دانلود کامل بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران

Published on Author adminLeave a comment

بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران

هدف از این پایان نامه بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران می باشد
دسته بندی حقوق
بازدید ها ۱۸
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۸۱ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۴۸

بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران

مقدمه:
بحث از قانون ماهوی حاکم بر داوری و قانون شکلی حاکم بر داوری است.در هر یک از این دو صورت قانون حاکم بر داوری می‏تواند همان قانون حاکم بر قرارداد اصلی باشد که بین طرفین در یک رابطه حقوقی منعقد شده است و تعیین قانون حاکم بر قرارداد داوری بسیار مهم بوده و نقش تعیین کننده در تصمیمات داوری خواهد داشت.رویه کنوانسیون‏های بین‏المللی در حقوق داوری و در مقررات داوری سازمانی این است که در وهله اول انتخاب قانون حاکم را به عهده طرفین می‏گذارد و در صورت عدم انتخاب توسط طرفین وظیفه تعیین قانون حاکم را به داورها واگذار می‏کند.
این در صورتی است که حتی یک انتخاب ضمنی در مورد قانون حاکم توسط طرفین وجود نداشته باشد ولی در صورتی که داورهای احراز کنند که انتخاب ضمنی توسط طرفین در این خصوص انجام شده است داورها این انتخاب را در نظر خواهند گرفت.
۲٫ ۱٫ ۱٫ ۱ قانون شکلی حاکم بر داوری
این قواعد در بند ۲ ماده ۱ خود به قانون شکلی حاکم بر داوری و در ماده ۳۳ خود به قانون ماهوی حاکم بر داوری می‏پردازد.بند ۲ مده ۱ قواعد مقرر می‏دارد «این قواعد بر داوری حاکم خواهد بود مگر در مواردی که هر یک از آنها با مقررات ناظر بر داوری در تعارض بوده و طرفین نتوانند از آن مقررات عدول نمایند که در این صورت همان مقررات مجری خواهد بود.»این بند در واقع مقرر می‏کند که قواعد داوری آنسیترال بر داوری حاکم است و در صورتی که هر یک از این قواعد با مقررات امری و الزامی قانونی که به داوری اعمال می‏شود در تعارض باشد و طرفین هم نتوانند از آن مقررات عدول نمایند در آن صورت آن مقررات حاکم خواهد شد نه قواعد داوری آنسیترال.
اعتقاد بر این است که چنین تعارض بین قواعد داوری آنسیترال و مقرارت الزامی قانون داخلی حاکم بر داوری در موارد نادر و در اوضاع و احوال استثنایی رخ می‏دهد چنین حالتی می‏تواند بعنوان مثال در مورد جرح داور رخ دهد جایی که قانون داخلی حاکم بر داوری مقرر می‏کند که محاکم صلاحیت انحصاری در چنین موضوعی (جرح) را دارند و همین طور این حالت تعارض می‏تواند در جایی رخ دهد که طرفین به موجب بند ۳ ماده ۳۲ قواعد داوری آنسیترال توافق کند که داورها از ذکر دلایل صدور حکم در رأی ذکری به میان نیاورند و در مقابل قانون داخلی حاکم مقرر کند که رأی بدون ذکر دلایل صدور حکم مخالف با نظم عمومی می‏باشد.
در قانون داوری تجاری بین‏المللی در بند ۱ ماده ۱۹ به قانون شکلی حاکم بر داوری و در بند ۱ ماده ۲۷ بر قانون ماهوی حاکم بر داوری پرداخته شده است.بند ۱ ماده ۱۹ مقرر می‏کند که قوانین طرفین در خصوص آئین دادرسی – اعم از اینکه از طریق ارجاع به قانون خاصی باشد یا نه – معتبر است به شرط اینکه مقررات آمره ی این قانون (قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران) را که تعداد آنها کم و محدود به اصول اساسی دادرسی است، رعایت کنند.
و به وضوح دیده می‏شود که اصل حاکمیت اراده به موجب ماده ۱۹ قانون مذکور پذیرفته شده است و طرفین مکلف به ارجاع به یک آئین دادرسی و یک نظام حقوق ملی نشده‏اند، تنها محدودیت رعایت مقررات آمری قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران است باتوجه به اینکه مقررات امری قانون مزبور با مقررات امری کنوانسیون و اسناد داوری همسو است و عمدتاً همان اصول اجباری دادرسی است که نه تنها کلیه نظام‏های حقوقی ملی و اسناد داوری پذیرفته‏اند بلکه بخشی از نظم عمومی فرا ملی محسوب می شوند فلذا مشکل مهمی پیش نمی‏آید.
بند ۲ ماده ۱۹ هم اصل آزادی داوران در تعیین قانون حاکم را در صورت سکوت طرفین پذیرفته است و داوران طرفین مکلف به رعایت مقررات قانون اعم از امری و غیر امری هستند بنابراین اختیار داور در تعیین آئین دادرسی محدودتر از اختیار طرفین است و در عین حال داور هم در آنجا که با سکوت قانون ایران، نحوه دادرسی خود را تعیین می‏کند مکلف به ارجاع به قانون ملی خاص نیست همچنین داور از لحاظ ادله اثبات دعوی مکلف به رعایت قانونی خاص نیست به دیگر سخن تشخیص قابل قبول بودن، ارتباط و ارزش هرگونه دلیل بر عهده داور است.
در ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی مدنی به قاون شکلی حاکم بر داوری پرداخته شده ولی در مورد قانون ماهوی حاکم بر آن به صراحت ماده‏ای خاص دیده نمی‏شود.طبق مدلول ماده ۴۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی نیز داوران در رسیدگی تابع مقررات آیئن دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات داوری را رعایت نمایند. بنابراین داوران در رسیدگی تابع تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی از جمله ترتیب تشکیل جلسه و شیوه رسیدگی و دعوت برای حضور طرفین در جلسه نیستند و چنین امری بر عهده و تصمیم خود داوران واگذار گردیده است ولی در عین حال مکلف به رعایت اصول دادرسی مانند اصل تناظر، رعایت حق دفاع طرفین و… می‏باشند و در صورت عدم رعایت هر یک از موارد عنوان شده رأی صادره باطل خواهد شد.
فهرست مطالب
بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران ۲

۲٫ ۱ گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال ۲

۲٫ ۱٫ گفتاراول: موارد ابطال رای داوری ۷

۲٫ ۱٫ ۱ عدم رعایت قانون حاکم بر داوری ۷
۲٫ ۱٫ ۱٫ ۱ قانون شکلی حاکم بر داوری ۸
۲٫ ۱٫ ۱٫ ۲ قانون ماهوی حاکم بر داوری ۱۱
۲٫ ۱٫ ۲ عدم رعایت اصول اجباری داوری ۱۵
۲٫ ۱٫ ۲٫ ۱ اصول رفتار مساوی با طرفین ۱۵
۲٫ ۱٫ ۲٫ ۲ عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع ۱۷
۲٫ ۱٫ ۲٫ ۳ عدم رعایت اصل حق دفاع ۲۱
۲٫ ۱٫ ۳ فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت ۲۴
۲٫ ۱٫ ۴ وجود بینظمی در تشریفات رسیدگی ۲۶
۲٫ ۱٫ ۵ عدم توجیه رأی ۲۸

۲٫ ۲ گفتار دوم: احکام تکمیلی ۳۰

۲٫ ۲٫ ۱ احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال ۳۱
۲٫ ۲٫ ۲ احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بینالمللی ۳۱
۲٫ ۲٫ ۳ احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی ۳۲
منابع

بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران

دانلود پایان نامه رشته حقوق. بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران. مقدمه: بحث از قانون ماهوی حاکم بر داوری و قانون شکلی حاکم بر داوری است.در هر یک از این دو صورت قانون حاکم بر داوری می تواند همان قانون حاکم بر قرارداد اصلی باشد که بین طرفین در یک رابطه حقوقی منعقد شده است و تعیین قانون حاکم بر قرارداد داوری …

مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری …

در این فصل بعد از شناسایی اجمالی قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال، ابتدا به بررسی موارد ابطال رأی داور در قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال پرداخته و در ادامه به مواردی که می توان از مواد قواعد داوری آنسیترال جهت ابطال رأی داوری استناد نمود استنتاج کرده و در قانون تجارت بین الملل ایران و آئین دادرسی …

بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق …

دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران مقدمه: بحث از قانون ماهوی حاکم بر داوری و قانون شکلی حاکم بر داوری است.در هر یک از این دو صورت قانون حاکم بر داوری می تواند همان قانون حاکم بر قرارداد اصلی باشد که بین طرفین در یک رابطه حقوقی منعقد شده است و تعیین قانون حاکم بر قرارداد داوری …

بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق …

برچسب: بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران. بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران. ابطال رای داوری,ابطال رای داوری تجاری,ابطال رای داوری در حقوق ایران,ابطال رای داوری در قانون نمونه آنسیترال,بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران,پایان نامه ابطال رای داوری …

ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حل‌وفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌های اعمال نظارت قانونی بر آرای داوری، رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال …

بررسی ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری …

۷ روز پیش – در فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال تصریحشده موردبررسی قرارگرفته و در ادامه با توجه به اینکه در قواعد داوری آنسیترال اشارهای به موارد ابطال رأی داوری نشده است با بررسی مواد این قواعد، موارد ابطال استنتاج و با حقوق ایران مطابقت دادهشده است. در فصل سوم نیز …

بطلان رای داوری در حقوق ایران با تشریح روند قضایی آن – …

۵ دی ۱۳۹۶ – چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال. قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان. توضیحات دانلود · مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال · مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال. قیمت: ۴۹,۰۰۰ تومان. توضیحات دانلود · بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد …

ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال – …

در پایان نامه حاضر؛ به‌صورت محتوایی و بر اساس توصیف و تحلیل، موارد ابطال رأی داور که در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال همسان و شبیه بوده بررسی و هم‌چنین مواردی که در هر یک از قوانین فوق به‌صورت اختصاصی موردتوجه بوده است موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در ادامه بحث و در فصل سوم، مرجعی که صلاحیت ابطال رأی داور را …

اعتراض به رأی داور – موسسه حقوقی وکیل پایه یک

۲ مرداد ۱۳۹۶ – اعتراض به رأی داور. نهاد داوری در ایران تابع یک سری قوانین و مقررات پراکنده می باشد که از جمله آنها می توان به بخش هفتم از قانون آیین دادرسی. … لذا برای یافتن موارد قابل ابطال بودن رای داوری این مقررات را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم. گفتار اول: موارد اعتراض رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی. به موجب ماده ۴۸۹ …

ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

۱۲ تیر ۱۳۹۵ – در فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال تصریح‌شده موردبررسی قرارگرفته و در ادامه با توجه به اینکه در قواعد داوری آنسیترال اشاره‌ای به موارد ابطال رأی داوری نشده است با بررسی مواد این قواعد، موارد ابطال استنتاج و با حقوق ایران مطابقت داده‌شده است. در فصل سوم نیز …

اعتراض به رأی داور در حقوق ایران – دانلود پایان نامه های …

برخی از این موارد در ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی و ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکوم‌علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده …

بررسی نهاد داوری در حقوق ایران – موسسه حقوقی ملک پور

۲۷ مهر ۱۳۹۵ – قانون داوری تجاری بین المللی، مانند قانون نمونه آنسیترال، مشتمل بر ۳۶ ماده است و فصل بندی آن مشابه فصل بندی قانون نمونه است، با این تفاوت که قانون داوری …… قاعدهٔ مذکور در بند ۴ مادهٔ ۳۴ قانون نمونه وجود دارد که در قانون ایران نیامده است: به موجب این بند «دادگاه می تواند، در مواردی که از او تقاضای ابطال رأی داوری شده، در …

حقوق ایرانی – : اعتراض به رای داوری

حقوق ایرانی – : اعتراض به رای داوری – تارنمای رسمی بهرام پورحبیب کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری – حقوق ایرانی. … لذا برای یافتن موارد قابل ابطال بودن رای داوری این مقررات را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم. گفتار اول: … مقایسه ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی ایران با ماده ۳۴ قانون نمونه آنسیترال:

پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری …

۲ نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل ۱۳۹ ق.ا ۷۳٫ ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۳ نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل ۱۳۹ ق.ا ۷۶٫ ۱٫ ۳٫ ۲ بند دوم: دعاوی نفتی ۷۷٫ ۲ مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران ۷۹٫ ۲٫ ۱ گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال ۷۹٫ ۲٫ ۱٫ گفتاراول: موارد ابطال رای داوری ۸۲٫ ۲٫ ۱٫

ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال | …

۴ مهر ۱۳۹۶ – ۲ نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل ۱۳۹ ق.ا ۷۳٫ ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۳ نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل ۱۳۹ ق.ا ۷۶٫ ۱٫ ۳٫ ۲ بند دوم: دعاوی نفتی. ۷۷٫ ۲ مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران. ۷۹٫ ۲٫ ۱ گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال. ۷۹٫ ۲٫ ۱٫ گفتاراول: موارد ابطال …

[PDF]آثار حقوقی مقر در داوری های تجاری بین المللی – پژوهش های …

نظارت بر فرایند داوری، به ویژه ابطال رای داوری را برجسته ساخته است. باری )۲۰۱۵( … در پاسخ به پرسش تحقیق، مدعای نوشتار حاضر این است که با بررسی قوانین مختلف … دیوان داوری بین المللی لندن؛ ماده ۱۱ قواعد داوری انجمن داوری آمریکا(. در حقوق ایران. نیز، در بند ۲ ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین المللی آمده است که »داور می تواند برای.

اعتراض به آراء داوری های خارجی و بین المللی و بررسی موارد …

چکیده اعتراض به آراء داوری های خارجی و بین المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی. در سالهای اخیر، داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روشهای حلوفصل مسالمت آمیز اختلافات بویژه در زمینه ی روابط تجاری، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ویژگی الزام آوربودن رای …

ساختار حقوقی نظام داوری: سیستم واحد یا دوگانه؟ – پژوهش حقوق …

توسط مقدم ابریشمی – ‏۲۰۱۶
با توجه به عدم وجود مقررات مدرن داوریدر آیین دادرسی مدنی و تغییرات نامناسبی که قانون داوری تجاری بینالمللی نسبت بهقانون نمونه آنسیترال اعمال نمود، ساختار حقوقی داوری ایران ساختار مناسبی بهنظرنمیرسد. هدف این مقاله این است که با بررسی گرایش ساختار داوری کشورهایتوسعهیافته و نقش موثر قانون نمونه، پیشنهاد کند که مبنای …

[PDF]مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری …

۲۶ شهریور ۱۳۷۶ – ﻗﺎﻧﻮن داوری ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ … ۴٣. قانون داوری تجاری بین. المللی ایران. همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. دﮐﺘﺮ. ﺳﯿﺪ. ﺟﻤﺎل ﺳﯿﻔﻲ. ○. اﺷﺎره. ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴی. ﺑﻪ ﻗﻠم …. ﻣﺠﻠﺔ ﺣﻘﻮﻗﻲ / ﺷﻤﺎره. ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم. ۵٠. ﺗﻮﺳﻂ دﯾﻮان وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺣﺪود اﺧﺘﯿـﺎر دﯾـﻮان داوری ﺑـﺮای. رﺳﯿﺪﮔی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﻋﻮا از ﻃﺮﯾق ﺑﺮرﺳی ﻫﻤﻪ. ادﻟﻪ اﺛﺒﺎت دﻋﻮا (از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻤﺎع ﺷﻬﺎدت. ﺷﻬﻮد) و ﺗﻌﯿﯿﻦ زﺑﺎن …

[PDF]اصل مقاله – نشریات علمی دانشگاه

هدف این مقاله بررسی مسأله سطح مداخله دادگاه ها در ارزیابی اعمال قواعد آمره توسط مراجع داوری است تا بر اساس ….. تشویقی و مثبت را به نهاد داوری تجاری دارند و در اغلب موارد …. حکم به ابطال رأی دهند. برداشت از رأی این بوده است که. ارتباط با حقوق عمومی و نقش نظم عمومی در دعوی، مانع ارجاع. دعوی به داوری نمی گردد بلکه تعهدی را بر دوش داوران قرار.

دانلودابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری …

چکیده همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حل‌وفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌های اعمال نظارت قانونی بر آرای داوری، رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات …

[PDF]اصل مقاله (۴۹۹ K) – مجله مجتمع آموزش عالی قم

توسط شیروی – ‏۱۹۹۹
بین المللی ایران. 来 دکثر عبدالح כל شیروی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران (مصوب ۱۳۷۶) شدیداً از قانون. نمونه آنسیترال متأثر است، ولی برخی از مقررات آن با مقررات قانون … در این مادهٔ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند دعوا … قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد، می توان ابطال رأی داوری را درخواست.

کتب فارسی | مرکز داوری اتاق تهران

-برزگر، سمیه و دیگران، «بررسی قانون حاکم بر تعهدات قراردادی داوری از منظر حقوق ایران و تحولات قانون نمونه آنسیترال»، انتشارات زاز (پاوه)، ۱۳۹۶٫ ۱۳٫ پاشا بنیاد، موسی، «داوری: کلیات … ۲۹- زینالی، توحید و مریم حق پرست، «دعوای ابطال رأی داوری در رویه دادگاه‌ ها»، انتشارات چراغ دانش، چاپ اول، ۱۳۹۵٫ ۳۳٫ سپهری، کیومرث،« قواعد و آیین …

قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری …

این قانون تا حد قابل ملاحظه ای ملهم از قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل (آنسیترال) در مورد داوری تجاری بین المللی می باشد(از این پس قانون نمونه ….. به علاوه در موردبی اعتباری قرارداد داوری، لازم به یادآوری است که طبق ماده ۳۳ (۱) (و) قانون جدید در خصوص موارد ابطال رأی داوری، اثر هرگونه تخلف یا ایراد در ترکیب هیأت داوری …

قانون داوری تجاری و آنسیترال – حقوق تجارت بین الملل

۱۴ بهمن ۱۳۹۲ – مقدمه ماده ۳۳ قانون داوری (درخواست ابطال رای) مقایسه ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی ایران با ماده ۳۴ قانون نمونه موارد خاص ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی ایران تفاوت بند ز ماده ۳۳ با بند ۳ ماده ۱۳ بررسی ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی ایران-بطلان رای بند ۴ ماده ۳۴ قانون نمونه اجرای رای داوری-ماده ۳۵ قانون داوری …

[PDF]Judges Guide Word Template – International Council for …

مستشار سابق دیوان عالی کشور. عضو هیأت علمی. مدعو. دانشکده. ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. رضا افتخار. مشاور حقوقی. دیوان داوری دعاوی ایران و. ایاالت متحده آمریکا …. شناسایی و اجرای موافقتنامه. ها و آراء داوری خارجی است. بنابراین بر خالف قانون. نمونه آنسیترال که به قاعده گذاری در خصوص تشکیل و اداره جریان داوری و. صدور رأی می.

قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری …

۱۲ آبان ۱۳۹۲ – به نظر می‌رسد قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، قانون نمونه آنسیترال را به‌عنوان مرجع اصلی در نظر داشته است و در عین حال آن را با شرایط داخلی ایران نیز تطبیق داده ….. به علاوه در مورد بی‌اعتباری قرارداد داوری، لازم به یادآوری است که طبق ماده ۳۳ (۱) (و) قانون جدید درخصوص موارد ابطال رأی داوری، اثر هرگونه تخلف یا ایراد در …

لینک دانلود-ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات …

۳۰ مرداد ۱۳۷۵ – دانلود فایل ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال۹۳٫ … نظارت قانونی بر آرای داوری، رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادیق مشابه و مختلف موارد ابطال در حقوق ایران و مقررات آنسیترال و آشنایی با…

[PDF]ایرادات با اثر مانع موقتی در داوری تجاری بین المللی۱ – مجله …

قانــون داوری تجاری بین المللی ایران به رغم حســن هایی که دارد، در بحث. ایرادات دارای خالء اساســی است؛ و علت آن را می توان در این امر دانست که قانون. ایران، با تغییراتی از قانون نمونه ی آنســیترال اقتباس شده است. قانون اخیر، به نحو. اجمال موضوع ایراد را مطرح نموده است؛ به گونه ای که اثر ایراد و یا مواردی از آن را. مورد توجه قرار نداده اســت.

مطالعات حقوق بین الملل – ماهیت حقوقی شرط داوری در ضمن قراردادها

در ایران نیز « حکمیت» داوری ، ابتداد در موارد ۷۵۷ تا ۷۷۹ قانون اصول محاکمات حقوقی ، مصوب ۱۳۲۹ ، هجری قمری ( ۱۲۸۹ هجری شمسی ) پیش بینی گردید . …. برای حضور دعوت نماید و یا به بررسی لوایح تقدیمی و پیوست های آن بسنده کند اما در صورت تعدد داوران باید جلسۀ رسیدگی دست کم جهت حضور رسیدگی ، مشاوره و صدور رأی آنان تعیین و …

[DOC]‌قانون داوری تجاری بین‌المللی

الف «داوری «عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی. ب داوری بین المللی عبارتست از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد. ج «موافقتنامه داوری» توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام …

ماهیت حقوقی شرط داوری در ضمن قراردادها | رسا گستر

در ایران نیز « حکمیت» داوری ، ابتداد در موارد ۷۵۷ تا ۷۷۹ قانون اصول محاکمات حقوقی ، مصوب ۱۳۲۹ ، هجری قمری ( ۱۲۸۹ هجری شمسی ) پیش بینی گردید . …. برای حضور دعوت نماید و یا به بررسی لوایح تقدیمی و پیوست های آن بسنده کند اما در صورت تعدد داوران باید جلسۀ رسیدگی دست کم جهت حضور رسیدگی ، مشاوره و صدور رأی آنان تعیین و به …

مرکز پژوهشها – قانون داوری تجاری بین المللی

اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از‌قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقتنامه داوری ممکن … ایران می‌باشد. ‌و – در هر موردی که در این قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در‌آن توافق نیز خواهد بود.

بررسی تطبیقی جرح و عزل داور در حقوق ایران و کنوانسیون‌های …

از بررسی مقررات داوری آنسیترال و تطبیق آن با حقوق ایران به نظر می‌‌رسد که اعتراض به صلاحیت اعضای داوران را جرح و عزل فرض می‌کنند. …. انتصاب داور، با نقض شروط قراردادی نه فقط به جرح داور می‌انجامد، بلکه می‌تواند به ابطال رای صادره یا عدم اجرای آن منجر شود و دلیل این امر هم آن است که دیوان داوری مطابق خواست طرفین تشکیل نشده است.

[PDF]بررسی تطبیقی قاعده صالحیت بر صالحیت در حقوق داوری …

امروزه داوری بخشی جدایی ناپذیر حقوق تجارت بین المللی را تشکیل می دهد و در دعاوی بین المللی …. باشد که یک تأسیس تازه می. باشد که در مقررات داوری آئین دادرسی مدنی ایران قبالً این. قاعده نبوده است و در قانون داوری جدید ملهم از قانون نمو. نه آنسیترال در سال. ۶۷۳۱٫ تصویب شده است …. د به ابطال رأی به صورت جزئی یا کلی منتهی شود . در.

قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری …

۲۷ فروردین ۱۳۹۶ – به نظر می رسد قانون داوری تجاری بین المللی ایران، قانون نمونه آنسیترال را به عنوان مرجع اصلی در نظر داشته است و در عین حال آن را با شرایط داخلی ایران نیز تطبیق ….. به علاوه در موردبی اعتباری قرارداد داوری، لازم به یادآوری است که طبق ماده ۳۳ (۱) (و) قانون جدید در خصوص موارد ابطال رأی داوری، اثر هرگونه تخلف یا ایراد در …

بررسی اعتبار اجرایی رای داوری – موسسه حقوقی و داوری عدالت …

در ایران ،. قانون آئین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری هیچگونه مقرراتی در خصوص عدم مداخله دادگاهها در جریان داوری ندارند و قلمرو مداخله دادگاه ها در داوری بسیار. وسیع است . درخواست اجرا و شناسایی رأی داورمشروحاً در ماده ۳۵ قانون داوری تجاری ذکر گردیده است و در مواد ۳۳ و ۳۴ همان قانون موارد درخواست ابطال و اعلام. بطلان پیش بینی شده است .

چاپ کتاب داوری تجاری بین المللی – Dr. Shiravi – دکتر شیروی –

پس از نگارش کتاب حقوق تجارت بین‌الملل، تصمیم گرفتم که نتایج تحقیقات و پژوهشهای خود در خصوص داوری تجاری بین‌المللی را نیز در قالب یک کتاب منسجم درسی به …. ۲. امکان تجدید نظر به موجب قانون. گفتار دوم: اعتراض به رأی داوری نزد دادگاه. الف) دادگاه صالح برای ابطال رأی. ب) موارد نقض رأی. ۱. فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف.

[PDF]PDF: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری …

۳ فروردین ۱۳۹۶ – ۱٫۳٫۱٫۱٫۸ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻋﺪم اﻫﻠﯿﺖ.. ۶۹٫ ۱٫۳٫۱٫۱٫۹ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻮدن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺟﺎع اﻣﺮ داوری.. ۷۰٫ ۱٫۳٫۱٫۲ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻞ ۱۳۹ ق. ا ۷۳٫ ۱٫۳٫۱٫۳ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮات در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮارداد داوری ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻞ ۱۳۹ ق. ا ۷۶٫ ۱٫۳٫۲ ﺑﻨﺪ دوم: دﻋﺎوی ﻧﻔﺘﯽ. ۷۷٫ ۲ ﻣﺒﺤﺚ دوم: ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد اﺑﻄﺎل رأی داوری در ﻗﻮاﻋﺪ داوری آﻧﺴﯿﺘﺮال و ﺣﻘﻮق اﯾﺮان. ۷۹٫ ۲٫۱ ﮔﻔﺘﺎر اول: …

[PDF]ﻫﺎی داوری در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان در رﺳﯿﺪﮔﯽ دادﮔﺎه ﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ

۲۸ اسفند ۱۳۹۱ – رأی داور. ی. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻋﻠﯽ. رﻏﻢ ﮔﺮاﯾﺶ. آﺷﮑﺎر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ. دادﮔﺎه ﻫﺎ. در رﺳﯿﺪﮔﯽ. ﻫﺎی داوری و ﺣﺼﺮی ﮐﺮدن ﻣﻮارد. دﺧﺎﻟﺖ. دادﮔﺎه ﻫﺎ. ی دوﻟﺘﯽ، ﻧﻈﺎم. ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑ … ﻫﺎی داوری در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان. ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻣﺎﻓﯽ، ﺟﻮاد ﭘﺎرﺳﺎﻓﺮ. ۱۰۷٫ دادﮔﺎه ﻫﺎ. در اﺟﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ آراء داوری را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺑ. ﻪ. ﮐﺎر. رﻓﺘﻪ در اﺧﺘﻼﻓﺎت. داﺧﻠﯽ ﻣﻮ. رد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ . دﺧﺎﻟﺖ دادﮔﺎه در روﻧﺪ داوری …

موافقتنامه داوری – موسسه حقوقی دادمان

و ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی می گرد « چنانچه دعوا در مرحله ی فرجامی باشد ، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود ، دیوان عالی کشور ، پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده ی رای فرجام خواسته ارسال می دارد ». ب_ شرط داوری : اگر چه موافقتنامه ی داوری ، پیش از …

حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی – استقلال شرط ارجاع به …

اما در رای مقدماتی اکتبر ۱۹۳۵ راجع به ادعای کان لم یکن شدن شرط داوری به علت ابطال قرارداد چنین اظهار نظر نمود: « خوانده می گوید … بنابراین برای بررسی و پاسخ به این سؤال که آیا در حقوق ایران شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی است یا شرط ضمن عقد محسوب می شود، باید به قواعد مربوط به تعهدات و شروط ضمن عقد در قانون مدنی مراجعه کنیم.

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی – داوری بین الملل دکتر …

بررسی اسناد بین المللی داوری و قانون داوری ایران و قانون نمونه آنسیترال نشان می دهد که عمده شرایط شکلی رای داوری عبارت است از اینکه مکتوب باشد و امضای داور یا داوران را نیز دربرداشته باشد. در رای های صادر شده با امضای اکثریت، باید علت عدم امضای دیگر اعضاء ذکر شود.(بند یک ماده ۳۰)همچنین رای داوری به زبانی نگاشته می شود که …

ترنــــــم حـــــــــق – آیین داوری در ایالات متحده آمریکا

آیین داوری در ایالات متحده آمریکا. مقدمه. در خصوص حل و فصل اختلافات در تمامی کشورها بین اصحاب دعوی طرق خاصی علاوه بر مراجع قضایی معمول است که مهمترین آن داوری است که دارای مزایای بسیاری که مشود از کوتاه شدن زمان رسیدگی ، تخصصی بودن آن و تقلیل هزینه های مربوط به ان نام برد هرچند مسائلی قبل از ورود به داوری وجود دارد که …

نگاهی به آیین داوری مرکز اتاق داوری ایران و اشکال … – انجمن …

۲۱ آبان ۱۳۹۳ – ح- “مرکز داوری” عبارت است از مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که مطابق قانون اساسنامه تشکیل مرکز داوری اتاق ایران مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ و در اجرای بند “ح” ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و … ۶) در صورتیکه داوری بین المللی باشد، اظهار نظر در خصوص محل داوری، زبان داوری و قانون و قواعد حقوقی قابل اعمال.

[DOC]تعیین قانون حاکم بر قراردادها

دومین انتقادی که از نظریه حاکمیت اراده شده آن است که این نظریه منجر به عدم اطمینان می گردد زیرا در اغلب موارد طرفین قانون صلاحیتدار را تعیین نمی کنند و معلوم نیست در …… دومین مسأله آن است که دادگاه ایرانی در مقام اجرای رأی داوری خارجی بررسی نمایدکه آیا داور خارجی قانون صالحیتدار را طبق موازین حقوق بین المللی خصوصی ایران اعمال کرده …

بررسی نهاد داوری در ایران – دانشجوی حقوق

۲۹ شهریور ۱۳۹۳ – و رای داور مبتنی بر قواعد حقوقی باشد به نحوی که با در نظر گرفتن طبایع مختلف بشری در حدی باشد که موافق قوانین ماهوی باشد. در غیر اینصورت احکام تحکیمی قابلیت اجرایی ندارد و قابل ابطال باشند. عدم ترغیب و تشویق و تشریح و تبیین مزایای دادرسی تحکیمی از نوع داوری و عدم آگاهی و سواد حقوقی کافی عامه‌ی …

[PDF]ﻣﻔﻬﻮم و ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ داوران – سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

توسط همایون مافی
۲۳ بهمن ۱۳۹۲ – ﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗ. ﯽ. ﺷﻤﺎره. ۶۶٫ ﻣﻔﻬﻮم و ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ داوران. ۸۴٫ ﻣﺒﺤﺚ اول: ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ. داوران. در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﻗﺪاﻣﺎت داوران ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﻣﯽ. ﮔـﺮدد و از ﻫﻤـﯿﻦ رو ﺑـﻪ ….. ۱۹٫ ﻗﺎﻧﻮن داوری ﺗﺠﺎری اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص آﯾـﯿﻦ دادرﺳـﯽ ﻣـﺪﻧﯽ. ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎده. ۱۹٫ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﺴﯿﺘﺮال اﺳﺖ. در ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ داوران ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮنِ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ داوری و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪه ﻣﺒـﺎدرت.

دانلود پروپوزال آماده حقوق بین الملل: ابطال رأی داوری تجاری در …

۲۴ آذر ۱۳۹۵ – شرحه دانلود پروپوزال آماده حقوق بین الملل و پروپوزال تکمیل شده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی … این کتاب به بررسی داوری در قانون تجاری بین‌الملل ایران و آنسیترال می‌پردازد؛ و به‌صورت اجمال به موارد ابطال در دو قانون پرداخته است.

موارد جرح و ردّ داور در حقوق داخلی و بین‌الملل – چه بگویم ؟ …

۴ آذر ۱۳۹۲ – برای پاسخ به این سؤال که در حقوق داخلی ایران مطابق چه علل و مواردی می‌توان داور را مورد جرح قرار داد، لاجرم باید عمده منابع قانونی موجود در این خصوص را بررسی کرد ….. در بسیاری از قوانین داوری کشورها مانند قانون سوئیس،[۱۱] قانون داوری انگلیس، قانون آلمان و نیز قواعد داوری حقوق بینالملل مانند قانون داوری نمونه آنسیترال، …

[PDF]داوری تجاری بین المللی بر قانون کوتاه نقدی

الحات مانوس حقوق ایران. است. این قانون دارای ایرادات جدی است ضمن اینکه محاسنی هم دارد. این موارد زیر. دو. سر. فصل. الف. و. ب. بیان می شود. الف. -. هد فمند. و موجه. نبودن. ضابطه. ” تابعیت. ” برای حاکمیت قانون. داوری تجاری بین. المللی. در تمایز با. قواعد داوری آئین دادرسی مدنی. ضابطه حاکمیت این قانون. ،. بجای. قواعد داوری در آئین دادرسی مدنی.

دانشجویان کارشناسی ارشد :: سایت رسمی دکتر مریم قربانی فر

قواعد داوری دیوان دعاوی داوری ایران – امریکا دریافت. قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) دریافت. قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ۱۳۷۶ دریافت. مقاله “بررسی قانون نمونه آنسیترال در خصوص سازش تجاری بین المللی” – دکتر عبدالحسین شیروی دریافت. مقاله ” تنظیم قرارداد داوری با توجه به قانون داوری تجاری بین المللی …

استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی – تحقیقات …

داوری‌یکی از مهم ترین روشهای حل و فصل اختلافات بینالمللی است. این روش، آسانتر، ارزانتر و سریعتر از دیگر روشهای حل اختلاف میباشد. قرارداد می‌تواند حاوی شرط ارجاع اختلافات به داوری باشد. شرط داوری از قراردادی که متضمن آن است مستقل است. در نتیجه، بحث بر سر اعتبار قرارداد حاوی شرط داوری لزوماً بر شرط داوری‌یا سلب صلاحیت از …

[PDF]PDF: تحقیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و قانون نمونه …

۲۸ آبان ۱۳۹۶ – ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﻞ وﻓﺼﻞ اﻣﻮر از ﻃﺮﯾﻖ داوری ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ. ﺑﺮ آرای داوری، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻄﺎل رأی داور اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻧﺎدرﺳﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮔﺮدد، ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﯽ. ﻣﻮارد… داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ درﻣﻮرد |ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺑﻄﺎل رأی داوری در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﺴﯿﺘﺮال|. ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺑﻄﺎل رأی داوری در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﺴﯿﺘﺮال ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ.

تحقیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال …

۵ شهریور ۱۳۹۶ – در پایان نامه حاضر؛ به صورت محتوایی و بر اساس توصیف و تحلیل، موارد ابطال رأی داور که در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال همسان و شبیه بوده بررسی و هم چنین مواردی که در هر یک از قوانین فوق به صورت اختصاصی موردتوجه بوده است موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در ادامه بحث و در فصل سوم، مرجعی که صلاحیت …

وکیل یاب,معرفی وکلا, حقوق امروز شرایط و آیین جرح داور * …

در بند یک ماده‌ی ۱۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی که مقتبس از قانون نمونه داوری آنسیترال می‌باشد و ماده‌ی ۲۳ قواعد داوری اتاق بازرگانی ایران علاوه بر اینکه عدم استقلال و جانبداری داور را از موجبات جرح می‌داند؛داوری را که واجد اوصاف مورد توافق طرفین نباشد هم قابل جرح می‌داند. «طرفین‌ می‌توانند برای داور شرایط و ویژگی‌‌هایی را مقرر کند از جمله …

تحلیل و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران …

تحلیل و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران با اسناد بین المللی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل پروپوزال مقاله داوری تجاری حقوق. … گفتار دوم- وضعیت ضم ثالث در اصلاحات قواعد داوری آنسیترال ۲۸ …. این قانون موافقت نامه داوری اختلاف موجود و آینده را معتبر شناخت و موارد بطلان رأی را محدود نمود.

قانون داوری تجاری بین المللی از دریچه حقوق اسلامی

قانونگذار ایرانی نیز متوجه این ضرورت گردیده و در تاریخ ۲۶/۶/۱۳۷۶ قانون داوری تجاری بین المللی را به تصویب رسانده است. در این مقاله تلاش شده است با پیوند زدن این قانون با حقوق اسلامی، میزان مشروعیت این شیوه حل و فصل اختلاف، حدود اختلافات قابل ارجاع به داوری، میزان اعتبار و لازم الاجرا بودن قرارداد و رای داوری و شرایط داور …

[PDF]ﻃﺮﻓﯽ در داوری ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺻﻞ اﺳﺘﻘﻼل و ﺑﯽ هﯿﺪ ﭼﮑ – دانش و پژوهش …

۱۹ آذر ۱۳۹۱ – ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داور ﻣﻨﺘﺨ. ﺐ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ وﮐﯿﻞ اﯾﺸﺎن ﻣﺤﺴﻮب. ﮔﺮدد . در ﻣﻘﺮرات داوری ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان و آﻧﺴﯿﺘﺮال و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ. ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل و ﺑﯽ. ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻔﺎوت ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه … ﻃﺮف ﺑﺎﺷﺪ داور ﻧﯿﺰ. ﺑﺎﯾﺪ دارای ﭼﻨﯿﻦ اوﺻﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ. ﺻﻮرت وﻓﻖ اﻏﻠﺐ ﻣﻘﺮرات داوری. ﻫﺎی. ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮرد ﺟﺮح ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ و رأی ﺻﺎدره ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮ. اﯾﻦ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر …

نحوه اعتراض به رای داور در حقوق ایران » پروژه ۲۰ دات آی آر

۱۲ اسفند ۱۳۹۴ – نحوه اعتراض به رای داور در حقوق ایران دانلود پایان نامه پروپوزال کار تحقیقی کارشناسی ارشد حقوق قاضی موضوع جدید. … اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید.

داوری – دفتر حقوقی نیایش

در صورت انقضائ مدت اعتراض به رای داور و یا تایید ان از سوی دادگاه، رای داوری قابلیت اجرا توسط نهاد های قانونی را دارد. داوری می تواند به … طرفین می توانند به مرکز داوری کانون وکلای دادگستری مرکز و یا اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران مراجعه نمایند. … ۴-در اغلب موارد ارجاع پرونده به داوری، هزینه کمتری نسبت به دادگاه دارد.

ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال …

ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال (۷۲۹۹۴):داوری، ابطال رأی داوری، مقررات داوری آنسیترال، دادگاه صالح، فرایند رسیدگی. … شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده در حقوق داوریدسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: ۷۵ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۲۷ بررسی داوری داخلی باتاکید بر حقوق ایران و مقررات …

[PDF]المللی ای بر داوری در دعاوی تجاری بین مقدمه – مجله تحقیقات …

توسط زارع – ‏۲۰۱۵
۲۶ آبان ۱۳۹۴ – پذیرش این شیوه داوری براساس قانون نمونه آنسیترال داوری تجاری به شکل رو به ا. فزایشی مورد ….. داورها نیز از افشای موارد اختالف و جزهیات رسیدگی و قراردادهای …. شود. اجرای. رای. داور. خارجی یا از طریطق. معاهطدات. دو جانبه یا بین. المللی و یا از طریق. حقوق ملی صورت می. گیرد. تا قبل. از. سال. ۱۳۸۱٫ در. ایران، اجرای آرای.

مقایسه تطبیقی موارد بطلان رای داور در قانون داوری تجاری بین …

صفحه اصلی اطلاع رسانی پژوهشی مقایسه تطبیقی موارد بطلان رای داور در قانون داوری تجاری بین المللی ایران و قانون نمونه آنسیترال و انگلستان. بانک جامع مقالات حقوقی. مقایسه تطبیقی موارد بطلان رای داور در قانون داوری تجاری بین المللی ایران و قانون نمونه آنسیترال و انگلستان. در: آبان ۲۷, ۱۳۹۳ در: اطلاع رسانی پژوهشی, دو هفته نامه …

نهاد داوری می‌تواند بار قوه قضاییه را سبک کند – وکیل

۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ – آرمان محمودیان/ در چند سال اخیر، جامعه حقوقی ایران با پدیده‌ نوظهور«نهاد داوری» روبه‌رو شده است از این رو به سراغ آقای دکتر حمیدرضا اصلانی، معاون حقوقی مرکز داوری …. دیگر هرچند آمار دقیقی از آرای محاکم که در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری صادر می‌شود در دست نیست اما بررسی استقرایی ناقص نشان می‌دهد که در مواردی که …

مشاوره حقوقی – شناسایی و اجرای رای داوری تجاری بین المللی

مشاوره حقوقی – شناسایی و اجرای رای داوری تجاری بین المللی – مشاوره و در تمام زمینه های حقوقی – کیفری و پذیرش سفارش تنظیم لایحه و دادخواست – مشاوره حقوقی. … ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی ایران، مقرر داشته است که آرای داوری صادره مطابق مقررات قانون داوری ایران بجز در صورتی که باطل باشد و یا ابطال شده باشد، قطعی است و پس …

عنوان مقاله: موارد مداخله دادگاه در امر داوری – موسسه بین المللی …

موسسه بین المللی حقوقی حق گزارایرانیان – عنوان مقاله: موارد مداخله دادگاه در امر داوری – معرفی خدمات حقوقی وداوری موسسه بین المللی حق گزار ایرانیان. … در نظر گرفتن مواد پایانی قانون داوری تجاری بین المللی از جمله مواد۳۳- ۳۴ و ۳۵ که به ذکر مصادیق ابطال، بطلان و چگونگی و نحوه شناسایی و اجرای رأی پرداخته، سعی در بررسی دقیق شرایط …

کانون وکلای دادگستری اصفهان – داوری قضاوتی ،نسرین …

۴ دی ۱۳۹۲ – داوری قضاوتی قراردادی بر اساس اصول حقوقی است. … در قانون داوری تجاری بین المللی ایران در بند الف ماده یک، داوری چنین تعریف شده است: …. المللی در ایران، داوری بین المللی در حقوق ایران مشمول مقررات قانون آیین دادرسی بود ولی با تصویب قانون مذکور که با اقتباس از قانون نمونه داوری آنسیترال (۱۹۸۵) تهیه و تصویب …

ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال …

۲۴ مهر ۱۳۹۶ – ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال (۱۸۴۲۳):داوری، ابطال رأی داوری، مقررات داوری آنسیترال، دادگاه صالح، فرایند رسیدگی. … است؛ و یکی از مهم ترین مکانیسم های اعمال نظارت قانونی بر آرای داوری، رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و .

اعتبار حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین‌المللی

سپس مراحل شکل گیری فرآیند داوری در سه قسمت اصلی شامل: موافقتنامه داوری، جریان داوری و رای داوری مورد بررسی قرار میگیرد. برای پاسخ به اعتبار …. بر اساس مادّه ۲۷ قانون داوری تجاری بینالمللی ایران نیز: «‌۱- داور برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزید‌ه‌اند، اتّخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی …

تحقیق حقوق حاکم بر شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی …

جنیدی، لعیا، ۱۳۷۶، قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی، تهران، دادگستر. جنیدی ، لعیا، ۱۳۷۸، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه. جنیدی، لعیا، ۱۳۸۷، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، تهران، شهر دانش. جنیدی، لعیا، ۱۳۸۸، دادگاه صلاحیت دار جهت ابطال رای داور در …

ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال… …

۵ روز پیش – … به حل‌وفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌های اعمال نظارت قانونی بر آرای داوری، رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادیق مشابه و مختلف موارد ابطال در حقوق ایران و مقررات آنسیترال و آشنایی با…

اشارات و تنبیهات – آثار الحاق جمهوری اسلامی ایران به …

اشارات و تنبیهات – آثار الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی – یادداشت های محمد جواد شریعت باقری. … در مورد الزام قاضی به احاله دعوی به داوری(گفتارسوم) موارد ابطال و بطلان رای داوری را در پرتو قانون داوری تجاری بین المللی وکنوانسیون نیویورک بررسی نماییم(گفتار چهارم).

خدمات داوری | گروه وکلای بازرگان

داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی با رعایت شرایط،موانع و … شده و طرفین دعوا رای داور را به اتفاق به طور کلی یا جریی رد نکنند یا رای داور با اعتراض یکی از طرفین دعوا و با حکم دادگاه ابطال نشود ، رای داور میبایست ظرف ۲۰ روز بعد از …

داوری قراردادها – وکیل من

داوری قراردادها. سایت حقوقی وکیل من ، وکلای خبره ، تلفن دفتر تهران۸۸۴۰۱۴۱۶ و ارسال پیامک شبانه روزی۱۱۱ به شماره ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰٫ سلام.لطفا توضیحاتی برای قانون حاکم و سازش میفرمایید. پاسخ: داور برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده‌اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک …

مبانی نظری اصل استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی در …

در چنین فرضی بطلان قرارداد اصلی موافقتنامه داوری را نیز باطل میکند و چون داور نمیتوانسته براساس موافقتنامه داوری باطل رأی در ماهیت بدهد، لذا حکم او به بطلان قرارداد اصلی، به سبب دور, باطل … پس، برای انجام این مهم لازم است ابتدا اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را در حقوق بیگانه و سپس در حقوق ایران بررسی و تحلیل کنیم.

اعمال اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی توسط دیوان داوری به …

۱۹ خرداد ۱۳۹۲ – در برخی از موارد نیز که امکان صدور رای صرفا بر مبنای شروط قراردادی طرفین ممکن نمی‌باشد، دیوان داوری باید ضرورتا به یک قانون یا مجموعه قواعد حقوقی رجوع نماید. چنین قانون یا قواعد حقوقی ممکن است توسط طرفین قرارداد به صورت صریح یا ضمنی تعیین شده باشد و در صورت فقدان چنین انتخابی، دیوان داوری آن را …

دانلود پایان نامه بررسی اعتراض به رأی داور در حقوق ایران – …

۱۰ مهر ۱۳۹۶ – برخی از این موارد در ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی و ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکوم‌علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید.

پایان نامه: بررسی موارد ابطال آراء داوری در حقوق ایران و انگلیس …

ازآنجاییکه موضوع تحقیق حاضر، بررسی موارد ابطال آرای داوری درحقوق ایران و انگلیس، می باشد، دراین پایان نامه تلاش خواهد شد به این سوال مهم که “آیا آرا داوری در حقوق ایران و انگلیس قابل ابطال هستند پاسخ داده شود،که چنانچه خواهد آمد در حقوق ایران،دادگاهها با اعتراض یکی از طرفین به رای داور در صورت انطباق رای با جهات مذکور در ماده ۴۸۹ …

داوری ابطال حقوق موارد داور بررسی حقوق ایران موارد ابطال …

عبارت داوری ابطال حقوق موارد داور بررسی حقوق ایران موارد ابطال مقررات داوری داوری آنسیترال قانون نمونه قواعد داوری آنسیترال تصریح‌شده مور در بین وبلاگهای سایتهای … به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادیق مشابه و مختلف موارد ابطال در حقوق ایران و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *