسه و اجتماع بر خوردار باشد ، چنین رفتارهای ناهنجاری از خود بروز نخواهد داد . لذا توجه به امر تعلیم و تربیت ، انگیزه ها و عواطف و جهت دادن درست به رفتارهای آنان در دوران کودکی و نوجوانی موضوع حائز اهمیت می باشد . بدیهی است زمانی می توان گام موثر و سازنده ای در جهت کنترل چنین رفتارهای ناهنجاری برداشت که به توان شناخت دقیق و جامعی از فرآیند تشکیل رفتار پرخاشگرانه و علل به وجود آورنده آن به دست آورد و این شناخت زمانی حاصل می شود که بررسیهای علمی و دقیق در ابعاد مختلف مساله صورت گرفته باشد ( مرادی ، ۱۳۶۵ ) .
تعریف پرخاشگری
ارائه تعریفی قابل قبول از پرخاشگری به لحاظ موضع گیری های نظری متفاوت دشوار است . ناظر ( ۱۳۷۲ ) تجلی کشاننده مرگ در رفتار هشیارانه را پرخاشگری تلقی کرده است .
صادقی ( ۱۳۸۰ ) هر رفتار ناشی از ناکامی را پرخاشگری می دانند .
بارون ( ۱۹۷۷ ) پرخاشگری را هر رفتاری که هدف آن آسیب یا صدمه به موجود زنده دیگری که برای اجتناب از چنین عملی انگیخته شده است ، قلمداد می کنند.
عارفی ( ۱۳۷۸ ) پرخاشگری را صرفاً به منزله هر رفتاری که به دیگران آسیب برساند ، تعریف می کند و آن را بر حسب فعال – فعل پذیر ، مستقیم – غیر مستقیم ، همچنین کلامی – جسمانی تقسیم کرده است .
راستی فر ( ۱۳۷۱ ) پرخاشگری را کوششی در جهت وارد کردن آسیب بدنی به دیگران می داند.
دل وکیو والیری ( ۲۰۰۳ ) پرخاشگری را رفتار قابل مشاهده و به قصد آسیب رسانی اطلاق می کنند .
طبق اظهارات چارلز اشپیل برگر روان شناس و متخصص در مطالعه خشم ، خشم حالت هیجانی است که از نظر شدت متغیر است . خشم همانند سایر هیجانات با تغییرات فیزیکی و زیستی همراه است . رخدادهای درونی و رخدادهای بیرونی ، هر دو می تواند باعث خشم گردند ( انجمن روان شناسی آمریکا ، ۲۰۰۳ ) .
روان شناسان انسانی نگر مزلو ( ۱۹۶۸ ) بین پرخاشگری طبیعی یا مثبت که هدفش عمدتاً دفاع از خویشتن یا مبارزه با پیش داوری و دیگر بی عدالتی های جامعه است و پرخاشگری مرضی یا خشونت که وقتی طبیعت فطری ما دچار دشواری یا ناکامی می گردد حاصل می شود ، تمایز قائل شده اند(به نقل از سبحانی ، ۱۳۷۵ ).
رافضی ( ۱۳۸۳ ) پرخاشگری را به عنوان یک رفتار آشکار درگیر شدن و آسیب رسانده به دیگران مطرح نموده است . اسپلبرگ ، جکوبس ، راسل و ایوانز ( ۱۹۸۳ ) در تعریف دیگر پرخاشگری وارد کردن آسیب آشکار یا رفتارهای تنبیهی مستقیم به سایر افراد یا اشیاء می باشد (به نقل از زاهدی فر ، ۱۳۷۵ ) .
از دیدگاه اتکینسون و همکاران ( ۱۳۸۱ ) پرخاشگری معمولا به رفتاری اطلاق می شود که قصد از آن صدمه رساندن ( جسمانی یا زبانی ) به فرد یا نابود کردن دارایی افراد است . واژه اصلی در این ” قصد ” است . البته ممکن است این آسیب رسانی در انواع شیوه ها پیاده شده و حتی متضمن آزارهای روانی نظیر تحقیر ، توهین و فحاشی نیز می شود (زاهدی فر ، ۱۳۷۵ ) .
فهرست مطالب
۲-۳- پرخاشگری
۲-۳-۱- تعریف پرخاشگری
۲-۳-۲- عوامل پیش بینی کننده پرخاشگری
۲-۳-۳- اختلالات مرتبط با پرخاشگری
۲-۳-۵- رویکردهای پرخاشگری
۲-۳-۵-۱- رویکرد روان تحلیل گری
۲-۳-۵-۲- رویکرد رشدی
۲-۳-۵-۳- رویکرد ذاتی بودن پرخاشگری
۲-۳-۵-۴ تعلیم شیوه های پرخاشگرانه رفتار:
۲-۳-۵-۵- رویکرد انگیزشی
منابع

[PDF]ﻫﺎی دﯾﻨﯽ اﻟﮕﻮی ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮزه – پرتال جامع علوم انسانی

ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﻃﺒﻘـﻪ. ﺑﻨـﺪی آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻣﺆﻟﻔـﻪ. ﻫـﺎی ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮی. و. ۸۴.. ، ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭﻡ، ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ. ۱۳۹۲. راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻟﮕﻮی ﮐﻨﺘﺮل … ﭘﺪﯾﺪه ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی، ﯾﮏ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ وﺟـﻮد دارد؛ ﺗﻠﻮﯾﺤـﺎت. آﻧﻬﺎ. درﺑﺎره ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ اﺳﺖ. روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺳﺎﺋﻖ. ﻣـﺪار و ﻏﺮﯾـﺰه. ﻣـﺪار اوﻟﯿـﻪ، اﺳﺎﺳـﺎً. دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ دارﻧﺪ. اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ در.

[PDF]ن رفتاری بر پرخاشگری کودکا اثر بخشی بازی درمانی …

۱۷ بهمن ۱۳۹۴ – پرخاشگری. پیش. دبستانی. واحدی. و. همکاران. ) ۱۳۸۷٫ (. پاس. دادند . سپس برنام. ه. بازی درمانی. مبتنی بار. رویکر شناختی. –. رفتاری در یک دوره. ۱۰٫ جلسه. ای ….. پژوهش. دیگری. که. جنتیان، نوری،. شفتی،. مولوی. و. سماواتیان. ) ۱۳۸۷٫ با(. موضوع. بررسی. اثربخشی. بازی. درمانی. مبتنی. بر. رویکرد شناختی. -. رفتاری.

چرا دانش‌آموزان پرخاشگر‌ می‌شوند؟ – ایسنا

۲ تیر ۱۳۹۴ – توکلی در ادامه به بیان دلایلی که نظریه‌های سیستماتیک روانشناسی برای خشونت دارند، پرداخت و افزود: رویکرد رفتارگرایی و نظریه یادگیری اجتماعی اولین قدم است و در این رویکرد این ایده وجود دارد … توکلی در تشریح روش تشخیص علت خشونت افزود: اگر از خشونت دانش‌آموز آزارهای جزیی می‌بینید، هدف جلب توجه است.

رویکردهای معاصر در روانشناسی – دانشنامه روانشناسی مردمی

در رویکرد زیست‌شناختی برای بررسی آدمی و دیگر جانداران سعی می‌شود پیوند رفتار آشکار با رویدادهای برقی و شیمیایی که در بدن و به‌ویژه در مغز و دستگاه عصبی … در مورد پرخاشگری می‌توان گفت که کودکان احتمالاً پاسخ‌های پرخاشگرانه‌ای از قبیل کتک‌زدن کودک دیگر را هنگامی بیشتر نشان می‌دهند که چنین پاسخی به پاداش (مثلاً از …

فایل چی | دانلود مقاله، تحقیق، پروژه و نمونه سوالات

بررسی و تشریح رویکردهای پرخاشگری. ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ پروژه و پایان نامه دیدگاه‌ها برای بررسی و تشریح رویکردهای پرخاشگری بسته هستند. بررسی و تشریح رویکردهای پرخاشگری هدف از این مقاله بررسی و تشریح رویکردهای پرخاشگری بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد … جهت دانلود کلیک کنید ادامه مطلب » …

نقدی بر نظریه یادگیری اجتماعی – روانشناسی پیمان Payman …

o اگرچه دستاوردهای بندورا به این نظریه محدود نیست. o • بندورا در سال های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳، آزمایش هایی را برای توضیح رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان، در چارچوب نظریه یادگیری اجتماعی انجام داد که به آزمایش عروسک بوبو مشهور است. o او در این بررسی ها نشان داد پرخاشگری کودکان نتیجه مشاهده رفتار پرخاشگرانه دیگران و تقلید از آنهاست.

[PDF]اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت خشم با رویکرد شناختی …

توسط A Alipour – ‏بیان شده در ۲ یافته – ‏مقالات مرتبط
۱۲۸٫ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. رﻓﺘﺎری در ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی. زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن. اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﭘﻮر. ۱٫ ، ﻣﻬﻨﺎز ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮی دﻫﻜﺮدی. ۲٫ ، ﺷﻴﺪا ﺷﺮﻳﻔﻲ ﺳﺎﻛﻲ. *۳٫ ﻣﻘﺪﻣﻪ ….. ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮح ﺣﺎل اوﻟﻴﻪ درﺑﺎره. ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ. ﻫﺎی ﺧﺸﻢ، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺧﺸﻢ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. –. ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ. –. رﻓﺘﺎری در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺸﻢ، ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﺸﻢ، ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﻫﻴﺠﺎن. –. ﺷﻨﺎﺧﺖ. –. رﻓﺘﺎر، آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﻮاع …

[PDF]بررسی اثر بخشی رویکرد ارتباطی ستیر بر تعارضات …

توسط کیافر – ‏۲۰۱۵
۲۳ آذر ۱۳۹۲ – چکیده. با توجه به ا. ین. موضوع که نوع رابطه والد. -. فرزند نقش بسزا. یی. در رشد. یا. اختالل کودک دارد. ا. ین. پژوهش. با. هدف تع. یین. اثربخش. ی. باز. ی. درمانی. مبتن. ی. بر خانواده بر بهبود رابطه مادر. -. فرزند و کاهش پرخاشگر. ی. انجام. شد. در. یک. طرح شبه آزما. یشی. با پ. یش. آزمون. -. پس. آزمون همراه با گروه. کنترل،. ۲۲٫

[PDF]اثربخشی آموزش تلقیح استرس بر پرخاشگری، در … – روان …

کاهش اضطراب، کاهش اختالالت روانشناختی و استرس. بیماران دیابتی به طور معناداری مؤثر است. ۱۸]. -. ۱۶[. این. در حالی است که مشخص شد ت. ا به حال بررسی اثر بخشی. این رویکرد در ایران روی مؤلفه های خصومت، خشم و. پرخاشگری بررسی نشده است و برای تغییر این مؤلفه. های. بیشتر از برنامه. های شناختی. -. رفتاری کالسیک یا مدیریت.

روشهای درمان پرخاشگری کودکان

۲- وجود الگوهای نامناسب: داشتن الگوی مناسب در زندگی یکی از نیازهای انسان است زیرا انسانها علاقه مند هستند که رفتار و کردار خود را مطابق با کسی که مورد علاقه خودشان است انجام دهند و چنین کسانی را راهنما و الگوی زندگی خود قرار دهند بررسی های انجام شده نشان میدهد که بیشتر کودکان پرخاشگر والدین خشن و متخاصمی داشته اند یعنی نه …

[PDF]اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری کنترل خشم بر نوجوانان …

خالصه جلسات آموزشی شناختی-رفتاری کنترل خشم. شرح جلسه. جلسه. خوش آمدگویی- آشنایی اعضای گروه با همدیگر- بیان قواعد و قوانین جلسات- اجرای پیش آزمون. اول. توسعه پیوند گروهی- بررسی مفهوم خشم و پرخاشگری به روش بارش فکری و ارایه تکلیف. دوم. ارزیابی جلسه قبل- بررسی اثرات خشم بر جسم و تغییرات فیزیکی- آموزش آرام …

بایگانی‌ها رویکرد پدیدارشناختی – انجمن روانشناسی نیروانا

۲۰ اسفند ۱۳۹۶ – در نظریه‌ی سنتی فروید، انگیزه‌های امیال ناهشیار تقریباً همیشه به نحوی با میل جنسی یا پرخاشگری پیوند دارد؛ به همین دلیل نیز نظریه‌ی فروید در آغاز، با استقبال … هر چند هر واقعیت روانشناختی را میتوان به شیوه های گوناگون توصیف کرد اما پنج رویکردی که اینجا تشریح میشود رویکردهای عمده و اصلی در بررسی های …

أثیرات بازی‌های دیجیتال بر پرخاشگری: بررسی رویکردهای …

بااین‌حال، همواره نگرانی‌هایی درباره تأثیرات منفی بازی‌ها ازجمله اشاعه رفتار پرخاشگرانه در بازیکنان وجود داشته است. نظریه‌ها و یافته‌های موجود درباره تأثیر بازی‌ها بر پرخاشگری، ناهمگون و بعضاً در تضاد است. در این مقاله با مطالعه اسنادی و فرا تحلیل ادبیات تحقیق رویکردهای اصلی بررسی تأثیرات بازی‌ها نسبت به اثرات بازی‌های …
وارد نشده: تشریح

[PDF]مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و الگوی ارتباط بدون …

بودند که به روش در دسترس و هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی شناختی رفتاری و ارتباط بدون خشونت …. خشونت و همچنین میزان اثربخشی رویکرد شناختی رفتاری و. الگوی ارتباط بدون خشونت انجام شد. روش بررسی. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون، …. تشریح فرآیند تعیین هدف شخصی.

ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﮐﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﺑﺮ ﺧﻮ – نشریات علمی …

توسط T Mahbobi
۷ بهمن ۱۳۹۳ – ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ و دﻻﯾﻞ. زﻣﯿﻨﻪ. ﺳﺎز. ارﺗﮑﺎب رﻓﺘﺎرﻫﺎی. ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ. از ﺳﻮی. اﻓﺮاد. زورﮔﻮ. و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ .اﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻋﻼﻗﻪ و. ﺗﻮﺟﻪ روز اﻓﺰوﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﻘﺶ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت در ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ….. ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﻢ. : اراﺋﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﺑﺮای. ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ. ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻧﻈﻢ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎی. روزﻣﺮه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻈﻢ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎی. ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮ. ﺗﻌﺎدل ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، اراﺋﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن، ﺑﺮرﺳﯽ. اﻫﺪاف. ﮐﻮﺗﺎه.

تاثیر آموزش برنامه ترکیبی درمان شناختی رفتاری با رویکرد …

توسط حاجتی فرشته السادات
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش برنامه ترکیبی درمان شناختی رفتاری با رویکرد مثبت گرایی بر کاهش و پیشگیری از خشونت نوجوانان شهر تهران است. فرضیه های اصلی پژوهش حاضر عبارت هستند از: .۱ آموزش برنامه ترکیبی درمان شناختی رفتاری با رویکرد مثبت گرایی در کاهش میزان پرخاشگری نوجوانان تاثیر دارد. .۲ آموزش برنامه …
وارد نشده: تشریح

روان شناسی و مشاوره – روان شناسی ۳ – BLOGFA

۱۱- ارایه ی یک نظریه از طریق «قیاس» را توضیح دهید. در این روش ، دانشمند پس از مشاهدات اولیه، یک حدس اولیه ی قابل بررسی تجربی در باره ی پدیده ی مورد نظر ارائه می دهد. چنین حدس های اولیه را «فرضیه» می نامند. ۱۲- موضوع علم روان شناسی چیست؟رفتار و فرایندهای روانی. ۱۳- منظور از رفتار چیست؟ کلیه ی حرکات ، اعمال و رفتارهای قابل …

بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی الیس و پرخاشگری دانش‌آموزان …

۱۸ بهمن ۱۳۸۹ – هدف از این پژوهش بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی الیس و پرخاشگری دانش‌آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی شهر بهبهان بوده است. … به رسمیت شناختن توانایی تعیین‌کننده انسان در شکل دادن به رفتار و تجربه‌های عاطفی‌اش در تئوری شخصیت دیدگاه درمان عقلانی- عاطفی رفتار به ترتیب A-B-C تشریح شده است.۳٫

رﻓﺘﺎری ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ ﺑﺮ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی داﻧﺶ – اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﮔﺮو

توسط S Sedaghat – ‏۲۰۱۵ – ‏بیان شده در ۵ یافته – ‏مقالات مرتبط
۴ آبان ۱۳۹۳ – ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﻓﺘﺎری ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ ﺑﺮ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮ. ﻓﺘﻪ اﺳﺖ . روش ﺑﺮر. ﺳ. ﻲ: اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﻤﻪ …. ﻫﺎی ﺿﺮوری ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺧﺸﻢ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی در ﺣﻴﻦ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ اﺳـﺖ . )۱۲(. روﻳﻜـﺮد. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﻓﺘـﺎری در درﻣـﺎن ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮی ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑـﺮ ﺗﺠـﺎرب. ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻓﺮد ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺎرب ﮔﺬﺷﺘﻪ و دوران ﻛـﻮدﻛﻲ . ﻫﺪف درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﻓﺘـﺎری، …
وارد نشده: تشریح

[PDF]تأثیر آموزش معنادرمانی گروهی بر ناامیدی و پرخاشگری دانش …

توسط H Souri
۱۷ خرداد ۱۳۹۴ – ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی داﻧﺶ. آﻣﻮزان. ﭘﺴﺮ. دﺑﻴ. ﺮﺳﺘﺎن. ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻮری. *. ﻣﺮﺑﻲ، ﮔﺮوه روان. ﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر، ﺗﻬﺮان. ، اﻳﺮان. ﭼﻜﻴﺪه. اﻳــﻦ. ﭘــﮋوﻫﺶ ﺑــﻪ. ﻣﻨﻈــﻮر ﺑﺮرﺳــﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸــﻲ آﻣــﻮزش ﻣﻌﻨﺎدرﻣــﺎﻧﻲ. ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮ …. روﻳﻜﺮد وﺟﻮدی. اﺳﺖ. ،. ﺳﺎﺧﺘﺎر. ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ. را. در. ﻛﻤﻚ. ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن. ﺑﺮای. ﭼﺎﻟﺶ. ﺑﺎ. ﻳﺎﻓﺘﻦ. ﻣﻌﻨﻲ. در. زﻧﺪﮔﻲ. ﺷﺎن. آﻣﺎده. ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ. (. ﻳﺎﻟﻮم و ﻻزﻳﺴﻴﺰی. ۱۰٫ ،. ).۲۰۰۵٫ آﻧﭽـﻪ در ﻣﻌﻨﺎدرﻣـﺎﻧ. ﻲ. ﻗﺎﺑـﻞ.

[PDF]ﻫﺎی ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺮزی، ﺧﺸﻢ، ﺧﺼﻮﻣﺖ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﻳﮋﮔﻲ

۱ آذر ۱۳۹۲ – ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻی ﺧﻮدﻛﺸﻲ و اﻗﺪام ﺑﻪ آن ﺳﺒﺐ ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺧﻮدﻛـﺸﻲ را ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار دﻫﻨـﺪ، ﻳﻜـﻲ از اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ. ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی اﺳﺖ . ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﭘﻴـﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ، ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ، ﮔﺬﺷـﺘﻪ. ﻧﮕـﺮ، آﻳﻨـﺪه. ﻧﮕـﺮ و. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻳـﻚ ارﺗﺒـﺎط ﻗـﻮی ﺑـﻴﻦ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮی و ﺧﻮدﻛـﺸﻲ را ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ. ﻛﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر. ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮی ﺧﻄـﺮ.

[PDF]دختر بین در پرخاشگری دانشجویان های کنترل هیجانی پیش …

توسط تاجیک زاده – ‏۲۰۱۴ – ‏مقالات مرتبط
۹۸. بررسی سبکهای کنترل هیجانی پیش بین در پرخاشگری دانشجویان دختر ..(. پیشگفتار. یکی از موضوعاتی که در طی دو دهه ی گذشته تلاش و توجهات تجربی و نظری فراوانی را به. خود جلب کرده است، بحث هیجانات است. این علاقه و توجه تا حدی می تواند به دلیل نقشی باشد. که تنظیم هیجانی در رفتارهای بیرونی (فردی) ایفا مینماید. نظریه …

Fars News Agency : تاثیر طلاق بر افزایش پرخاشگری و عدم …

۲۳ آبان ۱۳۹۵ – غالب نظریه های به کارگرفته شده در مقالات، رویکرد روان‌شناسانه داشته و بر آسیب‌های روانی ناشی از جدایی تاکید داشته اند، این درحالی است که تنها ۱۵ درصد آن‌ها به آسیب‌های … به عبارتی این مقالات در تلاش بوده اند تاثیر طلاق، نوع حضانت بر فرزندان طلاق و تاثیر نحوه فقدان مادر یا پدر (طلاق / فوت والدین) را بررسی کنند.

پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل …

در فصل اول بیان مسئله، ضرورت و اهمیت مسئله تحقیق، اهداف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش و تعریف نظری و عملیاتی مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل و تعریف نظری و عملیاتی سازگاری بررسی و تشریح شد. در فصل دوم که شامل ادبیات و پیشینه تحقیق می‌باشد در بخش اول ابتدا سازگاری و مبانی نظری آن از جمله تعریف سازگاری، …

[PDF]تأثیر شن بازی درمانی بر رفتارهای پرخاشگرانه پسران

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﺷﻦ. ﺑﺎﺯﻱ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ. ۱۱. ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻪ. ﻫﺎﻱ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ. ﻣﻨﻄﻘﻪ. ۵. ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ . ﺭﻭﺵ. : ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮﻱ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ. ﭼﻨﺪ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ….. ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ. : -. ﻋﺮﻭﺳﮑﻬﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥ. ١۴. (. ﭘﺪﺭ، ﻣﺎﺩﺭ، ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ، ﺩﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ، ﭘﺰﺷﮏ، ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ، ﺍﻧﺴـﺎﻥ ﻋﺼﺮ. ﺣﺠﺮ …) -. ﻋﺮﻭﺳﮑﻬﺎﻱ ﻓﺎﻧﺘﺰﻱ. (. ﺳﻮﭘﺮﻣﻦ، ﺑﺖ ﻣﻦ، ﻣﻴﮑﻲ ﻣﻮﺱ، …) -. ﻋﺮﻭﺳﮑﻬﺎﻱ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺟﻨﮕﻲ.

تبیین تجارب پرستاران از خشونت شغلی در بخش روان …

توسط رمضانی – ‏۲۰۱۱ – ‏مقالات مرتبط
نتیجه‌ گیری: تقویت رویکردهای مدیریتی به صورت جلسات منظم، رسیدگی به نارسایی‌ها، تشویق کارکنان و آموزش‌های ضمن خدمت با تاکید بر مدل‌های نقش به صورت عملگرا … در ایران به منظور بررسی میزان مواجههی پرستاران با خشونت روانی در یک بیمارستان آموزشی شهر تهران، شیوع خشونت شغلی در میان پرستاران ۶۹ درصد برآورد گردید که …

[PDF]دین و نظم اجتماعی: بررسی رابطه دینداری با احساس … – مسائل …

۲۶ مهر ۱۳۸۷ – یکی از رویکردهای مهم مطرح در جامعه شناسی دین، تبیین کارکردی دین است. در … تشریح خواهد شد تا در مجموع، دلالت های محتمل برای رابطه دین و نظم اجتماعی. بررسی شود. الف) رویکرد کارکرد گرا. رویکرد کار کردگرا که رویکرد غالب در جامعه شناسی دین بوده … از این رو، افراد احساس اضطراب، پریشانی و کمبود راهنمای اخلاقی.

صراط – علل بروز خشونت و پرخاشگری در نوجوانان و راهکارهای …

کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلالات رفتاری غالبا در بزرگسالی با ارتکاب رفتارهای ناهنجار، اعمال خلاف قوانین و تجاوز به حقوق دیگران و حاکمیت موجب اختلال در نظم اجتماعی می شوند و هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل می نمایند لذا در تحقیق حاضر در صدد بررسی ابعاد مختلف مفهوم پرخاشگری، علل و عوامل موثر بر آن، مروری بر ادبیات نظری …

وبدا – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

۵ اسفند ۱۳۹۲ – فرانک ایمانی ” با ارایه مقاله خود تحت عنوان ” بررسی وضعیت کودکان خیابانی کشور در سال ۱۳۹۱ ” در این همایش علمی ، رویکردهای مشارکتی ، خانواده محور … سازمان بهزیستی ، نتایج تحقیق خود که به روش همه شماری بوده و تمام اطلاعات مربوط به تمام کودکان کار و خیابان (حدود ۷ هزار کودک ) را مورد بررسی قرار داده ، تشریح کرد.

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد بررسی اوقات فراغت …

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد بررسی اوقات فراغت دانش اموزان و پروژه دانشجویی و گزارش سمینار و تز در مورد بررسی اوقات فراغت دانش اموزان در مقطع … روش تحقیق بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان دختر سال اول دوره دبیرستان.

اویرایش شده بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری …

هدف از ایــن پژوهش، تحلیل جامعه شناختی شیوه های تولید علم، بررسی رویکردهای نوین در این زمینه ، ارائه فرضیه های برگرفته از مبانی نظری و پیشینه پژوهش در ارتباط با عوامل مرتبط با شیوه های تولید دانش و آزمون آنها ، تشریح رویکردهای موجود در ارتباط با کاربرد الگوی بومی در تولید دانش و سرانجام دستیابی به رهیافت منتج از تحلیل …

بررسی و تشریح رویکردهای پرخاشگری – دریافت فایل

بررسی و تشریح رویکردهای پرخاشگری. ۱۳۹۷/۰۲/۰۸. نویسنده: فرهاد. بررسی و تشریح رویکردهای پرخاشگری. هدف از این مقاله بررسی و تشریح رویکردهای پرخاشگری بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد …

[PDF]بررسـی نقش عناصـر بیان نمایشـی درتئاتـر کـودک و نوجـوان …

توسط لزگی – ‏۲۰۱۲
این مقاله به بررسی نقش عناصر بیان نمایشی در تئاتر کودک و نوجوان، با رویکرد تئاتر درمانی پرداخته است. در ابتدا تعریفی از. هنر تئاتر ارائه می دهد و بعد از آن به تشریح عناصر بیان نمایشی می پردازد. سپس با توجه به اینکه تئاتر کودک و نوجوان … اختالالت گفتاری، رفتاری مثل پرخاشگری و گوشه گیری،. ضعف در برقراری ارتباط با …

درباره علل و راهکارهای خشم در کودکان – آموزک

۲۸ فروردین ۱۳۹۶ – پرخاشگری و افسردگی. پرخاشگری و کج‌خلقی در کودکان چنانچه با علامت‌های دیگر همراه باشد، می‌تواند نشانه‌ای از افسردگی باشد که در این صورت لازم است شرایط زندگی کودک، تمام و کمال مورد بررسی قرار گیرد. پرخاشگری، بیماری‌ها، مصرف دارو. بعضی از کودکان بیمارند و برای درمان باید دارو مصرف کنند. از عوارض جانبـی …

از شوخ طبعی​های معاصر تا طنز پرخاشگر – خبرآنلاین

۲۶ دی ۱۳۹۰ – به گزارش خبرآنلاین، ابولفضل حری، نویسنده کتاب «درباره طنز» با تاکید بر اینکه تمرکز اصلی کتاب بر زبان‌شناسی طنز است، فصل های مختلف این کتاب را اینگونه شرح می دهد: «در فصل اول از واژگان کلیدی طنز در فرهنگ‌های فارسی سخن به میان می‌آید٬ در فصل دوم، رویکرد زبان‌شناختی به طنز معرفی و بررسی می‌شود.

بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش …

۹ بهمن ۱۳۹۶ – دانلود پایان نامه با عنوان بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار … ۲-۶-پرخاشگری ۴۵. ۲-۶-۱-تعریف پرخاشگری ۴۸. ۲-۶-۲-انواع پرخاشگری ۴۸. ۲-۶-۲-۱نظریه های پرخاشگری ۵۰. ۲-۶-۲-۱-۱-نظریه فردیت زدایی پرخاشگری زیمباردو ۵۰ … ۵-۲-تشریح کلی مسئله پژوهش ۱۴۲.

روانشناسی تربیتی – تشریح, شناخت, و ارزشیابی مذهب از …

نروتولوژی به طور اساسی مشغول بررسی این موضوع است که ترکیبات و پویاییهای مغزیِ بنیاد تجربهها و متعاقب رفتارهای مذهبی چیست. نروتولوژی تنها یکی از سه بعد رویکرد شناختی- تکاملی است که بر تجربه عرفانی که ویلیام جیمز مرکز مذهب میداند تأکید دارد (جیمز، ۱۹۰۲). هدف این حیطه، شناخت پدیدههای مذهبی به عنوان نتیجه (شاید …

بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد بین فردی بر بهبود …

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مشاوۀ گروهی با رویکرد بین فردی بر بهبود روابط زناشویی مادران آسیب دیده از خیانت‌های زناشویی انجام شد. … اجرای پیش‌آزمون، تشریح چگونگی انجام کار، آشنایی اعضا با یکدیگر، مطرح کردن قوانین گروه، بحث دربارۀ اهمیت موضوع بی‌وفایی و خیانت و تأثیر آن بر زندگی زناشویی، ارائه امید و قوت قلب …

[PDF]روان شناسی اجتماعی تروریسم و نسبت آن با امنیت

توسط مبلغی – ‏۲۰۱۶
رویکرد روان شناسانه،. به اقتضای طبع خود در عطف توجه به فرد به مثابه پایه تحلیل، نگاه ما را در. مطالعه این پدیده تا سرحد بررسی روان فرد تروریست، که طبعاً …. در تشریح چنین. درکی از تروریسم، باید یادآور شد که به اعتقاد روان شناسان، افرادی که مستمر در. معرض ظلم )یا توهم در معرض ظلم بودن( واقع می شوند، دچار سرخوردگی های.

رویکرد رفتارگرا در رشد اخلاقی(قسمت دوم و پایانی)

آنها بسیاری از مسائل اخلاقی، از جمله پرخاشگری، مقاومت در برابر وسوسه و احساس گناه را بررسی کردند. … آنچه در این نظریه بیشتر مورد توجه قرار گرفت، این بود که آیا تقلید امری خود به خود و ناآگاهانه است و یا اینکه انتخابی روی آن صورت می گیرد؟ … تاکید بندورا بر اهمیت عوامل شناختی در مفهوم یادگیری مشاهده ای(۶) تشریح شده است.

بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش …

بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار- هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان های فراشناختی فردی در افزایش عزت نفس و … ۲-۶-پرخاشگری. ۲-۶-۱-تعریف پرخاشگری. ۲-۶-۲-انواع پرخاشگری. ۲-۶-۲-۱نظریه های پرخاشگری. ۲-۶-۲-۱-۱-نظریه فردیت زدایی پرخاشگری زیمباردو. ۲-۶-۲-۱-۲-نظریه …

فراتحلیل مطالعات انجام شده پیرامون خشونت علیه زنان

درخصوص پژوهش‌ها پیرامون خشونت علیه زنان به دلیل تعدد و تنوع اهداف، جامعه آماری، نمونه‌ها، مقاطع، بررسی شده و طرح تحقیق پژوهش‌ها، نتایج به دست آمده پراکنده، نارسا و …. نظریه. شرح. ۱٫ یادگیری اجتماعی. از این دیدگاه “بندورا” رفتار از طریق تقلید (تقلید رفتار اعضای خانواده یا دیگران) و هم از طریق تجربه های مستقیم فرار گرفته می شود.

CBT – Royal College of Psychiatrists

“رفتار درمانی شناختی”در بسیاری از موارد برای روان درمانی مؤثر است. هرچند انواع دیگری ازروان درمانی موجود است . ما دراینجا فقط رایج ترین آنها را یعنی اضطراب و افسردگی را مورد بررسی قرار میدهیم. این روش برای همه افراد مفید نیست وبجای آن باید از روشهای دیگر گفتار درمانی استفاده کرد; رفتار درمانی شناختی درشرایطی خاص می تواند …

نظریه یادگیری بندورا Bandura’s Learning Theory | سایت …

۲۴ آبان ۱۳۹۳ – [۶]بنابراین برای تبیین این نظریه باید مفاهیمی چون تقلید، الگوبرداری و مشاهده را شرح دهیم؛ اما قبلاً باید انتقادات ایشان بر نظریه‌های کلاسیک را ملاحظه کنیم تا بستر نظریات … در اولین تحقیق بندورا و والترز (۱۹۵۲) در زمینه علل خانوادگی پرخاشگری، بر اهمیت یادگیری از طریق مشاهده رفتار دیگران تأکید شده است.

روان‌شناسی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

رسیدن به آرامش و اطمینان و دوری از افسردگی و اضطراب از اساسی‌ترین نیازهای سرشتین آدمی و از دیرباز جزو مسائل اساسی بشر بوده‌است. همین مسئله موجب شده تا در ادیان و آیین‌های کهن بشری، ضمن تشریح علل آرامش روحی و روانی، راهکارهایی برای پاسخ به این نیاز اساسی بشر ارائه شود. از طرف دیگر، بهداشت و سلامت روانی یکی از نیازهای …

تحقیق درمورد پرخاشگری، فراشناختی، عزت، فرهنگ، …

امروزه این رفتار موجب معضلات بسیاری است که بررسی و درمان این معضل را می طلبد. اگر چه درمانهای زیادی تا به امروز برای افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری صورت گرفته است اما همه ی این روشهای درمانی به نوعی دارای کاستی هایی بوده اند. از اینرو، پژوهش حاضر تلاشی است بر بکارگیری روش درمانی موثر وجدید فراشناختی است. یکی از …

[PDF]اثر بخشی آموزش گروهی مبتنی بر تحلیل ارتباط … – انجمن …

۱۵ آبان ۱۳۹۲ – ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ. ای. اﻧﺘﺨﺎب و. ﺑﻪ. ﺻﻮرت. ﺗﺼﺎدﻓﯽ. ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻫﻤﺘﺎ. (. ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ. و ﮔﺮوه ﮔﻮاه. ) ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ، آﻣـﻮزش ﮔﺮوﻫـﯽ. ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﺤﻠﯿﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﯾﻦ. ﻧﻈﺮﯾـﻪ. ﺗﻬﯿـﻪ. ﺷـﺪه …. ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ. ﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارد . ﻣﺤﻘﻘﺎن زﯾﺎدی در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ. ﺗﻤﻬﯿﺪات و روش. ﻫﺎی ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و درﻣﺎن آن ﺑﻮده. اﻧﺪ. (. ﻓﺎﯾﻨﺪﻟﺮ و اﮐﺘﻮن. ۱،. ۱۹۸۶٫ ). ﺑﺮای آدﻟﺮ. ۲٫ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی.

[PDF]بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر فعالیت گروهی …

نظیر پرخاشگری. ،. بیش ف. عالی. و نافرمان. ی معطوف به محیط پیرامون هستند. این مشکالت به هر دلیل که روی دهند اثر مهمی بر. حوزه های مختلف زندگی کودکان از جمله حوزه. ی …. شناختی. -. رفتاری، رهایشی. ،. ارتباطی، اکوسیستمی و. انسان گرایی. یکی از مهم ترین این رویکردها،. بازی. درمانی کودک. -. محور یا بی رهنمود. است. که ریشه در. نظریه.

[PDF]چگونگی ارتقای کیفی عناصر برنامه درسی روان شناسی …

بررسی رویکردهای مرتبط برنامه درسی روان شناسی. اجتماعی می پردازد: چه … ماتریس پیشنهادی: رابطه دیدگاه های فلسفی و معرفت. شناختی با رویکرد های روش شناختی روانشناسی اجتماعی. دیدگاه. پسا اثبات گرایی. رویکرد انتقادی. های. رویکرد. رویکرد. آمار …. خشونت و با پرهیز از عمل زدگی به توانایی حل مسئله». بعد ها نظریه سیستم ها …

[PDF]خالصه فصل نهم سنجش رفتاری

ی خاص بررسی. می. کنند . آن. ها. به جای جستج. وی. خصوصیات شخصیتی زیر بنایی دنبال تعامل رفتارها و وضعیت. ها. هستند . در این نوع مفهوم بندی، شخصیت. بیشتر شبیه مجموعه ای از توانایی. ها. و مهارت. ها. ست . پرخاشگری و وابستگی، مهارت هستند . همان طور که … ب تکمیل سایر اطالعات در چهارچوب رویکرد سنجش چند بعدی . سه تفاوت …

من و روانشناسی – رویکردهای روانشناسی- ویلیام ای. گلسمن و …

مادامی‌که اصل پرخاشگری ابزاری را بپذیریم، رویکرد دو مکانیزم دیگر برای موجّه کردن دلیل خود اضافه می‌کند: یادگیری اجتماعی و نقش طرحواره‌های شناختی (تئوری تداعی معانی جدید). …. برای کنترل مقایسه، آن‌ها همچنان رفتار افراد را در دو شهر دیگر کانادا که از لحاظ اندازه و جمعیّت که تلویزیون قبلاً به آن‌ها ارائه شده بود، بررسی کردند.

سرفصل های درس اصول و فنون و نظریه های مشاوره و روان درمانی | …

۱۴ اسفند ۱۳۹۵ – انواع اضطراب. انواع مکانیسم های دفاعی. فنون درمان در روان کاوی. رویکردهای نوفرویدی. اختلالات روان شناختی. ساختار شخصیت. روان درمانی با محدودیت زمانی مان. مضامین وجودی اصلی از … خواست ها (بررسی کردن خواست ها، نیازها، و ادراک ها) …. اصطلاحات مورد استفاده برای تشریح این قواعد نیز باید مشخص باشند. برای مثال، …

مطالباتمان را هنرمندانه پیگیری می‌کنیم/ پرهیز از تنش و …

۱۲ دی ۱۳۹۵ – دبیر انجمن صنفی موسیقی پاپ در تشریح تازه ترین فعالیت های این انجمن از بازنگری در نحوه حضور موسیقی پاپ در فضای مجازی و پیگیری مطالبات هنرمندان این عرصه با رویکردی جدید سخن گفت.

[PDF]ﻪ ﻌﺎ ﯽ – برنامه تربیتی – بنیاد ملی نخبگان

۲۵ شهریور ۱۳۹۶ – ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﻧﺸﺴﺖ. : ﺑﻨﯿﺎد ﻧﺨﺒﮕﺎن اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن در راﺳﺘﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﺳ. ﯿﺐ. ﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ روان و. ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ. ﺳﺎزی ﻧﺨﺒﮕﺎن و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺎرﮔﺎه … ﮐﻪ راه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺷـﺪ و روﯾﮑﺮدﻫـﺎ، ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧﻄـﺮزا و راه. درﻣﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ.

بررسی تأثیر فضای سبز شهری بر ارتقای کیفیت زندگی …

انتظار است با بررسی این شاخصها از طریق معیارها، سنجهها و روشهای ارایه شده و ارزیابی هرکدام از آنها به ساختار کلی فضاهای سبز شهری و برنامهریزی اصولی بر مبنای آن دست یافت. در این … اغلب دانشمندان توافق دارند که مفهوم کیفیت زندگی همواره چهار بعد تشـریح شده در جدول ۱ را در بـر میگیرد. … اضطراب، افسردگی و ترس از این زمرهاند.

بررسی و تشریح رویکردهای پرخاشگری – وب آرشیو

بررسی و تشریح رویکردهای پرخاشگری ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷. Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. بررسی و تشریح رویکردهای پرخاشگری دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: ۱ بار فرمت فایل: doc حجم فایل: ۴۵ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۳۶. هدف از این مقاله بررسی و تشریح رویکردهای پرخاشگری …

[DOC]دریافت فایل

رویکرد پژوهشی; موفقیت و توسعه پژوهش در جامعه نیازمند گسترش رویکرد پژوهشی(پژوهش مدار) در آن جامعه است. منظور از رویکرد ….. مثلاً « بررسی تأثیر دیدن برنامه های تلویزیونی خشونت آمیز در میزان پرخاشگری دانش آموزان ابتدایی» ممکن است تأثیر میزان دیدن این برنامه ها در پرخاشگری بین دختران و پسران یکسان نباشد . لذا جنس یک …

CBT : تکنیکهای شناسایی افکار – Dousti.Net

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ – از وی بخواهد که موقعیت را شرح دهد. هیجان همراه با آن موقعیت را شرح دهد. بگوید در آن …. پیش از اینکه احساس غم، اضطراب یا گناه بکنید چه فکری در ذهن شما وجود داشت؟ شما از اتفاق افتادن چه چیزی می ترسید؟ … از پرسش سقراطی، ثبت افکار و یا بررسی شواهد می توان استفاده کرد. ابتدا مفهوم تغییر اسناد را به طور خلاصه به …

[PDF]دبستانی پیش کودکان اضطراب و ترس بر محوری مراجع شیوه …

توسط هدی سادات موسوی – ‏۲۰۱۶ – ‏مقالات مرتبط
۷ مهر ۱۳۹۵ – توسط پهوهشگر برای کودکان خوانده شد و از سوی. درمانگر پاسخ داده شد و همزمان تشریح گردید. برای. پاسخ دهی پرسشنامه اضطراب که توسط والدین تکمیل. می گردد، همان جلسه در اختیار آنها قرار گرفت و. تکمیل شدند. پس از اجرای. پرسشنامه های پیش آزمون. برای گروه آزمایش و کنترل که به منظور بررسی تغییرات. پس از اجرای …

[PDF]بر رفتار پرخاشگر گویی قصه الگوی تأثیر آموزش تحلیل …

طرح تجربی گواه و شاهد )که یکی از راه. های درمان روان. شناسان مثبت. گرا جهت تعدیل خشم و عصیان کودکان. می. باشد( به بررسی وضعیت کودکان کار در یک کارگاه آموزشی پ. رداخته است. این آزمایش طی یک دوره. ۱۲٫ جلسه. ای. به مدت. ۰۳۴٫ دقیقه در یک کارگاه آموزشی قصه. گویی به روش تحلیل رفتار متقابل که برگرفته از. نظریه اریک برن می.

[PDF]فصل اول ماهیت روانشناسی – دانشکده پزشکی شیراز – دانشگاه …

(۳٫ رویکرد معاصر در روانشناسی. رویکرد. چیست؟ ✓. نوعی. شیوه. نگرش. به. موضوع. است . ✓. در. روانشناسی. هر. موضوعی. را. می. توان. با. رویکردهای. گوناگون. بررسی. کرد … نظریه. سنتی. فروید. ،. انگیزه. های. امیال. ناهشیار. تقریبا. همیشه. به. نحوی. با. میل. جنسی. و. پرخاشگری. پیوند. دارد؛. به. همین. دلیل. در. آغاز. با. استقبال. روبرو.

همایش “نقش عوامل و زمینه های روان شناختی و جامعه شناختی در …

۲۱ خرداد ۱۳۹۲ – در ادامه این همایش اسماعیل عبدالهی دکترای حقوق و معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر ” مفهوم شناسی عوامل و زمینه های روان شناختی از وقوع جرم ” را مورد بحث قرار داد و در این خصوص به بررسی و تبیین دو نظر جرم شناسی پرداخت. عبدالهی در ادامه ضمن تشریح عناصر مختلف بروز و ظهور جرم گفت: طبق بعضی نظریه ها جرم …

بیش فعالی(چهارده مقاله ی بررسی ، شناخت و درمان) – مشاور : …

به طور کلی می توان گفت الگوی پایدار این اختلال کمبود تمرکز و توجه ، بیش فعالی و پرخاشگری است ، البته باید این خصوصیات حداقل به مدت شش ماه در کودک ثابت باشد تا … در درمان این کودکان روشهای رفتار درمانی به همراه رژیم غذایی خاص و داروهایی که پزشک برای درمان این اختلال تجویز می کند بهترین نتایج را در کنترل علائم دارد.

[PDF]ACT – مجله پژوهش پرستاری ایران

کاهش تعارضات زناشویی زوج های شهر تهران بررسی نمودند و. بیان کردند که این رویکرد درمانی باعث کاهش تعارضات زناشویی. و افزایش صمیمیت زوجین شده است )۱۹(. لشنی و همکاران طی. پژوهشی اثربخشی مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهّد )ACT( را بر. رضایت مندی زناشویی همسران جانبازان ضایعات نخاعی را مورد. آزمایش قرار دادند و به این …

پایان نامه بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ …

۲۵ فروردین ۱۳۹۷ – این مقاله درصدد است تا ضمن تبیین مبانی، چگونگی و چیستی آموزش از راه دور، به تناسب سازی این آموزش ها در کشور اشاره داشته باشد، به همین مناسبت مبانی و تعاریف آموزش از راه دور و رویکردهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفته پس از تشریح رویکرد تلفیقی، به تشریح وضعیت آموزش از راه دور در آموزش و پرورش ایران …

[PDF]سنجش ویژگیهای شخصیتی مدیران و بررسی رابطه آن …

برای تحلیل و تبیین، ویژگیهای آن، رویکردها و نظریات مختلفی فرمول بندی شده. است. هر یک از این رویکردها می کوشد تا شخصیت را از دیدگاهی ویژه بنگرد و برای. تشریح ماهیت آن، تبیینی ویژه ارائه کند. از بین رویکردهای مختلف شخصیت، رویکرد صفات شخصیت بیش از بقیه رویکردها. مورد استقبال مدیران رفتار سازمانی، روانسنجان …

لیست جدید پرسشنامه های روان شناسی – مرکز خدمات روانشناسی …

پرسشنامه آزمون پرخاشگری/مورد اذیت وآزار قرار گرفتن پرسشنامه آزمون پنج مقیاسی عزت نفس پپ برای کودکان … پرسشنامه بررسی تربیت دینی در دوره ابتدایی با رویکردی به ریشه های فلسفی آن درکتب هدیه های آسمانی پرسشنامه بررسی تطبیقی کار آمدی سازمانی …. پرسشنامه تشریح رفتار پرسشنامه تشکل صنفی و مشارکت اجتماعی

نگاه متخصصین به رویکرد تلفیقی در برنامه درسی تربیت …

۱۲ اسفند ۱۳۹۶ – نگاه متخصصین به رویکرد تلفیقی در برنامه درسی تربیت بدنی مقطع ابتدایی هدف از این مقاله کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی نگاه متخصصین به رویکرد تلفیقی در برنامه درسی تربیت بدنی مقطع ابتدایی می باشد دسته بندیروانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی فرمت فایل doc حجم فایل ۴۳ کیلو بایت تعداد …

ﻓﺮزﻧﺪی – ﺳﺘﻴﺮ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ واﻟﺪ وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش رو

توسط معصومه موسوی
روﻳﻜﺮد ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺳﺘﻴﺮ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ و. ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ. راﺑﻄﻪ واﻟﺪ. -. ﻓﺮزﻧﺪی. آﻧﻬﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ. ﺗﻮان آن. را روش ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ واﻟﺪ. -. ﻓﺮزﻧﺪی داﻧﺴﺖ. ﻛﻠﻴﺪ ….. ﺑﺮرﺳﻲ. ﺷﺪ. اﻫﺪاف. اﻳﻦ. ﺟﻠﺴﻪ. ﭘﻴﺸﺮوی در اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط،. آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺤﻮ. ه ﭘﻴﺎم رﺳﺎﻧﻲ. ﺑﻮد. ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎﻳﻲ از ﻧﺤﻮه ﭘﻴﺎم رﺳﺎﻧﻲ. ﻫﺎ. را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﺟﻠﺴﻪ. ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ. ﮔﺬاﺷﺘ. ﻨﺪ و. و از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺧﻮاﺳﺘﻪ.

[PDF]مامایی فاطمه زهرا )س( رامسر دانشکده – دانشکده پرستاری رامسر – …

۲ شهریور ۱۳۹۵ – اپیدمیولوژی در سالمندی ، بررسی وضعیت سالمت سالمند ، دارو شناسی سالمندی و فرآورده های. آن … نکات دارویی و توجهات الزم در مددجوی سالمند مبتال به اختالل روانی تحت درمان دارویی. را شرح دهد . .۹٫ نقش فقدان های شایع. سالمند. ی در بهداشت روان سالمندان )از دست دادن همسر. و … را( … اختالل در الگوهای درک از خود ) اضطراب ، ترس.

مصاحبه های ویژه نامه حضرت فاطمه (س) – دانشنامه زن مسلمان

ابزار پژوهش شامل پرسشنامه پرخاشگری ، پرسشنامه رابطه مادر- کودک و آزمون باور کاذب برای آزمون نظریه ذهن کودکان بود که در پیش آزمون و پس آزمون مورد بررسی قرار گرفتند …. کارشناس رسانه ملی مؤلفه‌های معیار مادر را از منظر شرع مقدس اسلام تشریح کرد و گفت: سلامت جسمی از اولین ویژگی‌های مادر موفق در تربیت کودک است؛ بنابراین عمده …

[PDF]ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻨﺎرﯾﻮ

در اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ. راﻫﺒﺮد. در ﻗﺎﻟﺐ. ﻫﺎی ﻣﺪل ﻋﻘﻼﯾﯽ اﺳﺖ و. راﻫﺒـﺮد. اﺑـﺰاری ﺑـﺮای ﺗﺤﻘـ. ﻖ. ﻫﺪف ﻧﻬ. ﺎﯾﯽ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه. ۲٫ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ. ﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﺳﺎزﻣﺎن را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﻮﺟـﻮد زﻧـﺪه. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ. دﻫﺪ …… ﺗﺸﺮﯾﺢ. ﮐﻨﺪﻣﯽ . ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن. ،. ﺗﻨﻬﺎ راه ﺷﮑﺴﺖ ﺗﻨﻮع. (. ﺪﮔﯽﯿﭘﯿﭽ. ) ، ﺗﻨﻮع. (. اﻧﻌﻄﺎف. ﭘﺬﯾﺮی و. ﺳﺎزﮔﺎری. ) اﺳﺖ . ﻫﻢ. ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ و ﺗﻨﻮع. ،. دو ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ. در ادﺑﯿﺎت. ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑـﺮ. رﻓﺘـﺎر ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ.

پایان نامه بررسی عوامل ایجاد انگیزه مطالعه در دانش آموزان …

۲۳ آبان ۱۳۹۶ – پایان نامه بررسی عوامل ایجاد انگیزه مطالعه در دانش آموزان ابتدایی: آیا می توانم پایان نامه بررسی عوامل ایجاد انگیزه مطالعه در دانش آموزان ابتدایی را به صورت رایگان دریافت نمایم؟ » {پروژه‌فا} پروژه‌فا: این سایت مجهز به کلیه مقالات پیرامون پایان نامه بررسی عوامل ایجاد انگیزه مطالعه در دانش آموزان ابتدایی است. – پروژه‌فا …

[PDF]اثربخشی آموزش مهارت های زندگی با رویکرد اسالمی بر …

پژوهش حاضر با هدف بررســی میزان اثربخشی آموزش مهارت های زندگی با رویکرد اسالمی. بر بهزیستی روان شــناختی …. سال ها موجب شده تا در ادیان و آیین های کهن بشری، ضمن تشریح علل آرامش روحی. ۱٫ Forneris, Danish & Scott … مثال، بین التزام به تعالیم اسالمی و اضطراب و افسردگی رابطه منفی وجود دارد)سعادت. و ماندنی، ۱۳۹۴( و نیز جهت …

دانشگاه یزد – نشست تخصصی بررسی و تحلیل خشونت …

۲۵ آبان ۱۳۹۶ – نشست تخصصی بررسی و تحلیل خشونت اجتماعی با حضور معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان یزد، رئیس اورژانس اجتماعی، استادان دانشکده علوم اجتماعی … دکتر افشانی تصریح کرد: طبق نظریه هیدرولیک پرخاشگری، انسان‌ها دارای ظرفیت‌های مختلفی هستند که تکمیل می‌شود و بعد از تکمیل شدن، ‌کوچکترین فشار …

[PDF]اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی در کاهش ناامیدی زنان …

رویکرد. فرانکل. شامل. : ارزش. های. خالق،. ارزش. های. تجربی،. ارزش. های. نگرشی و تشریح آنها با. استفاده از مثال. هایی در زندگی شرکت. کنندگان. جلسه سوم. تهیه فهرستی. از. شرایط. کلی. زندگ. ی. که. باعث. نگرانی. و. اضطراب. شرکت. کنندگان شده. است. بررسی تکلیف جلسه قبل و ارایه پیشنهاداتی در جهت عملی ساختن. مصادیق معنا. بحث.

بررسی جامعه شناسی دیدگاه تربیتی حضرت امام(ره) در مورد …

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ – بررسی جامعه شناختی دیدگاه تربیتی حضرت امام(ره) در مورد نقش زن در خانواده . شهلا باقری . . در این مقاله با استناد و با استفاده از تحلیل محتوای سخنان امام خمینی(ره)، در مرحله اول به توضیح نقش تربیتی زن در خانواده و جایگاه خانواده در نظام تربیتی امام خمینی(ره) پرداخته ایم. بر این اساس دریافته ایم که از دیدگاه …

[PDF]تبیین اختلال های شخصیت بر اساس نظریه دلبستگی

Keywords: personality disorder, attachment disorder, attachment theory. ﭼﻜﻴﺪﻩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﺍﺧﺘﻼﻝﻫﺎﻱ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ. ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﻲ ﭘﮋﻭﻫﺶ … ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺩﻭﺳﻮﮔﺮﺍ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻼﻝﻫﺎﻱ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ،. ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ؛ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ. ﺟﺒﺮﻱ ﻭ ﻓﻌﻞﭘﺬﻳﺮ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ. ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ، ﻭﺳﻮﺍﺳﻲ ﺟﺒﺮﻱ ﻭ ﻓﻌﻞ. ﺍﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭘﺎﺭﺍﻧﻮﻳﻴﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

کاربست تجربی نظریۀ فعالیت‌های روزمره در بررسی رفتارهای …

پژوهش حاضر می‌کوشد با تکیه بر نظریۀ فعالیتهای روزمره، چرایی وقوع رفتارهای انحرافی را در میان دانشجویان دانشگاه مازندران بررسی و این‌گونه، این نظریه را آزمون … به انحراف را کاهش میدهد (Osgood, 1996: 651)؛ از این‌رو، گفتنی است دامنۀ نظریۀ فعالیتهای روزمره به مجرمانی نیز گسترده شده است که می‌کوشند این نکته را تشریح کنند که …

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده روانشناسی و علوم اجتماعی – …

Job satisfaction: An evaluation using a fuzzy approach ♢ · محیط زیست و فرهنگ سازمانی: بازتاب تاریخچه ساختارها در JAP (نشریه NCBI) Organizational Climate and Culture: … بررسی اثربخشی ورتکسیتین در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی شدید و نشانه های اضطراب سطح بالا (نشریه الزویر) A meta-analysis of the efficacy of …

[PDF]رﻓﺘﺎری در ﺗﻐﯿﯿﺮ – ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روان درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺮوﻫﯽ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ – مخزن اطلاعات …

توسط طباطبایی چهر – ‏مقالات مرتبط
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻔﺎت ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی، اﻋﺘﻤﺎد. ﺑ. ﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﺑﺎورﻫﺎی ﻏﻠﻂ، اﺧﺘﻼﻻت … ﺑﺮرﺳﯽ و درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻ. ت. اﺿﻄﺮاﺑﯽ، اﺧﺘﻼﻻ. ت. روان. -. ﺗﻨﯽ، اﺧﺘﻼل ﺧﺸﻢ. و وﺣﺸﺖ زدﮔﯽ، ﺳﻮءﻣﺼﺮف. ﻣﻮاد، و. ﻏﯿﺮه. ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ۸[ .] روﯾﮑﺮد. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. -. رﻓﺘﺎری. در ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﯽ. ،. ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ دروﻧﯽ. ﻧﻤﻮدن. ﺟﻬﺖ. ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻮدن …. ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮی از داﺳﺘﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد. (. ﮐﻤﺒﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ. ﻧﻔﺲ.

دانلود بررسی و تشریح رویکردهای پرخاشگری

تکمیل فرم خرید. نام فایل. بررسی و تشریح رویکردهای پرخاشگری. قیمت, ۱۷,۰۰۰ تومان. نام, *. نام خانوادگی, *. ایمیل, * نامعتبر. موبایل, *. دانلود >

[PDF]شرح حال علمی – دانشکده پرستاری و مامایی – دانشگاه علوم …

کنگره بین االمللی بیماریهای سایکوسوماتیک. ارائه پوستر: تاثیر اضطراب قبل از جراحی بر درد پس از عمل . ۵۸۳۳٫ کنگره جراحان. فعالیت های فرهنگی. عضو ک. میته فرهنگی. دانشکده. به مدت. ۸٫ سال. اعتبارات پژوهشی. مجری. طرح مصوب : بررسی روشهای رویارویی با استرس و ارتباط آن با سالمت معنوی زنان شاغل دانشگاه علوم پزشکی ایران.

تحقیق چگونگی علاقمند ساختن دانش آموز پرخاشگر به درس …

۲۶ فروردین ۱۳۹۷ – چگونگی علاقمند ساختن یک دانش آموز پرخاشگر به درس و مدرسه. گروه تحقیق: حلیمه اسماعیلی. دبستان: غیرانتفاعی شهر آفتاب. بهار ۱۳۸۷٫ استاد راهنما: دکتر اقبال قاسمی پویا. تشکر و سپاسگزاری. مَن لَم یَشکُر الْمَخلوق لَم یَشکُرِ الْخالِق. شکر و سپاس خدای را که با الطاف بیکران خود هستی را با تمام وجودش در اختیار بشر …

پایان نامه بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ …

۲۲ فروردین ۱۳۹۷ – این مقاله درصدد است تا ضمن تبیین مبانی، چگونگی و چیستی آموزش از راه دور، به تناسب سازی این آموزش ها در کشور اشاره داشته باشد، به همین مناسبت مبانی و تعاریف آموزش از راه دور و رویکردهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفته پس از تشریح رویکرد تلفیقی، به تشریح وضعیت آموزش از راه دور در آموزش و پرورش ایران …

پایان نامه تاثیر بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش …

۲۱ اسفند ۱۳۹۶ – هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان پرخاشگری نوجوانانی است که از بازیهای الکترونیکی و رایانه ای خشن استفاده می کنند. …. از راه دور، به تناسب سازی این آموزش ها در کشور اشاره داشته باشد، به همین مناسبت مبانی و تعاریف آموزش از راه دور و رویکردهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفته پس از تشریح رویکرد تلفیقی، به.

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رویکردهای پرخاشگری

۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ – ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم عنوان محصول دانلودی:چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رویکردهای پرخاشگری یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رویکردهای پرخاشگری)) را در ادامه مطلب ببینید دانلود چارچوب نظری و پیشینه …

تحقیق بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ …

۱۹ بهمن ۱۳۹۶ – این مقاله درصدد است تا ضمن تبیین مبانی، چگونگی و چیستی آموزش از راه دور، به تناسب سازی این آموزش ها در کشور اشاره داشته باشد، به همین مناسبت مبانی و تعاریف آموزش از راه دور و رویکردهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفته پس از تشریح رویکرد تلفیقی، به تشریح وضعیت آموزش از راه دور در آموزش و پرورش ایران …

آیا گرم شدن هوا موجب عصبانیت می‌شود؟ – باشگاه خبرنگاران

۱ روز پیش – با افزایش میزان ترشح هورمون کورتیزول در هوای گرم، تحریک پذیری و بروز خشونت و عصبانیت در افراد افزایش می‌یابد. … تیم دانشگاه پوزنان (Poznan University of Medical Sciences) در لهستان میزان کورتیزول خون افراد را در فصل‌های مختلف سال بررسی و اندازه گیری کرده اند و دریافته اند میزان ترشح این هورمون در …

بررسی سیر تحولی و جایگاه مطبوعات در دنیای امروزی و …

مطلب مورد نظری که هم اکنون مشاهد می کنید با عنوان بررسی سیر تحولی و جایگاه مطبوعات در دنیای امروزی و تشریح فرایند خبر و تحلیل محتوای مقالات سیاسی دو روزنامه کیهان و سلام.

بایگانی‌های ماهیت – فروش فایل – مرجع کامل فایل های ایران

انواع درد شکم •۱ – احشایی (ویسرال) : •۲ – پریتال (جداری) •۳ – درد های راجعه : علل شایع شکم حاد •اختلالات دستگاه گوارش : •اختلالات کبد ، طحال و سیستم صفراوی : … •بیماری هایی که مورد جراحی و حتی گاهی داخل شکمی نیستند ولی تظاهرات شکم حاد را نشان می دهند : علل شکم حاد بر اساس مکان درد ناحیه پری اومبلیکال : ناحیه هایپوگاستر …

رهایی از افکار مزاحم، خانمها میدانید؟ – نی نی بان | خبر فارسی

۴ ساعت پیش – اصلاح سیاست های اقتصادی و دست برداشتن دولت از سیاست های تعدیل ساختار می تواند برای انتخاب یک رویکرد متفاوت به مسائل اقتصادی کشور بسیار مفید … تحقیقات در پیش رو باید بتوانند بررسی کنند چگونه همراهی والدین در استفاده کودک از وسایل دیجیتالی می تواند به رفتاری اجتماعی با تأثیری مثبت (بر …

میگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت

اطلاعات روانشناسی و روانپزشکی، بهداشت و سلامت روان، تازه های سلامت کودکان و نوجوانان و بزرگسالان. و اطلاعات تحصیلات دانشگاهی.

ماهیت و مراحل فرآیند خودکنترلی با نگاهی بر نظریه یادگیری …

ماهیت و مراحل فرآیند خودکنترلی با نگاهی بر نظریه یادگیری اجتماعی راتر. مقدمه. خودکنترلی یعنی فرد کنترل رفتارها، احساسات و غرایز خود را با وجود برانگیختن برای عمل داشته باشد. یک کودک یا نوجوان با خودکنترلی، زمانی را صرف فکرکردن به انتخاب ها و نتایج احتمالی می کند و سپس بهترین انتخاب را می کند (فرایز و هوفمن، …

بوی «گُل» در مشام مسئولان | «دلایل اعتیاد خیلی خانمان سوزتر …

۳ ساعت پیش – آخرین وضعیت بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در مجلس …. کارزار رسانه ای پیشگیری از مصرف گل در ۱۴ استان کشور روز گذشته گفته بود: یکی از رویکردهای سازمان بهزیستی پیشگیری از وقوع و شیوع آسیب های اجتماعی است، چرا که پیشگیری … گاهی این افراد تبدیل به اشخاصی پرخاشگر و خشن نیز می شوند.

شفق پلاس

در این مجموعه شما با تمامی اصول و موارد تولید یک فرش آشنا خواهید شد و اموزش کاملا حرفه‌ای برای بافت فرش به شما داده خواهد شد. شماره مجوز۱۵۵/۲۳۴۵۶۶ قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان. برای خرید (پکیج کامل و طلایی آموزش((قالی بافی)) – جدید و دارای گارانتی – اورجینال) روی دکمه زیر کلیک کنید و فرم سفارش را پر کنید طی دو الی سه روز کاری …

نارون پلاس

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان. آموزش گیتار به صورت حرفه ای گیتار یاد بگیرید به صورت مولتی مدیا و کاملاً گویا با دیدن این فیلم آموزشی شما هم می توانید به جشنها و محافل و مهمانیها …. برترین پکیج پرسشنامه بررسی رابطه بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان (با تأکید بر استانداری خوزستان) – دانلود فایل … خرید و دانلود تحقیق اضطراب

راهنمای کامل برای بارداری – اورجینال

۴ روز پیش – قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان. راهنمای کامل برای بارداری شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی سایت هستید ما در این سایت محصولات مفید آموزشی و کاربردی را هم به شما ارائه می کنیم . ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم در این بخش محصول راهنمای کامل برای بارداری ارائه شده است جهت سفارش راهنمای کامل برای …

آخرین اخبار از خشونت خیابانی | اخبار جدید خشونت خیابانی – …

در این گردهمایی که با موضوع «ابلاغ تبیینی نقشه راه جدید سازمان بسیج اساتید» برگزار شد، رئیس و معاونان این سازمان به تشریح و تبیین سازمان کار و رویکردهای جدید بسیج اساتید در افق تحول خواهی و اثربخشی این سازمان پرداختند. محور برنامه تحول گرا و اثر بخش سازمان بسیج استادان کشور کمک به گره گشایی از مشکلات مردم از …

شفق نور

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان. در یادگیری اجرای ساز گیتار پاپ حرفه ای شوید. آموزش جامع تصویری ساز گیتار پاپ قابل اجرا در تمام DVD Player های خانگی و کامپیوترها توسط استاد: محمد ابراهیمی آنچه در این مجموعه خواهید آموخت: ۰۱) آکوردهای سردسته ۰۲) آکوردهای باره دار ۰۳) ریتم های ۲/۴-۳/۴-۴/۴ ساده ۰۴) ریتم ۲/۴ و انواع آن ۰۵) ریتم ۴/۴ و انواع آن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *