دانلود کامل بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر

Published on Author adminLeave a comment

بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر

هدف از این پایان نامه بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر می باشد
دسته بندی علوم اجتماعی
بازدید ها ۲۳
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۲۷۱ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۰۴

بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر

*** پرسشنامه طراحی شده برای پایان نامه بصورت رایگان نیز ضمیمه شده است.
چکیده:
شاد زیستن پاسخی به چگونه زیستن است، به ویژه برای جوانانی که به دنبال زندگی هدفمندند و آینده سازان این سرزمین به شمار می‌روند. به دلیل اهمیت شادی و نقش آن در زندگی جوانان، انجام پژوهشی در این زمینه ضروری به نظر می‌رسید. از این رو، هدف تحقیق حاضر شناخت میزان احساس شادی جوانان شهر بابلسر و شناسایی عوامل جامعه شناختی موثر بر آن می‌‌باشد. نوع روش تحقیق از نظر کنترل شرایط پژوهش، پیمایشی و از نظر زمانی، مقطعی است (نیمه اول سال ۱۳۹۰). متغیرهای مستقل این تحقیق نیز شامل سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بوده و تعیین رابطه این سه نوع سرمایه با میزان احساس شادی از مهمترین فرضیه‌های این تحقیق می‌باشند.
برای انجام این پژوهش از یک نمونه ۳۸۰ نفری از ساکنان ۲۹- ۱۵ سال بابلسر، استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که میزان شادی پاسخگویان به طور کلی در حد متوسط است. از بین متغیرهای زمینه ای و جمعیت شناختی مورد مطالعه، هیچ‌کدام با شادی رابطه نداشتند. همچنین از میان ابعاد سرمایه های اجتماعی و فرهنگی، ارتباطات اجتماعی، اعتماد اجتماعی، اعتماد تعمیم‌یافته و سرمایه فرهنگی عینیت یافته با شادی رابطه داشتند. متغیرهای سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی نیز تبیین‌کننده‌های شادی دراین تحقیق بوده‌اند. میزان تأثیرگذاری انواع سرمایه بر شادی نیز به ترتیب اهمیت عبارتند از: سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی. مدل بدست آمده از متغیرهای موثر بر اساس رگرسیون چند متغیره نیز، ۲۳ درصد از واریانس احساس شادی در جامعه آماری را تبیین می کند.
کلیدواژه ها:
جوانان
احساس شادی
سرمایه اقتصادی
سرمایه فرهنگی
سرمایه اجتماعی
مقدمه:
لازم نیست ثابت شود که اکثر انسانها و شاید همه آنها میخواهند شاد باشند زیرا بشر از دیرباز به دنبال این بوده است که چگونه میتواند بهتر زندگی کند. چه اسبابی بیشتر موجبات جلب رضایتش را فراهم میکند و با چه ساز و کارهایی میتواند از تنفس در این دنیا لذت و بهرهی بیشتری ببرد. این درحالیست که فشارهای مختلفی که در زندگی معمول انسان امروز از قبیل فشارهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، روانشناختی و جمعیتی وجود دارد، همگی باعث تجربه کاهش رضایت و شادی افراد در زندگی روزمره میشود.
به همین دلیل برای بسیاری از مردم، شادمانی به صورت ناامید کننده ای دور از دسترس باقی مانده است.
بدین طریق، اهمیت نقش شادی در بهداشت روانی، سلامت جسمانی، کارآمدی، بهره وری و فعالیتهای اجتماعی موجب گردیده که توجه محققان حوزه های روان شناختی، علوم زیستی و علوم اجتماعی به عوامل مؤثر بر شادی افزایش یابد در همین زمینه، جان استوارت میل بر این باور است که شادمانی و رضایت اهمیتی اساسی در زندگی فرد دارد و افراد درصدد افزایش دادن رضایت از زندگی شان هستند.
در ایران نیز آمارهای بسیار زیادی وجود دارد که حاکی از سردی، بی انگیزهگی، بی اعتمادی، منفی بافی،گریز از جامعه و مشکلات دیگر است. همه این مسائل در شرایطی که شادی در جامعه وجود ندارد، رخ میدهند و میتوانند مسیر رشد و توسعه کشور را بسته یا کند سازند. از این رو، به دلیل اهمیت این موضوع که نشان دهنده نقش شادی در توسعه کشورهاست، تحقیق حاضر به بررسی شادی و عوامل جامعه شناختی مؤثر بر آن پرداخته است. سرمایه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به دلیل اهمیت شان در حوزه جامعهشناختی از متغیرهای مستقل در این تحقیق میباشند.
این تحقیق در قالب ۶ فصل مجزا ارایه گردیده است.فصل اول شامل کلیات تحقیق است که به بیان مسئله،اهمیت و ضرورت، اهداف و سئوالات تحقیق میپردازد. فصل دوم به طور مفصل تعاریف شادی، دیدگاهها و نظریات در باب شادی مطرح شده، سپس تحقیقات پیشین که در دو بخش داخل و خارج از کشور میباشد مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه چارچوب نظری تحقیق، فرضیات و مدل نظری تحقیق عنوان شده است. فصل سوم روش شناسی تحقیق است که تعاریف نظری و عملیاتی، اعتبار و پایایی، جامعه آماری و نمونه تحقیق، شیوه نمونهگیری، روش تحقیق و تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها در این فصل مطرح شده است. در ادامه تحقیق، فصل چهارم به توصیف متغیرهای زمینه ای، مستقل و وابسته و فصل پنجم به تجزیه و تحلیل داده های تحقیق میپردازد که شامل آزمون معنی داری( T-test ، من ویتنی، کروسکال والیس، تحلیل رگرسیونی و تحلیل مسیر) است. در فصل ششم نیز به بحث و نتیجه گیری بر اساس تحلیل داده ها پرداخته شده است.
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات
چکیده
مقدمه
بیان مساله پژوهش
اهمیت انجام پژوهش
ضرورت تحقیق
اهداف پژوهش
سوالات پژوهش
فرضیه های پژوهش
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه

تاریخچه مختصری از شادی

مبانی نظری پژوهش –
تعاریف شادی
تعاریف عاطفی
تعاریف شناختی
تعاریف ترکیبی

پایه های خوشبختی و شادی

دیدگاهها و رویکردهای مختلف پیرامون شادی

دیدگاه کلاسیک
دیدگاه لذت گرایی
دیدگاه معنوی

رویکرد زیست شناختی در مورد شادی:

رویکردهای روان شناختی و روان شناسی اجتماعی

نظریه ویژگیهای شخصیتی، ژنتیکی و شادی

دیدگاه شناختی و شادی
تحلیل اسنادی هیجان

برخی از نظریاتی که در ارتباط با دیدگاه شناختی

تئوری مقایسه اجتماعی
نظریه محرومیت نسبی
تئوری ارجاع ادراکی شادمانی

دیدگاههای زمینه ای در مورد شادی

تئوری ارزشها و اهداف
نظریه داینر و همکاران
شادی در نظریه مازلو
رویکرد جامعه شناختی
شادی در نظر کنت
شادی در نظر زیمل
شادی در نظریهی گیدنز
شادی در نظریه هالر و هادلر
شبکه ها و روابط اساسی شخصی
همبستگی ها و پیوستگی های اجتماعی فرهنگی
ساختار نهادی و کلان جامعه
مروری بر مطالعات پیشین:
پژوهشهای داخلی
پژوهشهای خارجی
جمع بندی مطالعات پیشین:
چهارچوب مفهومی تحقیق
مفهوم سرمایه:
تحول نظریه سرمایه
پیر بوردیو
سرمایه اقتصادی و شادی
سرمایه فرهنگی و شادی

به نظر بوردیو سرمایه فرهنگی می تواند به سه شکل وجود داشته باشد:

سرمایه اجتماعی و شادی
جمع بندی نظریهها و چارچوب مفهومی تحقیق
فرضیه های تحقیق
فرضیه های اصلی تحقیق:
فرضیه های فرعی تحقیق:
تحلیلی تحقیق:
فصل سوم:روش تحقیق
مقدمه
تعریف مفاهیم
متغیرها
سرمایه اقتصادی:
سرمایه فرهنگی
سرمایه اجتماعی:
تعریف عملیاتی متغیرها و شاخص سازی:
متغیر وابسته شادی
جدول شماره ۱ ۳ : فرآیند شاخص سازی متغیر شادی و گویه های آن
متغیرهای مستقل – – –
سرمایه اقتصادی
جدول شماره ۲ ۳ : فرآیند شاخص سازی متغیر سرمایه اقتصادی و گویه های آن
سرمایه فرهنگی
جدول شماره ۳ ۳ : فرآیند شاخص سازی سرمایه فرهنگی تجسم یافته و گویه های آن
جدول شماره ۴ ۳ : فرآیند شاخص سازی سرمایه فرهنگی عینیت یافته و گویه های آن
جدول شماره ۵ ۳ : فرآیند شاخص سازی سرمایه فرهنگی نهادینه شده و گویه های آن
سرمایه اجتماعی
فرایند شاخص سازی سرمایه اجتماعی
تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری
جامعه آماری
تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها
اعتبار و روایی
جدول شماره ۹ ۳ : نتایج آلفای کرونباخ برای متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق
فصل چهارم:توصیف داده ها
فصل پنجم:تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
فصل ششم:نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع

بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر – …

۱۰ دی ۱۳۹۶ – بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر. *** پرسشنامه طراحی شده برای پایان نامه بصورت رایگان نیز ضمیمه شده است. چکیده: شاد زیستن پاسخی به چگونه زیستن است، به ویژه برای جوانانی که به دنبال زندگی هدفمندند و آینده سازان این سرزمین به شمار می‌روند. به دلیل اهمیت شادی و نقش آن در

مقاله بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان …

اهمیت شادی و نقش آن در زندگی جوانان,بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر شادی جوانان,بررسی تأثیر سرمایه اقتصادی بر شادی جوانان,بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر شادی جوانان,بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی,دیدگاهها و رویکردهای مختلف پیرامون شادی,مقاله بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر,مقاله نقش …

بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر – …

دانلود پرسشنامه اهمیت معیارهای موثر بر شهر شاد. محصول * دانلود پرسشنامه اهمیت معیارهای موثر بر شهر شاد* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید. دانلود پرسشنامه اهمیت معیارهای موثر بر شهر شاد. این پرسشنامه برای …

مقاله بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان …

مقاله بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر. RSS feed. مقاله بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر. مقاله بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر دسته: علوم اجتماعی بازدید: ۱ بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: ۲۷۱ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۲۲٫ هدف از این مقاله بررسی عوامل …

مقاله بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر

دسته: علوم اجتماعی بازدید: ۴ بار. فرمت فایل: pdf حجم فایل: ۲۷۱ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۲۲. هدف از این مقاله بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر می باشد. قیمت فایل فقط ۹,۰۰۰ تومان. خرید. دانلود مقاله کارشناسی ارشد علوم اجتماعی. چکیده: به علت اهمیت شادی و نقش آن در زندگی جوانان، هدف تحقیق حاضر بررسی …

بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر میزان شادی جوانان (مطالعه …

چکیده:شاد زیستن پاسخی به چگونه زیستن است، به ویژه برای جوانانی که به دنبال زندگی هدفمندند و آینده سازان این سرزمین به شمار می روند. به دلیل اهمیت شادی و نقش آن در زندگی جوانان، انجام پژوهشی در این زمینه ضروری به نظر می رسید. از این رو، هدف تحقیق حاضر شناخت میزان احساس شادی جوانان شهر بابلسر و شناسایی عوامل جامعه شناختی …

بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر :: …

بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر. این جلسه: در این جلسه مروری اجمالی بر ویژگی های آب و هوایی و جغرافیایی اقلیم های ایران انجام و سپس مهم ترین عوامل موثر در طراحی های اقلیمی معرفی و نحوه ی ثبت اطلاعات آماری آن ها و وسیله سنجش این عوامل معرفی شد. جلسه آینده: مبحث جلسه ی آینده خورشید و زوایای خورشیدی خواهد …

مقاله بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان …

مقاله بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر هدف از این مقاله بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر می باشد توضیحات بیشتر و دانلود – منبع. اشتراک. فیسبوک · تویتر · گوگل پلاس · Stumbleupon · لینکدین · پینترست …

بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر میزان شادی جوانان (مطالعۀ …

شاد زیستن پاسخی به چگونه زیستن است، به ویژه برای جوانانی که به دنبال زندگی هدفمندند و آینده سازان این سرزمین به شمار می‌روند. به دلیل اهمیت شادی و نقش آن در زندگی جوانان، انجام پژوهشی در این زمینه ضروری به نظر می‌رسید. از این رو، هدف تحقیق حاضر شناخت میزان احساس شادی جوانان شهر بابلسر و شناسایی عوامل جامعه شناختی موثر …

بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر – …

۱۰ دی ۱۳۹۶ – عنوان این مقاله : بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر. هدف از این پایان نامه بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر می باشد. دانلود مستقیم فایل. به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و …

مقاله بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان …

۱۰ دی ۱۳۹۶ – عنوان این مقاله : مقاله بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر. هدف از این مقاله بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر می باشد. دانلود مستقیم فایل. به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و …

بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان – Waterblog

بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید … بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید بر. قیمت ۱۲۵۰۰۰ تومان. توضیحات دانلود · مقاله بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر. مقاله بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در …

نقش سرمایه اجتماعی در شادی جوانان (مورد مطالعه … – مطالعات …

۲۳ دی ۱۳۹۵ – علیرضا خوشفر و همکاران(۱۳۹۲) در مقالهای با عنوان “تاثیر سرمایه اجتماعی بر شادی جوانان شهر بابلسر” به این نتیجه رسید که بین متغیر مستقل سرمایه … بهنام زارع(۱۳۹۰) در بررسی “شادکامی و شناسایی عوامل موثر بر آن در میان شهروندان کرمانی” به این نتیجه رسید که بین متغیرهای سن، وضعیت تاهل، شغل، منطقه …

[PDF]جوانان و میزان شادکامی آنان اجتماعی ی سرمایه ی بین ی رابطه …

۰۹٫ (. پژوهشی با عنوان. » تأثیر سرمایه. ی اجتماعی بر شادی جوانان شهر. بابلسر. « انجام داده .اند. روش پژوهش در این تحقیق، پیمایشی بوده است و برای انجام آن،. ۸۹٫ نفر … پراکنش متغیّر وابسته. ی شادی را تبیین می. کنند . چلبی و موسوی. ) ۸۱٫ (. نیز مقاله. ای با عنوان. » بررسی جامعه. شناسی. عوامل مؤثّر بر شادمانی در سطوح خرد و کالن. «.

[PDF]بررسی تأثیر سرمایه اقتصادی بر شادی جوانان

بررسی تأثیر سرمایه اقتصادی. بر شادی جوانان. فاطمه اکبرزاده. کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه مازندران. Irandokhtakbarzadeh@yahoo.com. *رسول ربانی. استاد جامعه … مطالعه رابطه سرمایه اقتصادی با شادی جوانان شهر بابلسر می پردازد. روش پژوهش …. کُرُمی نوری و همکاران )۱۳۸۱( به »مطالعه عوامل مؤثر بر احس اس شادی و بهزیستی در.

[PDF]ﺷﺎدی ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ

توسط خوش فر – ‏۲۰۱۴
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ – ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ ﺷﺎدی ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ. ۲۸۹٫ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺷﺎدی. ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن. ﻫﻢ. ﺑﺴﺘﮕﻲ. ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ . دارد. ﭼﻠﺒﻲ و ﻣﻮﺳﻮی. ) ۱۳۸۷(. ﻧﻴﺰ. ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻧﺠﺎم داده. اﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان. « ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺷـﺎدﻣﺎﻧﻲ در ﺳـﻄﻮح. ﺧﺮد و ﻛﻼن . » در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دو روش ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ و ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﻪ. ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ . ﺑـﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از داده. ﻫ. ﺎی ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، رﺗﺒﺔ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان ﻣﻴﺎن. ۶۹٫ ﻛﺸﻮر، رده. ۶۱٫

تحلیل رابطه بین نشاط اجتماعی و گرایش به اعتیاد (در بین …

مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، ۱۰۴-۱۰۱٫ آقابخشی، حبیب‌الله؛ صدیقی، علی و اسکندری، محمد (۱۳۸۸)، بررسی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به سوءمصرف مواد مخدر صنعتی. فصلنامه پژوهش اجتماعی، شماره ۱۴، دوره ۲: ۳۵-۵۱٫ احمدی، هیوا (۱۳۹۲)، بررسی جامعهشناختی مؤلفههای نشاط اجتماعی و عوامل مرتبط با آن (موردمطالعه: جوانان شهر پیرانشهر).

بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر مصرف سینما (مطالعه موردی …

پایان نامه: بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر میزان شادی جوانان (مطالعه موردی شهر بابلسر). استاد راهنما: غلامرضا خوش فر ، استاد مشاور: حیدر جانعلی زاده ، دانشجو: فاطمه اکبرزاده ،. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه مازندران – دانشکده علوم انسانی و اجتماعی – ۱۳۹۰ – [کارشناسی ارشد] …

[PDF]بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت اجتماعی سالمندان شهر بابل

عوامل اجتماعی، حمایت اجتماعی. ، سالمت اجتماعی، سالمندان. ۱٫ -. استادیار. گروه جامعه. شناسی دانشگاه آزاد ا. سالمی. واحد بابل. ) نویسنده مس. ؤ. ول( mfilib@yahoo.com. 2. -. کارشناس. ارشد جمعیت. شناسی. دانشگاه آزاد اسالمی. واحد رودهن s111.alizadeh@gmail.com. Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 5:33 +0330 on Monday January 8th …

چاپ – دانشگاه تهران

مورد مطالعه:کشتی گیران، محمد خزائی، غیرکاربردی، گروه جامعه شناسی، ۱۳۹۲/۰۹/۱۳; مطالعه کیفی تجربه زیسته ورزشکاران نخبه بازنشسته در گرایش به سومصرف مواد مخدر، محمد خزایی، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۰۹/۱۳; بررسی عوامل موثر بر طرد اجتماعی معلولین، غلامرضا زرین کفشیان، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ …

تورم جوانی جمعیت در ایران: خلأهای تحقیقاتی و الزامات سیاستی

تحلیل جامعهشناختی وضعیت دینداری جوانان با رویکرد بیشکلی دینورزی، پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی، شماره ۳۵، صص ۱۴۸-۱۱۷٫ – آقا، هما (۱۳۸۳). بررسی تحولات سن … بررسی عوامل موثر بر شادی دانشجویان با تاکید بر مشارکت اجتماعی، فصلنامه جامعهشناسی کاربردی، دوره ۲۳، شماره ۳، صص ۱۸-۱٫ – تاجمزینانی، علیاکبر (۱۳۹۲).

سوابق علمی – سایت شخصی دکتر حسین ابوالحسن تنهایی

دوره تخصصی در دوره دکتری در رشته‌های روانشناسی اجتماعی و نظریه‌های جامعه شناسی در سال ۱۹۸۰ میلادی از دانشگاه بین المللی ایالات متحده; دکترای تخصصی …. ارایشی در میان دانشجویان غرب گیلان، با فرید ارزبین، فصلنامه جامعه شناسی، آشتیان، سال ششم، شماره ۲ تابستان ۱۳۸۹; بررسی عوامل موثر بر کیفیت کار بازارهای موقت روز در …

[PDF]Social Trust and Socio-cultural Factors Involving on it

ﭼﻜﻴﺪه. : ﻫﺪف. اﻳﻦ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ. ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻓﺮﻫﻨﮕﻲ. ﻣﻮﺛﺮﺑﺮﻣﻴﺰان اﻋﺘﻤـﺎد اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺟﻮاﻧـﺎن در. اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺖ . ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗ. ﺌﻮری ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺮﻳـﻪ. ﻛﻨﺶ ﺗﺎﻟﻜﻮت ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺌﻮری ﺳﺎﺧﺘﺎر. -. ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ آﻧﺘﻮﻧﻲ ﮔﻴﺪﻧﺰ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻮاﻧﺎن. ۲۰٫ ۲۹ ﺗﺎ. ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎری و ﺑﺎﺑـﻞ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﺗﻌـﺪاد. ۲۸۰٫ ﻧﻔـﺮ ﺑـﻪ. ﻋﻨـﻮان ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه اﺳـﺖ . از روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻴـﺮی ﭼﻨـﺪ …

مقالات – دانشکده علوم اجتماعی

برخی مقالات چاپ شده در حوزه ی جامعه شناسی: جایگاه نظریه بلومر درجامعه شناسی معرفت، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد دهم، شماره‌های ۱ و۲، ۱۳۷۸ اهمیت. … بررسی عوامل موثر بر کیفیت کار بازارهای موقت روز در اوقات تعطیل از نگاه خریداران با همکاری علیرضا صنعت خواه و شیرین امین لو، فصلنامه تخصصی مطالعات جوانان واحد بابل، سال اول، …

بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر شادمانی در سطوح خرد و کلان

توسط چلبی مسعود
پژوهش حاضر کوشش می نماید ضمن مرور رویکردهای مختلف در باب شادمانی، با اتخاذ رویکردی جامعه شناختی به بررسی شادمانی بپردازد. در این مطالعه دو روش به کار گرفته شد. یکی روش پیمایش است که با انتخاب ۳۸۶ نفر از شهرهای تهران، یزد، اردکان و میبد و با استفاده از پرسشنامه شادمانی آکسفورد انجام شد. دیگری روش تطبیقی کمی است که با …

بررسی شاد بودن از ۲ منظر روانشناختی و جامعه شناختی – سایک …

رتبه: ۴ – ‏۲ رأی۲۰ فروردین ۱۳۹۶ – و چرا برخی جوانان شادی خود را در مصرف مواد روان گردان می بینند و تلنبار شدن همه هیجانات در طول یک سال به شدیدترین شکل ممکن در چهارشنبه سوزی‌ها سرریز می‌شود … شادی و شادمانی تحت عوامل متعددی قرار می گیرد و صرف یک عامل به تنهایی نیست که در شادی موثر باشد؛ عوامل زیست شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی همه با هم …

علوم اجتماعی :: مرور فهرست عناوین

۱۳۸۵: مجله علوم اجتماعی – سال سوم ، شماره ۱ بهار و تابستان سال ۱۳۸۵ · بررسی عوامل مؤثر بر نگرش جوانان به مهاجرت از کشور نمونه مورد مطالعه: جوانان شهر شیراز · چکیده DR. …. دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال پنجم ، شماره ۲ پاییز و زمستان سال۱۳۸۷) · بررسی جامعه شناختی مدیریت ظاهر و هویت فردی در بین جوانان (مطالعه موردی شهر بابلسر) …

بررسی عوامل مؤثر بر دینداری (مطالعه موردی: زنان متأهل ساکن …

۲- بهار، مهری (۱۳۹۱)، بررسی شکاف نسلی به لحاظ وضعیت دینداری دو نسل دهه ۵۰ و ۷۰ ( با تأکید به بعد مناسکی )،فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان، شماره ششم، ص ۹-۳۶٫ … ۱۷- نویدنیا، منیژه (۱۳۹۰)، عوامل مؤثر در پایبندی دینی جوانان (مطالعه موردی دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهرستان گرمسار)، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی ایران، …

مشارکت اجتماعی و نشاط اجتماعی – جامعه شناسی کاربردی – …

لیوبومیرسکی[۳] و همکاران (۲۰۰۵) در تحقیق خود بر روی نشاط به این نتیجه رسیده‌اند که شادی و نشاط از سه جزء تشکیل شده‌اند: عوامل ژنتیکی (۵۰ درصد سهم)، شرایط … با بررسی آحاد جامعه از ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی، می‌توان به میزان نشاط اجتماعی پی برد؛ زیرا نشاط اجتماعی به نوعی، کارایی فردی است و به سرمایه گذاری افراد در روابط …

[DOC]دریافت فایل – گروه علوم اجتماعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

۹۵, امیر ذوالفقاری, دکتر اصغرپور, بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر تمایل به تحصیل در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه قوچان, ۲۵/۴/۹۱٫ ۹۶, احمدرضا محب علی, دکتر … ۱۱۹, مجید جلیل زاده, دکتر حسنی, بررسی میزان شادی و عوامل ج ش موثر بر آن در میان نوجوانان و جوانان ۲۰- ۱۲ ساله شهر مشهد, ۲۶/۶/۹۱٫ ۱۲۰, افشین لطیف نژاد …

شناسایی میزان نشاط اجتماعی در بین شهروندان شهر بوشهر – …

در واقع، به‌ میزانی که جمعیت جوان کشور افزوده می‌شود از میزان شادی و نشاط در جامعه کاسته می‌شود. بنابراین ایجاد زمینه های نشاط اجتماعی در بین … زیان های متعددی از ناحیه نوجوانان و جوانان خواهد شد. پژوهش حاضر درصدد مطالعه و بررسی وضعیت نشاط اجتماعی در بین شهروندان شهر بوشهر و عوامل موثر بر آن برای پاسخگویی به سوالات ذیل است.

مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی

۱ شهریور ۱۳۹۶ – ۹-مقاله ای با عنوان«بررسی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان به رشته حسابداری دردانشگاه پیام نور پارس آباد»، اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و … ۱۴-مطالعه جامعه شناختی تعیین کننده های سرمایه ای سبک زندگی دینی (مورد مطالعه: شهروندان ۱۵-۶۵ ساله شهرتبریز، فصلنامه جامعه شناسی سبک زندگی، دوره ۱، شماره ۴٫

جزوه آموزشی ملاک های پایداری زندگی زناشویی

تحقیق بررسی اصول حاکم بر نبردهای هوایی در مخاصمات مسلحانه بین المللی · تحقیق معماری نمادین · دانلود تحقیق علامه ملا هادی سبزواری · قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو · مقاله بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر · تحقیق سازمان و اهمیت مدیریت انگیزش در جهت بهبود بهره وری کارکنان · روش اجرای سرریز یک …

[PDF]Page 1 |||||||||||||||||| دانشگاه علوم پزشکی یا بیلی با منسارکت …

۱۲ شهریور ۱۳۹۴ – نیازمند به بهره مندی از علوم مختلف اقتصادی، اجتماعی، جامعه و جمعیت شناختی هستند. اجرای برنامه های. خرد و کلان …. بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان شاغل در بیمارستان شهید بهشتی بابل. بررسی تاثیر ابعاد … بررسی سطح شادی در کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی بابلی؛ سال ۱۳۹۳. میزان آموزشی …

پدیده خون بازی» در میزگرد جامعه شناختی و روان شناسی …

۲۱ آذر ۱۳۹۶ – پدیده خون بازی» در میزگرد جامعه شناختی و روان شناسی بررسی شدفریادهای خود زنان یکی از کارشناسان معتقد است: نیروهای معنوی یکی از نیروهای بازدارنده در ….. (مهرجویی) در مورد پدیده های روان شناختی و جامعه شناختی، به حدی عوامل و فاکتورهای بسیار زیادی موثر هستند که پاسخ به سوالات از هر فرد تا فرد دیگر متفاوت …

بررسی تأثیر رابطه میان دینداری و سرمایه اجتماعی بر میزان …

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان دینداری و سرمایه اجتماعی افراد و رابطه میان دو متغیر نامبرده با نشاط اجتماعی انجام شده است. … خوش‌فر، غلامرضا؛ حیدر جانعلی‌زاده؛ فاطمه اکبرزاده و حمید دهقانی (۱۳۹۲)، «تأثیر سرمایه اجتماعی بر شادی جوانان» (مطالعه موردی شهر بابلسر)، فصلنامه علمی−پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ۱۳‌، ش۵۱، ص۲۸۳−۳۱۴٫

بررسی میزان فردگرایی خودخواهانه و عوامل موثر بر آن/معصومه …

۱۲ اسفند ۱۳۹۲ – حسین میرزائی(۱۳۸۷) در بررسی جامعه شناختی فردگرایی در ایران با تأکید بر پیمایش ساکنین شهر تهران به بررسی تأثیر عوامل(عام گرایی، اعتماد تعمیم یافته، دینداری، تحصیلات، درآمد) بر فردگرایی می پردازد و نتایج بررسی نشان می دهد که زنان جمع گراتر از مردان اند، جوانان فردگرایی عمودی بیشتری از میان سالان و …

thesisتحقیقات دانشجویی

بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر. *** پرسشنامه طراحی شده برای پایان نامه بصورت رایگان نیز ضمیمه شده است. چکیده: شاد زیستن پاسخی به چگونه زیستن است، به ویژه برای جوانانی که به دنبال زندگی هدفمندند و آینده سازان این سرزمین به شمار می‌روند. به دلیل اهمیت شادی و نقش آن در زندگی جوانان، انجام پژوهشی در …

نرم افزار | فایل چی

فایل ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده انتخاب نرم افزار حسابداری عنوان انگلیسی مقاله: The Determinates Of Selecting Accounting Software: A Proposed Model عنوان … نرم افزار فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: ۱۱۳ جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید بخشی از مقدمه: از بررسی و قضاوت در مورد …

ریاست دانشگاه – پورتال دانشگاه پیام نور-سبزوار- خراسان رضوی

کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد، عنوان پایان‌نامه: بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان بخش جوین سبزوار. ۲٫ کارشناسی ارشد …. بررسی جامعه‌شناختی حجاب زنان در شهر اسفراین، اعتماد و حجاب، جامعه‌شناسی مطالعات جوانان، دانشگاه آزاد بابل ۱۳۹۲،۱۲، ابراهیم صالح‌آبادی. ۲٫ تأثیر ماهیت …

فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران – مقالات آماده انتشار

بررسی و شناسائی عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری (مطالعه موردی: شهرداری تبریز). دوره ۴، شماره ۳، پاییز …. بررسی جامعه شناختی رابطه شبکه های اجتماعی مجازی و تغییرات جاری در روابط زناشویی زوجین منطقه یک شهر تهران. مقالات آماده … رابطه میان نحوه و میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با ازدواج جوانان تهرانی.

[PDF]نتیجه نهایی مشخصات نویسندگان نویسندگان عنوان مقاله …

بررسی جامعه شناختی دروغ در سیاست وآسیب های آن در. جامعه. عیسی حسن زاده. ،. فرهاد حصاری .۱٫ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی. واحد آزادشهر .۲٫ گروه جامعه شناسی،. دانشگاه آزاد اسالمی،. واحد کرمانشاه، ایران. پوستر. ۲۷٫ HN1000127. بررسی نقش عوامل اجتماعی. -. فرهنگی موثر بر انتخاب نماینده. مجلس شورای اسالمی. عیسی حسن زاده.

معرفی دکتر ابوالحسن تنهایی ، جامعه شناس تفسیرگرا – …

۱۷ تیر ۱۳۹۳ – سال پنجم، شماره اول، بهار ۱۳۸۸; بررسی نقش کارکردی ساختار گروه درمانی اعتیاد در بازپروری منش و کنش معتادان، (مطالعه موردی: جمعیت رهپویان رهایی در تهران) با همکاری مهناز علی¬زاده، فصلنامه علمی- پژوهشی جامعه شناسی واحد آشتیان، سال ششم، شماره یکم، بهار ۱۳۸۹; بررسی عوامل موثر بر کیفیت کار بازارهای موقت روز در …

رزومه علمی – دانشگاه گلستان

۱۱, بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر هدفمند شدن یارانه های انرژی و سرانه میزان مصرف انرژی (مطالعه موردی انرژی برق شهر گرگان), صادق صالحی، غلامرضا خوش فر، یوسف محنت فر، آرزو محمدی, مجله علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین, ۱۳۹۰/۱۲/۱۸٫ ۱۲, تاثیر سرمایه اجتماعی بر شادی جوانان شهر بابلسر, غلامرضا خوش فر، حیدر …

خشونت علیه زنان – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

عوامل فرهنگی: همچون قومیت زوجین، اعتقادات و باورهای دینی، فرادست‌انگاری مرد، تربیت خانوادگی، فرهنگ محل زیست. …. بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر خشونت شوهران علیه زنان در خانواده مطالعه موردی شهر بوشهر. اولین همایش آسیبهای … بررسی علل و آثار خشونت علیه زنان در خانواده در مراجعین به مرکز پزشکی قانونی بابل. پزشکی …

[PDF]80 های سبک زندگی بعد از دهه مند پژوه تحلیل نظام – فصلنامه …

توسط سراج‌زاده – ‏۲۰۱۷
۲۲ آذر ۱۳۹۵ – دانشیار اروه جامعه. شناسی دانشگاه خوارزمی serajsh@yahoo.com. 2 . دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، هی …… بررسی عوامل مؤثر بر تغییرات سبک زندای )مطالعه موردی روستای شیردار کـالدر شهرسـتان. بابل(. « رابطه بین سرمایه اقتصادی و سبک زندای تأیید نشد.

آرشیو مقالات و پایان نامه‌ها – کمیته امداد امام خمینی ره

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر گرایش های سبک زندگی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان تهران. بررسی و سنجش میزان … آذربایجان غربی, پریوش فیض الهی, کارشناسی ارشد, ۱۳۹۴, نقش بینش شناختی ، هوش معنوی و باورهای ارتباطی در پیش بینی سلامت روان نوجوانان تک والد تحت پوشش کمیته امداد. آذربایجان غربی, امیر …

اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب …

اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ توسط مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی – انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام …

دانشگاه شهید چمران اهواز

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر وفاق اجتماعی (مورد مطالعه خانوارهای شهری بوشهر) , مریم دلفی : نویسنده اول,عبدالرضا نواح : نویسنده دوم, مجله فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان , درجه سایر مجلات , شماره مجله ۱۷ , صفحه ۸۵ – ۱۰۶ , ناشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل , ۱۳۹۴/۰۲/۱۵٫ بررسی تاثیر عوامل اجتماعی سیاسی بر احساس امنیت (مورد …

[PDF]بررسی ارتباط رسانه‌ها با سبک زندگی دانشجویان – پنجمین …

تغییر می یابد. همچنین. در زمینه موضوع مورد مطالعه تحقیقات و مقاالت متعددی نگارش شده و. در این تحقیق. در اراستای شناخت. بیشتر نسبت به موضوع مورد مطالعه،. پژوهش ها و مقاالتی مانند: بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر سبک زندگی جوانان. )مطالعه موردی شهر شیراز()رستگار ،. ۱۹۸۶٫ (، بررسی سبک زند. گی بیماران قلبی و عروقی. با.

فساد مالی و اداری در ایران و چگونگی پیشگیری و مبارزه با آن …

۱۰ دی ۱۳۹۶ – فساد مالی و اداری در ایران و چگونگی پیشگیری و مبارزه با آن. admin 5 روز ago Uncategorized ارسال دیدگاه ۵ بازدید. نوشته های مرتبط. بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر. ۱۴ ساعت ago. داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی.

بایگانی‌های حسابداری – فایلکده

تست روش CVA برای یک مجموعه بانک ایرانی… فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه امروزه، سازمان ها هزینه های فراوان و زمان زیادی را صرف تهیه، تدوین و اجرای استراتژی هایی می کنند تا بتوانند به اهداف بلندمدت و چشم اندازهای سازمان دست یابند؛ بنابراین، آگاهی از این که عملکرد سازمان تا چه حد در جهت رسیدن به این اهداف بوده و موقعیت سازمان در …

رئیس دبیرخانه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

بررسی عوامل موثر برکاهش انگیزه تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران (۱۳۸۳) با اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری. ….. رابطه مهارت های فراشناختی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات جامعه شناختی جوانان،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل سال پنجم ،شماره …

[DOC]لیست پایان نامه های تصویب شده گروه علوم اجتماعی تا تاریخ …

بررسی میزان شادی و عوامل جامعه شناختی موثر بر آن در میان نوجوانان و جوانان ۱۲- ۱۸ ساله مشهد. نقش زیارت امام رضا (ع) در فرهنگ و انسجام اجتماعی مردم مشهد رد شد. سنجش میزان پایبندی کارکنان تامین اجتماعی خراسان رضوی نسبت به هنجارهای رفتار سازمانی و عوامل موثر بر آن. بررسی عوامل موثر بر افزایش کمکهای مردمی کمیته امداد امام خمینی در …

انسان شناسی و فرهنگ | انسان‌شناسی، علمی‌ترین رشته علوم …

مجموعه مقالات آسیب های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران. تهران: آگه ۲٫ آیت اللهی، زهرا … بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر خشونت شوهران علیه زنان در خانواده مطالعه موردی شهر بوشهر. اولین همایش آسیبهای اجتماعی در ایران. … بررسی علل و آقار خشونت علیه زنان در خانواده در مراجعین به مرکز پزشکی قانونی بابل. پزشکی قانونی. شماره۹٫

مقاله عوامل مؤثر بر توزیع درآمد – فایل مارکت

مقاله عوامل مؤثر بر توزیع درآمد ۳-۱) عوامل مؤثر بر توزیع درآمد الف) عوامل اقتصادی موثر بر توزیع درآمد رشد تولید ناخالص داخلی ترکیب و ساختار بازار ساختار تو. … بررسی آماری اهلووالیا بر مبنای داده های مقطعی ۶۰ کشور (شامل ۴۱ کشور در حال توسعه، ۱۳ کشور توسعه یافته و ۶ کشور سوسیالیست) به تأثیر قوی کوزنتس انجامید.

میگنا – خنده و اثرات روان‌شناختی آن / مهارتی به نام ” خنده ”

خنده آنگاه مؤثر و درمان‌بخش است که به موقع باشد و به شخصیت دیگران آسیب نرساند. … لبخند موجب می‌شود تا افراد سرزنده‌تر و شاداب‌تر به‌نظر برسند، زیرا افزایش جریان خون موجب قرمز شدن صورت شده و شادی خاصی بر ما مستولی می‌شود. … مثلا بررسی روان شناختی و تنشناختی خنده با اسم «ژلاتولوژی» به مفهوم خنده شناسی معرفی می شود.

پروفایل حسین/ Hosein ابوالحسن تنهایی/ A.Tanhaei

بررسی عوامل موثر بر کیفیت کار بازارهای موقت روز در اوقات تعطیل از نگاه خریداران با همکاری علیرضا صنعت خواه و شیرین امین لو، فصلنامه تخصصی مطالعات جوانان واحد بابل، سال اول، پیش شماره اول، تابستان ۱۳۸۹ مطالعه ی جامعه شناختی نقش کنترل اجتماعی و حلقه های قدرت در کنش شادیانه مردم(مطالعه موردی: مراسم چهارشنبه سوری در …

وب گاه اعضای هیات علمی – دانشگاه گیلان – ایرج شاکری نیا

۳- بررسی رابطه میزان ادراک صدا، سرسختی روان شناختی و سلامت روان با کیفیت زندگی در ساکنین مناطق پرسر و صدای شهر رشت. سلامت و محیط … ۱۳- مقایسه شاد زیستی و کیفیت زندگی و راهبردهای رویارویی با استرس در مردان HIV مثبت با مردان سالم، ۱۳۹۴، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، شماره ۹۴، صص ۵۸-۴۶٫ ۱۴- رابطه احساس …

مأخذ شناسی

خرمی شاد، محمود: «ترجمه و تحقیق بحث نکاح از کتاب خلاف شیخ طوسی»، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکزی)، ۱۳۷۸٫ خطیب زاده، لیلا: «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان رعایت هنجارهای سنتی ازدواج (با تکیه بر جامعه زنان)»، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، ۱۳۸۰٫

فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره ۵۱ – Magiran

۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ – برنامه پزشک خانواده روستا و نقش آن در مسائل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جامعه زهرا جرجران شوشتری *، معصومه دژمان ، زهره … شناسایی عوامل زمینه ساز بی وفایی زناشویی مردان منصور فتحی*، حسین فکر آزاد، غلامرضا …. تاثیر سرمایه اجتماعی بر شادی جوانان (مطالعه موردی شهر بابلسر) غلامرضا خوش فر*، حیدر جانعلی زاده، …

[PDF]مقاالت پذیرفته شده جهت ارائه پوستری در هشتمین کنگره …

اعظم مسعودی. ۲۶٫ بررسی سیر قهقرایی پوشش گیاهی و اکولوژی دشت قره باغ شیراز. فرصت ها، چالش ها و مختصات آینده مطلوب ایران. رنجبر اسالملو، احمد علی. احمد علی رنجبر اسالملو. ۲۷٫ مولفه های ژئوپلیتیکی موثر بر قدرت ملی جمهوری اسالمی ایران. با). تاکید بر بر عوامل ژئواکونومیک. (. فرصت ها، چالش ها و مختصات آینده مطلوب ایران.

کرم حبیب‌‌پور گتابی – صفحه شخصی – دانشکده علوم انسانی و …

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نشاط اجتماعی در بین شهروندان تهرانی، مصطفی صفری شالی، رشته جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۱۳۹۶٫ نقش عوامل … مطالعه جامعه‌شناختی رابطه جامعه‌پذیری جنسی و رفتارهای پُرخطر جنسی (مورد مطالعه: نوجوانان شهر تهران)، نیر باقری، رشته جامعه‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، ۱۳۹۶٫ رابطه بین …

لیست چکیده پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در یک نگاه(بخش …

ت‍أث‍ی‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ن‍س‍ول‌ ه‍ای‌ ب‍ازی‌ ای‍ک‍س‌ ب‍اک‍س‌ و ک‍ی‍ن‍ک‍ت‌ ب‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ وزن‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ات‍ی‍س‍ت‍ی‍ک‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ … م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ س‍خ‍ت‌ ک‍وش‍ی‌، ج‍ام‍ع‍ه‌ گ‍رای‍ی‌ و خ‍ودپ‍ی‍روی‌ در ورزش‍ک‍اران‌ ورزش‌ ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ و ف‍ردی‌ …. ب‍ررس‍ی‌ دی‍دگ‍اه‌ م‍ع‍ل‍م‍ی‍ن‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در م‍ح‍ی‍ط س‍ازم‍ان‍ی‌ · ت‍اث‍ی‍ر ی‍ک‌ …

نظریه های جامعه شناسی – روسپی گری (فحشا) Prostitution

برخی از عوامل موثر بر پدیده روسپی‌گری زنان به این شرح است: ۱- دسترسی نداشتن به فرصت‌ها برای اشتغال در مشاغل مشروع. ۲- عدم کسب شایستگی‌ها و بسندگی‌های لازم برای انجام کارهایی که بتواند نیازها و انتظارات مادی زنان را تامین نماید. ۳- نبود یک سازمان تامین اجتماعی که زنان آسیب دیده و بی‌سرپرست یا فاقد منابع مالی را پوشش دهد.

نقش و تأثیر دولت در سبک زندگی اسلامی و امنیت اجتماعی – …

۲۵ آبان ۱۳۹۴ – سبک زندگی پدیده‌ای در خلأ نیست، بلکه عوامل متعددی در تثبیت، تغییر یا تحول صعودی یا نزولی آن مدخلیت علّی دارند که دولت در این میان مهم‌ترین نقش و سهم ….. بررسی نقش میانجی عزّت نفس و خود کارآمدی در رابطه بین سبک زندگی اسلامی و سازگاری اجتماعی جوانان شهر مشهد، فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، شماره …

وبسایت دکتر علی ربیعی | مشخصات فردی تحصیلات و شرح …

۵ شهریور ۱۳۹۳ – کار و جامعه . ۱۳۹۰٫ ۵٫ بررسی چالش های خصوصی سازی آموزش عالی در ایران و برخی کشورها . فصلنامه علمی ترویجی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱٫ ۶٫ شناسایی و رتبه بندی عوامل ریسک زنجیره تامین گروه صنایع غذایی و آشامیدنی .نشریه فروغ تدبیر . ۱۳۹۱٫ ۷٫ چاپ مقاله بررسی عوامل موثر بر شکل گیری کارآفرینی در …

بررسی جامعه شناختی پدیده طلاق – فریشاپ

۵ روز پیش – بررسی جامعه شناختی پدیده طلاق. از آن جا که علل و زمینه های گوناگون و نیز بستر یک نظام اجتماعی در شکل گیری طلاق مؤثر می باشد، به عنوان یک پدیده اجتماعی (Social Phnomenan) در نظر گرفته است. برخی از عوامل و زمینه های اجتماعی که در ایجاد طلاق مؤثر است، در سطح کلان و بعضی در سطح متوسط و تعدادی نیز در …

گزارش اعتیاد – مطالب و مقالات جامعه شناسی و مددکاری – بلاگفا

اعتیاد به مواد مخدر جمله ای که افکار واذهان را به یاد سروهای سوخته ،قدم های خمیده خانواده های متلاشی واز هم گسیخته سوق می دهد اعتیاد بلای خانمان سوز که ویران گری های حاصل از ان عامل بسیاری از مسائل اجتماعی چون طلاق –سرقت-رشوه گیری-خودکشی-بزه کاری میگردداعتیاد به مواد مخدر همه ساله هزاران نفر از انسانها خصوصا جوانان ونوجوانان رادر کام …

[PDF]دﯾﻨﺪاری و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد ﮥ ر – فرهنگ در دانشگاه …

۱۹ آذر ۱۳۹۴ – ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄ. ﮥ. دﯾﻨﺪاری و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . روش. : روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. و. از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮد . ﺟﺎﻣﻌ. ﮥ. آﻣﺎری ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن …. اﻗﺸﺎر ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ،. ﺑﻪ. ﺧﺼﻮص اﻗﺸﺎر ﻣﺆﺛﺮ و ﺳﺎزﻧﺪ. ه. آن، ﻻزﻣ. ﮥ. ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ، ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ و ا. ﻋﺘﻼی. آن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ . ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦِ اﻗﺸﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﻫﺎی ﻫﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ و از ﻣﯿﺎن آﻧﺎن.

حسین ابوالحسن تنهایی جامعه‌شناس – خبرنگاری شغل انبیاست …

۹ آذر ۱۳۹۲ – بررسی عوامل موثر بر کیفیت کار بازارهای موقت روز در اوقات تعطیل از نگاه خریداران با همکاری علیرضا صنعت خواه و شیرین امین لو، فصلنامه تخصصی مطالعات جوانان واحد بابل، سال اول، پیش شماره اول، تابستان ۱۳۸۹. مطالعه جامعه شناختی نقش کنترل اجتماعی و حلقه‌های قدرت در کنش شادیانه مردم (مطالعه موردی: مراسم …

معرفت فرهنگی اجتماعی – موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) …

در این مطالعه کوشیده ایم به بررسی وضعیت الگوی پوشش جوانان شهر یاسوج و عوامل تأثیرگذار بر آن بپردازیم که از شهرهای نوپا در جامعه شهری کشور و دارای فرهنگ بومی و … پرستش و بهنویی (۱۳۸۶) در پژوهشی که با عنوان بررسی جامعه شناختی مدیریت ظاهر و هویت فردی در بین جوانان بابلسر انجام داده اند نشان می دهند که رابطه معناداری میان …

رزومه – علی دلاور

رابطه بین مدت زمان تماشای تلویزیون و پیشرفت تحصیلی، ۱۳۷۳/۰۱/۰۱، ۱۳۷۳/۰۱/۰۱; عوامل موثر در مشروط شدن دانشجویان دانشگاه علامه‌طباطبائی، ۱۳۷۳/۰۱/۰۱، ….. و علوم تربیتی، ۲، ۷۴، ۱۳۸۶/۰۱/۰۱; دلاور علی، ثربخشی درمان روان شناختی چند جنبه ای بر بهبود پایبندی به درمان پزشکی در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک، علوم رفتاری، …

روسپی‌گری (فحشا) Prostitution | سایت پژوهه پژوهشکده …

زنان روسپی در طبقه بالا و مرفه جامعه نه‌تنها این عمل را برای ارضای خواسته‌های جنسی خویش انجام می‌دهند، بلکه روسپی‌گری تفننی را تجدد یا تمدن می‌نامند و به آن فخر می‌فروشند، اما زنان روسپی طبقه پایین اجتماع، بیشتر به‌دلیل فقر نسبی اقتصادی و به اجبار دست به این عمل می‌زنند.[۱۰]. عوامل موثر در تقاضای جنسی مردان نیز، خارج از …

لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی

دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: بررسی عوامل مختلف در ارتباط با کاهش انگیزه پرسنل شرکت رینگ سازی · پایان نامه ارشد : مقایسه میزان ….. پایان نامه روانشناسی گرایش کتابداری: بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۹ : مطالعه موردی دانشگاه شیراز · پایان …

بررسی خودارضایی از نقطه نظر علمی – مردمان

نوگرایانی که بر روی ارتباط جنسی تحقیق و بررسی می کنند، به سادگی به خود اجازه می دهند که قدرت و حق انتخاب جوانان را از بین ببرند. …. دکتر اسـپایـتک متخصص برجسته کالبد شناسی امریکایی و رئـیس جامعه عصب شناختی نیـویورک در کـتـاب خـود بـا عنوان “انرژی خالق” اظهار میدارد کـه جنـون هـای متفاوتی بـه واسـطه ی خـود ارضایی و …

نام و نشانی مراکز درمان رایگان اعتیاد کشور ایران – حکیم الرعایا

نام و نشانی مراکز درمان رایگان اعتیاد کشور. به گزارش گروه «اجتماعی» ایسنا بر اساس اعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر معتادان می‌توانند در مهلت باقیمانده در سراسر کشور، جهت درمان و دریافت کارتهای ویژه درمانی به مراکزی که نام و نشانی آنها آمده است، مراجعه کنند. آذربایجان غربی. «بیمارستان شهید مدنی»: خوی، میدان ولیعصر (عج) (هلال احمر) .

درگاه: اسناد – سامانه سبک زندگی

تا کنون حدود ۱۲۰۰ کتاب، مقاله و پایان نامه در این سامانه ثبت شده‌اند که فهرست آن‌ها به شرح زیر است. برای جستجوی اسناد از ستون ناوبری استفاده نمایید؛ بر روی آیکن کلیدواژه‌ها در نوار بالای صفحه کلیک کنید تا زبانه کلیدواژه‌های ستون ناوبری باز شود، سپس کلید واژه‌های مورد نظر خود را انتخاب کنید.

[DOC]نقش مددکاری در کار با زنان آسیب دیده اجتماعی – دانشگاه علوم …

ورود به مساله زنان ورود به آسیب های جامعه است، شیوه ها و الگوهای زندگی در حال تغییر است و می باید کمیته های کاری مربوط به زنان مسائل آنان را به صورت کاربردی مورد بررسی قرار دهند تا این روند رشد زنانه شدن آسیب های اجتماعی متوقف شود و باز شاهد جامعه ای شکوفا، شاد، سرشار از امید و پیشرفت باشیم زیرا زنان، خواهران و مادران این سرزمین …

دانش پرستاری: از کلاس درس تا جامعه – نتایچ پذیرش مقالات در …

دانش پرستاری: از کلاس درس تا جامعه – نتایچ پذیرش مقالات در همایش ملی دانشجویی قرآن پژوهی و طب، اردبیل ۱۳۹۱ – … ۱۴- بررسی انطباق اشارات علمی قرآن درمورد جنین شناسی با علم جنین شناختی روز. ۱۵- بررسی اهمیت استفاده از گیاه داروئی زنجبیل با … ۳۸- بررسی عوامل موثر بر سلامت روان از منظر قرآن. ۳۹- بررسی نقش ارزنده قرآن …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *