دانلود کامل ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل

Published on Author adminLeave a comment

ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل

هدف از این پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال بصورت جامع و کامل مورد بررسی قرار می گیرد
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
بازدید ها ۲۰
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۰۴ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۳۰

ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود پایان نامهکارشناسی ارشد رشته حقوق

ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل

چکیده
همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین‎المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حلوفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهمترین مکانیسمهای اعمال نظارت قانونی بر آرای داوری، رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادیق مشابه و مختلف موارد ابطال در حقوق ایران و مقررات آنسیترال و آشنایی با مکانیسم این ابطال جهت سلامت امر داوری ضروری می‎نماید.
این تحقیق متشکل از چهار فصل است که در فصل اول به کلیات و مفاهیم پرداخته میشود. در فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال تصریح شده مورد بررسی قرارگرفته و در ادامه با توجه به اینکه در قواعد داوری آنسیترال اشارهای به موارد ابطال رأی داوری نشده است با بررسی مواد این قواعد، موارد ابطال استنتاج و با حقوق ایران مطابقت دادهشده است. در فصل سوم نیز چگونگی و فرایند ابطال و مرجع صالح در ابطال رأی داوری موردبررسی شده و در آخر آثار ابطال بیان شده است.فصل چهارم نیز نتیجه گیری پایان نامه را بر می گیرد.
مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی در قانون آئین دادرسی مدنی ایران دادگاهی است که دعوی را به داوری ارجاع کرده و یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و در قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده است دادگاه عمومی تهران است و در داوریهای بین‏المللی که بر طبق قواعد داوری آنسیترال صورت گرفته است تنها دادگاه کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی بهحساب می‏آید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور را دارد.
واژگان کلیدی:
داوری
دادگاه صالح
فرایند رسیدگی
ابطال رأی داوری
مقررات داوری آنسیترال
مقدمه
رسیدگی به اختلافات و دعاوی یا از طریق محاکم رسمی دادرسی است که منشأ مشروعیتشان از قانون است و یا توسط شخص یا اشخاصی است که مشروعیتشان برای دادرسی ناشی از تراضی و توافق طرفین دعوی است که رسیدگی از طریق داوری در دسته اخیر جای میگیرد. حلوفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق بازرگانان و شرکتهای تجاری در حل مناقشات به شیوه مسالمتآمیز و سریع بهحساب می‎آید که با افزایش روزافزون روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‎ها و استفاده از مکانیزم داوری در حل مناقشات با مسائل ناشی همچون اعتراض به رأی داوری و ابطال آن مواجه می شویم. اعتراض و ابطال لازمهاش وجود آیین داوری است تا همانگونه که آرای صادره از محاکم قابلیت اعتراض و تجدیدنظر دارند آرای اینگونه اشخاص نیز از چنین قابلیتی برخوردار باشد. محکومعلیه رأی داوری در موارد ابطال باید درخواست ابطال رأی کند بدیهی است برای دادن دادخواست ابطال باید جهات آن موجود باشد. آنچه از آن با عنوان جهات ابطال رأی داوری موردبحث قرار میگیرد عبارت است از مواردی که در صورت وقوع آن و یا اثبات آن با مستندات متقن توسط خواهان، حکم صادره در داوری که با رضایت طرفین حل اختلاف به آن واگذار شده است ابطال گردد.
منظور از اعتراض به رای داوران همان درخواست ابطال است که صرف درخواست ابطال موجب توقف اجرا نمی‏شود و رسیدگی دادگاه همیشه بصورت رد اعتراض یا ابطال رای داوری است؛ دادگاه زمانی که دلایل اعتراض خواهان را قوی ببیند، اجرای رای داوری را متوقف می‏کند و دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض به عنوان مرجع تجدید نظر نسبت به رای شناخته نمی‏شود.
ابطال رای داور مهمترین مکانیسم اعمال نظارت قضایی دادگاه های ایرانی در آرای داوری ملی می‏باشد یعنی دعوی ابطال مخصوص آرای داوری ملی است و تنها دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال را دارد که رای موضوع دعوی ابطال متعلق به نظام حقوقی مقر آن دادگاه باشد و چنانچه این دعوی منجر به ابطال حکم شود علی الاصول این ابطال نه تنها مانع اجرای رای در آن کشور است بلکه اجرای آن در کشورهای دیگر نیز ممتنع می‏شود.
ابطال رأی داور با عدم قابلیت اجرایی آن رابطه مستقیم دارد و صرف درخواست ابطال رأی داوری، اثری بر توقف اجرای حکم داور ندارد و در صورت اصرار اعتراضکننده مبنی بر اینکه در صورت عدم تعلیق اجرا، زیان وارده قابل جبران نخواهد بود!(مثلاً مال از دست برود) در قبال حکم تعلیق؛ تأمین مناسب درخواست میگردد.
نکته مهمی که وجود دارد بررسی این مسئله خواهد بود که در داوری‎های بین‏المللی کدام دادگاه صلاحیت ابطال رأی داور را دارد آیا تمامی کشورهای جهان می‏توانند مدعی صلاحیت برای ابطال رأی داور باشند یا تنها کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی بهحساب می‏آید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی را دارد؟
در پایان‏نامه حاضر؛ بهصورت محتوایی و بر اساس توصیف و تحلیل، موارد ابطال رأی داور که در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال همسان و شبیه بوده بررسی و همچنین مواردی که در هر یک از قوانین فوق بهصورت اختصاصی موردتوجه بوده است موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در ادامه بحث و در فصل سوم، مرجعی که صلاحیت ابطال رأی داور را داشته و آثاری که این ابطال بر جای میگذارد نیز در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال، بررسی و بیان شده است.
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات و مفاهیم
۱٫ ۱٫ مبحث اول: کلیات ۲
۱٫ ۱٫ ۱٫ معرفی مسئله ۲
۱٫ ۲ بیان اهمیت موضوع ۴
۱٫ ۳ پیشینه تحقیق ۵
۱٫ ۴٫ سؤال اصلی تحقیق ۷
۱٫ ۵٫ سؤالات فرعی تحقیق ۷
۱٫ ۶٫ فرضیه اصلی تحقیق ۷
۱٫ ۷٫ فرضیه های فرعی تحقیق ۷
۱٫ ۸٫ روش تحقیق ۸
۱٫ ۹٫ محدودیت‎های پژوهش ۸
۲٫ مبحث دوم: مفاهیم ۹
۲٫ ۱ گفتار اول: داوری ۹
۲٫ ۱٫ ۱ معنای لغوی داوری ۹
۲٫ ۱٫ ۲ مفهوم حقوقی داوری ۹
۲٫ ۱٫ ۳ داوری در فقه ۱۳
۲٫ ۱٫ ۴ داوری تجاری ۱۵
۲٫ ۱٫ ۵ داوری تجاری بینالمللی ۱۶
۲٫ ۱٫ ۶ داوری بینالمللی در حقوق ایران ۱۷
۲٫ ۱٫ ۷ داوری بینالمللی در مقررات آنسیترال ۱۸
۲٫ ۱٫ ۸ اهمیت داوری بین‏المللی ۲۱
۲٫ ۱٫ ۹ اقسام داوری ۲۵
۲٫ ۱٫ ۹٫ ۱ داوری سازمانی ۲۵
۲٫ ۱٫ ۹٫ ۲ داوری موردی یا اختصاصی ۲۵
۲٫ ۲ گفتار دوم: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری ۲۵
۲٫ ۲٫ ۱ ابطال ۲۵
۲٫ ۲٫ ۲ بطلان ۲۶
۲٫ ۲٫ ۳ تفاوتهای مفهومی بطلان و ابطال ۲۶
گفتار سوم : داوری تجاری بین الملل از نگاه فقه اسلامی ۲۷
۳٫ ۱٫ جواز و نفوذ داوری در فقه اسلامی ۲۹
۳٫ ۲٫ قلمرو داوری در فقه اسلامی ۳۰
۳٫ ۳٫ میزان لزوم رای و قراداد داوری ۳۱
۳٫ ۴٫ شرایط داور در فقه اسلامی ۳۲
۳ مبحث سوم: تا ریخچه ابطال رأی داوری ۳۶
۳٫ ۱ تاریخچه داوری و ابطال رأی داوری در حقوق ایران ۳۶
۳٫ ۲٫ تا ریخچه داوری و ابطال رأی داوری در آنسیترال ۴۰

فصل دوم :مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقدمه: ۴۶
۱ مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال ۴۷
۱٫ ۱ گفتار اول: موارد ابطال رأی داور ۵۲
۱٫ ۱٫ ۱٫ فقدان اهلیت طرفین ۵۵
۱٫ ۱٫ ۲٫ بی‏اعتباری موافقتنامه داوری ۵۸
۱٫ ۱٫ ۳ عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه‏ها ۶۱
۱٫ ۱٫ ۴ عدم توفیق درارائه دلیل و مدارک پرونده ۶۲
۱٫ ۱٫ ۵ خروج داور از حدود اختیار ۶۳
۱٫ ۱٫ ۶ تشکیل هیات داوری برخلاف قواعد ۶۴
۱٫ ۱٫ ۷ رأی مؤثر داور جرح شده ۶۵
۱٫ ۱٫ ۸ صدور رأی بر مبنای سند مجعول ۷۳
۱٫ ۱٫ ۹ یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی ۷۵
۱٫ ۱٫ ۱۰ پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری ۷۶
۱٫ ۲ گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری ۷۸
۱٫ ۲٫ ۱ بند اول: تفاوت ماده ۳۳ و ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین‏المللی ۷۸
۱٫ ۲٫ ۲ بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد ۷۹
۱٫ ۲٫ ۲٫ ۱ موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. ۸۰
۱٫ ۲٫ ۲٫ ۲ مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره ۸۱
۱٫ ۲٫ ۲٫ ۳ آرای مربوط به اموال غیرمنقول ۸۳
۱٫ ۳ گفتارسوم: اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ابطال رأی داوری ۸۵
۱٫ ۳٫ ۱ بند اول: ابطال رأی داوری در اصل ۱۳۹ قانون اساسی ۸۷
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱ تفاسیر اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران ۸۹
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۱ نظریه تفسیر مضیق اصل ۱۳۹ ق.ا. ۸۹
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۲ نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق ۹۶
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۳ نظریه کمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر ۹۸
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۴ نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر بیانیه الجزایر ۱۰۱
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۵ نظریه تفسیر اصل ۱۳۹ ق.ا. بر مبنای نمایندگی ۱۰۴
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۶ نقد و بررسی نظریه نمایندگی ۱۰۶
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۷ نظریه تفسیر اصل ۱۳۹ ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت ۱۰۷
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۸ نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت ۱۰۸
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۹ نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری ۱۱۱
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۲ نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل ۱۳۹ ق.ا ۱۱۶
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۳ نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل ۱۳۹ ق.ا ۱۲۰
۱٫ ۳٫ ۲ بند دوم: دعاوی نفتی ۱۲۱
۲ مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران ۱۲۵
۲٫ ۱ گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال ۱۲۵
۲٫ ۱٫ گفتاراول: موارد ابطال رای داوری ۱۳۰
۲٫ ۱٫ ۱ عدم رعایت قانون حاکم بر داوری ۱۳۰
۲٫ ۱٫ ۱٫ ۱ قانون شکلی حاکم بر داوری ۱۳۱
۲٫ ۱٫ ۱٫ ۲ قانون ماهوی حاکم بر داوری ۱۳۴
۲٫ ۱٫ ۲ عدم رعایت اصول اجباری داوری ۱۳۸
۲٫ ۱٫ ۲٫ ۱ اصول رفتار مساوی با طرفین ۱۳۸
۲٫ ۱٫ ۲٫ ۲ عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع ۱۴۰
۲٫ ۱٫ ۲٫ ۳ عدم رعایت اصل حق دفاع ۱۴۴
۲٫ ۱٫ ۳ فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت ۱۴۷
۲٫ ۱٫ ۴ وجود بینظمی در تشریفات رسیدگی ۱۴۹
۲٫ ۱٫ ۵ عدم توجیه رأی ۱۵۱
۲٫ ۲ گفتار دوم: احکام تکمیلی ۱۵۳
۲٫ ۲٫ ۱ احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال ۱۵۴
۲٫ ۲٫ ۲ احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بینالمللی ۱۵۴
۲٫ ۲٫ ۳ احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی ۱۵۵

فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

۱ مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری ۱۵۸
۱٫ ۱ گفتاراول: اعتراض به رأی داوری ۱۵۸
۱٫ ۲ گفتاردوم: مقررات شکلی در دعوی ابطال رای داور( در بیانیه الجزایر) ۱۶۱
۱٫ ۲٫ ۱ اشکال اعتراض علیه احکام داوری ۱۶۲
۲ مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری ۱۶۴
۲٫ ۱ گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری ۱۶۴
۲٫ ۱٫ ۱ دادگاه صالح رسیدگی طبق مقررات قانون داوری تجاری بینالملل ایران ۱۶۴
۲٫ ۱٫ ۲ دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات اتاق ایران ۱۶۶
۲٫ ۱٫ ۲٫ ۱ در خصوص اختلافات تجاری داخلی ارجاع شده به اتاق بازرگانی ۱۶۶
۲٫ ۱٫ ۲٫ ۲ در خصوص اختلافات تجاری بینالمللی ارجاع شده به مرکز داوری اتاق ایران ۱۶۷
۲٫ ۱٫ ۲٫ ۳ مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات قواعد داوری آنسیترال ۱۶۷
۲٫ ۱٫ ۳ دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۷۲
۲٫ ۱٫ ۳٫ ۱ دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری ۱۷۲
۲٫ ۱٫ ۳٫ ۲ دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی ۱۷۲
۲٫ ۲ گفتاردوم: رعایت مقررات شکلی در دعوی ابطال رأی داور ۱۷۴
۲٫ ۲٫ ۱ قانون داوری تجاری بینالمللی ۱۷۴
۲٫ ۲٫ ۲ مقررات شکلی در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۷۷
۲٫ ۲٫ ۳ گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال ۱۷۹
۳ مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری ۱۸۰
۳٫ ۱ گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری ۱۸۰
۳٫ ۲ گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری ۱۸۳
۳٫ ۲٫ ۱ امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری ۱۸۳
۳٫ ۲٫ ۲ قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده ۱۸۵
۳٫ ۲٫ ۲٫ ۱ اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک) ۱۸۷
۳٫ ۲٫ ۲٫ ۲ اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید) ۱۹۲
فصل چهارم : نتیجه گیری
نتیجه‏گیری ۱۹۸
پیشنهادات ۲۰۸
منابع و مآخذ ۲۱۰

امکان ابطال رای داوری در قانون داوری تجاری بین‌المللی – حقوقی …

۲۸ خرداد ۱۳۹۶ – قاسمی عهد می افزاید: تفاوتی که میان جهات ابطال و جهات بطلان رای داور وجود دارد، این است که جهات ابطال که در ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی ایران ذکر شده اند در صورتی موجب بی اعتباری رای داور می شوند که که ذی نفع با استناد به هر یک از انها، ابطال رای داور را از دادگاه صالح بخواهد و دادگاه نیز چنانچه جهت مورد استناد را …

ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

۱۲ تیر ۱۳۹۵ – مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی در قانون آئین دادرسی مدنی ایران دادگاهی است که دعوی را به داوری ارجاع کرده و یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و در قانون داوری تجاری بین المللی ایران دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده است دادگاه عمومی تهران …

ابطال رای داوری در دعاوی تجاری بین المللی – پژوهشگاه علوم و …

ابطال رای داوری در دعاوی تجاری بین المللی … غیر دولتی – دانشگاه آزاد اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی . ۱۳۹۲ . … در مطالعه تطبیقی قوانین ملی برخی کشورها تشتت در موجبات ابطال رای داوری ملاحظه می‌شود که صرفا اختصاص به مقررات کشوری خاص داشته و در قوانین دیگر کشور‌ها نیامده است.

موارد ابطال رای داوری در قانون آئین دادرسی مدنی و قانون داوری …

موارد ابطال رای داوری در قانون آئین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران … به جهت اشتباه موضوعی، عدم پذیرش اعتراض به جهت اشتباه قانونی در داوری تجاری بین‌المللی، نظام تعیین موارد ابطال رای داوری و جهات سقوط حق اعتراض به رای داوری در حقوق کشورهای دیگر و در نظام دوگانه حقوق داوری ایران، در فصول بخش دوم بررسی می‌شود.

مشاوره حقوقی – شناسایی و اجرای رای داوری تجاری بین المللی

مشاوره حقوقی – شناسایی و اجرای رای داوری تجاری بین المللی – مشاوره و در تمام زمینه های حقوقی – کیفری و پذیرش سفارش تنظیم لایحه و دادخواست – مشاوره حقوقی. … ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی ایران، مقرر داشته است که آرای داوری صادره مطابق مقررات قانون داوری ایران بجز در صورتی که باطل باشد و یا ابطال شده باشد، قطعی است و پس …

ابطال رای داوری – دانلود پایان نامه های دانشگاهی تحصیلات …

در هر حال در کنار این قانون در ایران، قانون برجسته دیگر ی وجود دارد که به قواعد و مقررات داوری و به دعاوی خاص تجاری بین المللی اختصاص دارد و آن قانون داوری تجاری بین … تحت عنوان مبانی ابطال و بطلان آرای داوری در نظام حقوقی ایران در مقایسه با اسناد بین المللی و کتاب آقای دکتر عبدالله خدابخشی تحت عنوان حقوق داوری و دعاوی مربوط به …

مرکز پژوهشها – قانون داوری تجاری بین المللی

اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از‌قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقتنامه داوری ممکن … ایران می‌باشد. ‌و – در هر موردی که در این قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در‌آن توافق نیز خواهد بود.

[PDF]اصل مقاله (۴۹۹ K) – مجله مجتمع آموزش عالی قم

توسط شیروی – ‏۱۹۹۹
صی ۶۵ – ۸۳. تنظیم قرارداد داوری با توجه به قانون داوری تجاری. بین المللی ایران. 来 دکثر عبدالح כל شیروی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران (مصوب ۱۳۷۶) شدیداً از قانون … در این مادهٔ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند دعوا … قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد، می توان ابطال رأی داوری را درخواست. کرد.

دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی – مطالعات حقوق …

توسط خدری – ‏۲۰۱۵
تکلیف افشا، حق جرح داور، درخواست ابطال رأی داور و عدم شناسایی و اجرا نشدن رأی داور به‌عنوان تضمین‌های رعایت اصول دادرسی در رسیدگی داوری می‌باشند. … دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران … مایکل،تاپ من (۱۳۶۹)، «جرح و سلب صلاحیت از داوران در داوری تجاری بین المللی»، ترجمۀ محمد جواد میر فخرائی، مجلۀ حقوقی، ش ۱۲، ص۲۰۶-۱۶۷٫

[PDF]شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی در حقوق ایران

۴- حقوق بینالملل و قراردادهای موجود در مورد شناسایی و اجرای آرای داوریهای خارجی …. ازجغرافیای سیاسی جمهوری اسلامی ایران است نه خارج از جغرافیا و حاکمیت حقوقی ایران. ….. دوم – موارد ابطال رای. ماده ۳۴ لایحه داوری تجاری بین المللی، همانند ماده ۶۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، در موارد. زیر رای داور یا هیات داوری را اساساً باطل و غیرقابل اجراء میداند:.

چاپ کتاب داوری تجاری بین المللی – Dr. Shiravi – دکتر شیروی –

این مثل این است که برای حل و فصل اختلافات مدنی، آیین دادرسی را مطالعه کرد ولی قانون مدنی را که مبنای رأی است، مطالعه نکرد. … پس از نگارش کتاب حقوق تجارت بین‌الملل، تصمیم گرفتم که نتایج تحقیقات و پژوهشهای خود در خصوص داوری تجاری بین‌المللی را نیز در قالب یک کتاب منسجم درسی … الف) تشکیلات مرکز داوری اتاق ایران.

دانلود پروپوزال آماده حقوق بین الملل: ابطال رأی داوری تجاری در …

۲۴ آذر ۱۳۹۵ – حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق بازرگانان و شرکت‌های تجاری در حل مناقشات به شیوه مسالمت‌آمیز و سریع به‌حساب می آید که با افزایش روزافزون روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت ها و استفاده از مکانیزم داوری در حل مناقشات با مسائل ناشی همچون اعتراض به رأی داوری و ابطال آن مواجه می شویم. اعتراض و …

آثار اعتراض به رای داوردرداوری تجاری بین المللی از دیدگاه …

آثار اعتراض به رای داوردرداوری تجاری بین المللی از دیدگاه حقوق ایران و کنوانسیونهای بین الملل … در داوری بین المللی ب عقیده ی عده ای رایی که در جریان ابطال است و در محل صدور هنوز لازم الاجرا نشده و قابل اجرا نیست با بررسی اسناد بین المللی روشن می شود که رسیدگی … داوری , اعتراض به رای , داوری تجاری بین المللی , ابطال , تعلیق …

حقوق ایرانی – : اعتراض به رای داوری

به عبارت روشن‌تر، آرایی که مشمول یکی از بندهای ماده ۴۸۹ باشد، اساساً «رأی داوری» به حساب نمی‌آید و دادگاه ملزم به صدور اجرائیه برای این آراء نیست. گفتار دوم: موارد اعتراض به رای داور در قانون داوری تجاری بین المللی ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی ایران راجع به قابلیت ابطال رای داوری مقرر داشته : ۱٫رأی داوری در موارد زیر به درخواست …

کتب فارسی | مرکز داوری اتاق تهران

ابوئیه، فخر الدین و دیگران، «داوری تجاری در حقوق ایران و حقوق بین الملل»، انتشارات شیلان، چاپ اول، ۱۳۹۵٫ ۲٫ … ایرانشاهی، علیرضا، «اعتراض به رای داوری در داوری های تجاری بین المللی»، انتشارات شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۹۵ … ۲۹- زینالی، توحید و مریم حق پرست، «دعوای ابطال رأی داوری در رویه دادگاه‌ ها»، انتشارات چراغ دانش، چاپ اول، ۱۳۹۵٫

ایران داوری – کوششی برای ترویج و تحکیم نهاد داوری در حقوق …

قاضی متخصص و منتخب شما. داور، شخصی است که طرفین اختلاف بر می‌گزینند تا به علل و مستندات بروز اختلاف، رسیدگی نموده و با رای خود به شیوه‌ای قاطع و سریع به دعوی، پایان بخشد. ادامه مطلب …

بطلان و ابطال آرای داوری – حقوق تجارت بین الملل

۱۴ بهمن ۱۳۹۲ – مقدمه ماده ۳۳ قانون داوری (درخواست ابطال رای) مقایسه ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی ایران با ماده ۳۴ قانون نمونه موارد خاص ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی ایران تفاوت بند ز ماده ۳۳ با بند ۳ ماده ۱۳ بررسی ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی ایران-بطلان رای بند ۴ ماده ۳۴ قانون نمونه اجرای رای داوری-ماده ۳۵ قانون داوری …

[PDF]ایرادات با اثر مانع موقتی در داوری تجاری بین المللی۱ – مجله …

ابطال رأی داوری که به نفع ایران صادر شــده بود را خواســتار شد. دادگاه پاریس در. خصوص این پرسش که آیا شرط داوری مندرج در قرارداد را می توان به استناد قانون. ملی شخص حقوقیِ حقوق عمومی بی اعتبار دانست، به شرح ذیل استدالل نمود: »قرارداد فیمابین از نوع قراردادی است که برای احتیاجات تجاری بین المللی. تحــت شــرایط و مطابق با عرف …

اعتراض به رأی داور – موسسه حقوقی وکیل پایه یک

۲ مرداد ۱۳۹۶ – گفتار دوم: موارد اعتراض به رای داور در قانون داوری تجاری بین المللی ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی ایران راجع به قابلیت ابطال رای داوری مقرر داشته : ۱٫رأی داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده (۶) قابل ابطال است: الف یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد. ب موافقتنامه داوری به موجب …

[PDF]Judges Guide Word Template – International Council for …

راهنمای شورای بین. المللی داوری تجاری برای تفسیر پیمان. ۱۹۵۸٫ نیویورک. ترجمه: دکتر میرحسین عابدیان. قاضی دیوان داوری دعاوی ایران و. ایاالت متحده آمریکا. )الهه، هلند(. مستشار سابق دیوان عالی کشور. عضو هیأت علمی. مدعو. دانشکده. ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. رضا افتخار. مشاور حقوقی. دیوان داوری دعاوی ایران و. ایاالت متحده آمریکا …

مطالعات حقوق بین الملل – ماهیت حقوقی شرط داوری در ضمن قراردادها

در ایران نیز « حکمیت» داوری ، ابتداد در موارد ۷۵۷ تا ۷۷۹ قانون اصول محاکمات حقوقی ، مصوب ۱۳۲۹ ، هجری قمری ( ۱۲۸۹ هجری شمسی ) پیش بینی گردید . … در قانون جدید مصوب ۱۳۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۴۵۴ به بعد به داوری اختصاص یافته است علاوه بر این ، قانون داوری تجاری بین المللی در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسیده است .

[PDF]نقش مقررات فراملی در داوری تجاری بین المللی و جایگاه آن در …

www.CIVILICA.com. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﻧﻘﺶ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻓﺮﺍﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺩﺍﻭﺭﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﺩﻭﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﻮﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ (ﺳﺎﻝ:۱۳۹۵). ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ۲۰ ﺻﻔﺤﻪ … ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺻﺮﯾﺢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻓﺮﺍﻣﻠﯽ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺭﺃﯼ ﺩﺍﻭﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﻭﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ. ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺭﻭﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺑﺴﯿﺎﺭ …

داوری بین المللی – موسسه حقوقی دادار عدالت -خدمات مشاوره …

باعث شده است که امروزه اکثریت دعاوی تجاری بین المللی از طریق داوریهای بین المللی رسیدگی و حل و فصل شود بطوریکه اگر در مبادلات بین المللی داوری را از زمره رسیدگی ها خارج کنیم کمتر تاجری حاضر است با تاجر تبعه کشور …. پنجم _ اینکه موارد ابطال رای داوری خارجی در این کنوانسیون ممکن است ولی باید دارای شرایط زیر باشد:.

تفاوت های قانون داوری تجاری بین المللی و کنوانسیون …

۲۷ آذر ۱۳۹۶ – به گزارش ایسنا، محمد جواد شریعت باقری در نشست داوری تجاری بین المللی، رویکرد های حقوقی ایران و حقوق فرانسه که در دانشگاه علوم قضایی برگزار شد، گفت: … تعارض است،در کنوانسیون در جهات ابطال رای داوری گفته اگر یک رای داوری در کشور خارجی صادر شده باشد که احد طرفین در محاکم ملی آن کشور در خواست ابطال …

تحقیق حقوق حاکم بر شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی …

جنیدی، لعیا، ۱۳۷۶، قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی، تهران، دادگستر. جنیدی ، لعیا، ۱۳۷۸، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه. جنیدی، لعیا، ۱۳۸۷، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، تهران، شهر دانش. جنیدی، لعیا، ۱۳۸۸، دادگاه صلاحیت دار جهت ابطال رای داور در …

سوالات متداول – مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

مشخص بودن قواعد رسیدگی، فرآیند بازبینی پیش نویس آراء قبل از صدور رأی، تخصص در رسیدگی، رعایت اصل محرمانگی، قطعی و لازم الاجرا بودن رأی داوری و … به طور کلی طرفین کلیه اختلافات تجاری یا غیرتجاری داخلی و بین المللی (اعم از حقیقی و حقوقی) می‌توانند به مرکز داوری مراجعه کنند و داشتن کارت بازرگانی الزامی نیست.

استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی – تحقیقات …

مبحث چهارم: اصل استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران … دیوان بین المللی دادگستری محول ساخت، اما در رای مقدماتی (مورخ اکتبر ۱۹۳۵) راجع به ادعای کان لم‌یکن بودن شرط داوری به علت ابطال قرارداد چنین گفت: خوانده میگوید؛ قرارداد ملغی شده و الغای قرارداد متضمن الغای شرط داوری مندرج در قرارداد …

‌قانون داوری تجاری بین‌المللی – مشاهده جزئیات

‌فصل اول – مقررات عمومی ‌ماده ۱ – تعاریف و قواعد تفسیر ‌تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است به قرار ذیل می‌باشد: ‌الف – ” داوری ” عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا‌انتصابی. ب – داوری بین‌المللی عبارتست از اینکه یکی از طرفین در زمان …

قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری … …

این قانون تا حد قابل ملاحظه ای ملهم از قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل (آنسیترال) در مورد داوری تجاری بین المللی می باشد(از این پس قانون نمونه ….. به علاوه در موردبی اعتباری قرارداد داوری، لازم به یادآوری است که طبق ماده ۳۳ (۱) (و) قانون جدید در خصوص موارد ابطال رأی داوری، اثر هرگونه تخلف یا ایراد در ترکیب هیأت داوری …

ساختار حقوقی نظام داوری: سیستم واحد یا دوگانه؟ – پژوهش حقوق …

توسط مقدم ابریشمی – ‏۲۰۱۶
هدف این مقاله این است که با بررسی گرایش ساختار داوری کشورهایتوسعهیافته و نقش موثر قانون نمونه، پیشنهاد کند که مبنای حقوق داوری ایران باید سیستمواحد باشد که نهتنها باید با قانون نمونه سازگار باشد بلکه باید پا را فراتر نهاده و … یکنواخت کردن مقررات در داوری تجاری بینالمللی را بهبود بخشد و تجارت بین الملل را تسهیل کند.

قانون داوری تجاری بین المللی از دریچه حقوق اسلامی

قانونگذار ایرانی نیز متوجه این ضرورت گردیده و در تاریخ ۲۶/۶/۱۳۷۶ قانون داوری تجاری بین المللی را به تصویب رسانده است. در این مقاله تلاش شده است با پیوند زدن این قانون با حقوق اسلامی، میزان مشروعیت این شیوه حل و فصل اختلاف، حدود اختلافات قابل ارجاع به داوری، میزان اعتبار و لازم الاجرا بودن قرارداد و رای داوری و شرایط داور …

قواعد فراملی در داوری تجاری بین المللی و جایگاه آن در حقوق ایران

چکیده امروزه اختلافات تجاری در دنیا اصولاً با استفاده داوری تجاری بین‌المللی حل و فصل می‌گردد و در جز در موارد نادر طرفین اختلاف حاضر نمی‌شوند، سرنوشت خود را به دست دادگاه‌های ملی بسپارند. رجوع به قوانین ملی طرفین دعوی و حتی کشور ثالث نیز به اندازه رجوع به دادگاه خارجی مورد انکار طرفین دعوی قرار می‌گیرد. در کنار شکل گیری داوری …

قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری … …

۲۷ فروردین ۱۳۹۶ – به نظر می رسد قانون داوری تجاری بین المللی ایران، قانون نمونه آنسیترال را به عنوان مرجع اصلی در نظر داشته است و در عین حال آن را با شرایط داخلی ایران نیز تطبیق ….. بر موافقتنامه دانسته اند معتبر نباشد و درصورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد)، رأی داوری توسط دادگاه مذکور در ماده ۶ قابل ابطال است.

بررسی نهاد داوری در حقوق ایران – موسسه حقوقی ملک پور

۲۷ مهر ۱۳۹۵ – به رغم تصریح بند دوم ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی ایران که هرکس امکان اقامه دعوا دارد میتواند موضوع را به داوری ارجاع دهد، چنانچه موضوع دعوا اموال عمومی و …. بر طبق بند ۱ ماده ۳۳، در صورت عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری رأی داور قابل ابطال خواهد بود و این ضمانت اجرا …

ابطال رای داوری و نحوه تقاضا – اعتراض به رای داوری | مشاور …

۳۰ بهمن ۱۳۹۵ – در رای شماره ۱۲۱۱- ۲۵/ ۷/ ۱۳۲۶ شعبه ششم دیوان عالی کشور و رای شماره ۱۴۹۸- ۱۳۳۰/۱۱/۱۷ آن شعبه تقاضای ابطال رای داوری را محتاج تقدیم دادخواست ندانسته اند. مع الوصف ملاحظه می گردد برخی دیگر از حقوق دانان تقدیم دادخواست را در آن خصوص الزامی اعلام نموده اند. موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از …

قانون داوری تجاری بین المللی – موسسه بین المللی داوری …

متن قانون داوری تجاری بین المللی (وکیل داوری،وکیل داور،داوری دعاوی). متن قانون … ب – داوری بین‌المللی عبارتست از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد. ….. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رای که خارج از‌حدود اختیارات” داور” بوده، قابل ابطال است.

حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی – استقلال شرط ارجاع به …

و اما در داوریهای تجاری بین المللی مسأله استقلال شرط داوری به صراحت پذیرفته شده و باب بحث و تردید بسته است. ماده ۱۶ (۱) قانون داوری تجاری بین المللی ایران مقرر نموده «داور میتواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که بصورت جزئی از یک قرارداد باشد، از نظر اجرای این …

[PDF]مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری …

۲۶ شهریور ۱۳۷۶ – قانون داوری تجاری بین. المللی ایران. همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. دﮐﺘﺮ. ﺳﯿﺪ. ﺟﻤﺎل ﺳﯿﻔﻲ. ○. اﺷﺎره. ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴی. ﺑﻪ ﻗﻠم. ﻣﺆﻟﻒ در ﺟﻠﺪ. ١۵. ﺷـﻤﺎره (. ٢. )، (ژوﺋـﻦ. ١٩٩٨. ) ﺻﻔﺤﺎت. ٣۵. . ۵. ﻣﺠﻠﻪ داوری ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠی: (Journal of International Arbitration). ﻣ. ﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮﮔــﺮدان اوﻟﯿــﻪ اﯾــﻦ ﻣﻘﺎﻟــﻪ را از. اﻧﮕﻠﯿﺴی ﺑـﻪ ﻓﺎرﺳـی، ﺳـﺮﮐﺎر ﺧـﺎﻧم ﭘـﺮوﯾﻦ.

[PDF]ی داور ی رأ آثار – فقه و تاریخ تمدّن

توسط مافی – ‏۲۰۱۶
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ – آثار رای داوری. /. ۳۱٫ دکتر همایون مافی. ۱٫ دانشیار، گروه. حقوق تجارت بین الملل،دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری. تهران، تهران، ایران. ریح. انه روشنایی. دانش آموخته. کارشناسی ارشد. ، گروه. حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. ،. دانشگاه مازندران. ،. مازندران، ایران. آثار. رأ. ی. داور. ی. چکیده. رأ. ی. داور همانند حکم دادگاه.

[PDF]بسمه تعالی پیشینه علمی و حرفه ای دکتر لعیا جنیدی – وزارت …

۶۳۸۴٫ تا کنون. W. وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وک. ال. ی دادگستری مرکز از سال. ۶۳۸۸٫ تا کنون. W. داوری در دعاوی تجاری داخلی و بین المللی. W. مشاور. حقوقی. در. پروژه. های … نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران ، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. ۶۳۸۸ … دادگاه صالحیت دار جهت اجرای رای داور.

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی – داوری بین الملل دکتر …

طرفین ذینفع نسبت به رای داوری حق درخواست ابطال آن را دارند.در مورد مرجع اعتراض به رای داور و درخواست ابطال آن، اغلب اسناد بین المللی دادگاه مقر داوری را صالح می دانند.قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز در ماده ۳۳ ابطال رای توسط دادگاه عمومی ایران را به رسمیت شناخته است. مراجعه به نظام های مختلف حقوقی حاکی از آن است که در آنها …

نظارت قضایی بر اعمال قواعد آمره در داوری تجاری بین‌المللی

اسکندری، حسین (۱۳۹۱). «آثار اعتراض به رأی داوری در کنوانسیون‌ های بین المللی و حقوق داخلی کشورها». فصلنامه حقوق. دوره ۴۱٫ شماره ۴٫ صص ۳۸-۲۱٫ افتخارجهرمی، گودرز (۱۳۷۸). «تحولات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران و دستاورد آن در حوزه داوری بین‌ المللی». فصلنامه تحقیقات حقوقی. شماره ۲۷ و ۲۸٫ انصاری، علی؛ مبیّن، حجت (۱۳۹۱).

[PDF]بررسی تطبیقی قاعده صالحیت بر صالحیت در حقوق داوری …

امروزه داوری بخشی جدایی ناپذیر حقوق تجارت بین المللی را تشکیل می دهد و در دعاوی بین المللی … المللی شده است . پژوهش حاضر از نوع توصیفی. –. تطبیقی با هدف بررسی قاعده صالحیت بر صالحیت. در حقوق و قوانین داوری تجاری داخلی و بین المللی ایران و حقوق و قانون داوری. ۶۹۹۱ ….. د به ابطال رأی به صورت جزئی یا کلی منتهی شود . در.

Hamid Gharavi | Derains & Gharavi International

وی مؤلف کتابی با عنوان «اثربخشی بین المللی ابطال حکم داوری» از انتشارات حقوق بین الملل کلوئر (Kluwer) و آثار متعددی در تمامی نشریات اصلی حقوق داوری معمولا در کنفرانس‌های بین‌المللی سخنرانی دارد. Chambers Europe تجربه او را به عنوان وکیل و داوری بسیار محترم در دامنه وسیعی از پرونده های داوری تجاری و معاهدات سرمایه گذاری …

[PDF]آئین داوری مرکز داوری اتاق ایران کلیات – اول فصل داوری جریان …

اشخاص حقوقی یا حقیقی که در زمان انعقاد موافقتنامه داوری بموجب قوانین ایران، تبعه ایران باشند. و. ” داوری تجاری بین المللی. ” آن است که یکی از آنها در زمان انعقاد موافقتنامه داوری، طبق قوانین ایران تبعه. ایران نباشد . ث. »-. داور. « ، اعم از داور واحد یا هیأت داوران است مگر آنکه با توجه به سیاق متن در این آئین داوری یا در. موافقتنامه داوری، مراد …

نگاهی به آیین داوری مرکز اتاق داوری ایران و اشکال … – انجمن …

۲۱ آبان ۱۳۹۳ – و “داوری تجاری بین المللی ” آن است که یکی از آنها در زمان انعقاد موافقتنامه داوری، طبق قوانین ایران تبعه ایران نباشد. ….. خواهان بدون عذر موجه، لوایح و مدارک و ادله خود را ظرف مهلت مقرر تسلیم نکند و «داور» با اخذ توضیح از خوانده هم نتواند رأی بدهد، حسب مورد قرار ابطال دادخواست داوری یا رأی به ابطال دعوی را صادر خواهد کرد.

مقایسه تطبیقی موارد بطلان رای داور در قانون داوری تجاری بین …

صفحه اصلی اطلاع رسانی پژوهشی مقایسه تطبیقی موارد بطلان رای داور در قانون داوری تجاری بین المللی ایران و قانون نمونه آنسیترال و انگلستان. بانک جامع مقالات حقوقی. مقایسه تطبیقی موارد بطلان رای داور در قانون داوری تجاری بین المللی ایران و قانون نمونه آنسیترال و انگلستان. در: آبان ۲۷, ۱۳۹۳ در: اطلاع رسانی پژوهشی, دو هفته نامه …

کارگاه آموزشی داوری تجاری بین المللی – شهر دانش

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ – به همین منظور پژوهشکده حقوق شهردانش کارگاه داوری تجاری بین المللی با رویکرد کاربردی را برگزار می نماید و در نظر دارد علاوه بر تشریح مسائل نظری بین المللی تمامی روش های اجرایی و عملی داوری تجاری بین المللی از زمان تنظیم موافقتنامه ی داوری تا زمان شناسایی و اجرای رأی داور مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

درخواست اجرای رای داوری | گروه وکلای مهر – موسسه حقوقی مهر …

رتبه: ۳ – ‏۱۲ رأینکته مهم آنکه درخواست اجرای رأی داوری توسط محکوم له، نیازی به ارائه دادخواست و ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی ندارد. … موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان با تشکیل گروه وکلای مهر و به کارگیری بیش از ۱۰۰ وکیل پایه یک دادگستری در سطح ایران و در سطح بین الملل آماده ی ارائه ی مشاوره حقوقی و قبول وکالت …

رزومه – وبگاه اختصاصی دکتر محمد علی بهمئی – دانشگاه شهید …

داوریهای تجاری بین المللی (دکتری حقوق خصوصی); حل و فصل اختلافات بین المللی نفتی (دکترای حقوق نفت و گاز); داوری بین المللی (کارشناسی ارشد حقوق خصوصی) … شناسائی و اجرای رای داوری خارجی ابطال شده در کشور محل صدور، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۸; نقش دکترین گروه شرکت ها در شناسائی اطراف پنهان …

فصلنامه حقوق ملل، شماره ۱۷ – Magiran

فصلنامه حقوق ملل فصلنامه سال پنجم، شماره ۱۷، بهار ۱۳۹۴ …. اعتراض به رای داوری در کنوانسیون های بین المللی اباست پورمحمد، الهام نادر علی ص ۱۲۱ چکیده مشاهده متن [PDF … اختیارات مرجع داوری در خصوص دسترسی به ادله موجود نزد ثالث در چارچوب قانون داوری تجاری بین المللی و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بهراد صغیری*، مهدی …

امکان ابطال رای داور – وکیل

۲۴ فروردین ۱۳۹۶ – مقالات و دانستنی های حقوقی, دانستنی های حقوقی, امکان ابطال رای داور. … در قوانین ایران هم موضوع ابطال رای داور یک اصل پذیرفته شده و مواردی هم در قانون برای آن تعریف شده است. برای بررسی شرایط قانونی در خصوص امکان ابطال رای داور، «حمایت» با دکتر وحید قاسمی عهد، حقوقدان و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، به …

قرارداد داوری – حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل – قرارداد داوری – قابل استفاده دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل و بین الملل و دانشجوی – حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل. … ضوابط دیوان های داوری بین المللی و تطبیق آن با دیوان داوری ایران و ایالت متحده آمریکا. ضوابط دیوان های داوری بین …

آثار اعتراض به رای داوری در کنوانسیون های بین المللی و حقوق …

۲۷ دی ۱۳۹۴ – داوری و میانجیگری سازمانی · تعارض قوانین در داوری تجاری بین المللی · نقش انصاف در حل و فصل اختلافات بین المللی · ویژگی های مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری و مقایسه آن با قانون داوری تجاری بین المللی · معیارهای حاکم بر جبران خسارات معنوی · قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری …

مطالعات و پژوهش های حقوق تجارت بین الملل

۴ بهمن ۱۳۹۲ – مطالعات و پژوهش های حقوق تجارت بین الملل – International Trade Law Research and Study.

داور – سایت حقوقی محمد حسنی

امروزه صلاحیت قضایی دادگاه‌های کشور مبدا در رسیدگی به اعتراض به رای داوری تجاری بین‌المللی و حق ابطال آن از قواعد مسلم داوری‌های تجاری بین‌المللی شناخته می‌شود که مورد تایید و حمایت حقوق بین‌الملل نیز قرار گرفته و مهمترین نتیجه اعمال این حق و صلاحیت، ابطال رای داوری است. دکتر وحید قاسمی‌عهد، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه …

وکالت آنلاین – قانون نمونه درباره داوری تجاری بین المللی

دبیرخانه کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین المللی ، قانون نمونه برای داوری تجاری بین المللی را برای تمام کشورهکای جهان ارسال خواهد داشت وازآنها خواهد خواست … ( مجله حقوقی ) خوشوقت است که باچاپ متن انگلیسی قانون نمونه درباره داوری بازرگانی بین المللی ونیزترجمه فارسی آزاد آن دراین شماره نخستین نشریه ایرانی است که …

[PDF]ﻃﺮﻓﯽ در داوری ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺻﻞ اﺳﺘﻘﻼل و ﺑﯽ هﯿﺪ ﭼﮑ – دانش و پژوهش …

۱۹ آذر ۱۳۹۱ – ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داور ﻣﻨﺘﺨ. ﺐ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ وﮐﯿﻞ اﯾﺸﺎن ﻣﺤﺴﻮب. ﮔﺮدد . در ﻣﻘﺮرات داوری ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان و آﻧﺴﯿﺘﺮال و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ. ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل و ﺑﯽ. ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻔﺎوت ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه … ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮرد ﺟﺮح ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ و رأی ﺻﺎدره ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮ. اﯾﻦ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر اﺻﻞ اﺳﺘﻘﻼل و ﺑﯽ. ﻃﺮﻓﯽ در ﻣﻘﺮرات ﭘﺮ رﻧﮓ و دارای ﺿﻤﺎﻧﺖ. اﺟﺮاء ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ داوری و رﺳﯿﺪﮔﯽ و …

داوری و نگاه های کوتاه به بعد نظارت قضایی بر داوری

در حقوق ایران دادگاه ها در چهار مورد در امور داوری داخلی دخالت می کنند که تنها یک بخش آن مختص به نظارت قضایی است : ۱- تعیین داور ۲- ابلاغ رأی داور ۳- اجرای رأی داوری ۴- ابطال … در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال ۷۶ بین مواردی که رأی داور اساساً باطل و بلااثر است با مواردی که قابل ابطال است قائل به تفکیک شده است و علی رغم …

اعتبار حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین‌المللی

۱کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی. ۲عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، گروه حقوق خصوصی، تهران، ایران؛. چکیده. چکیده حل اختلاف از طریق داوری از قدیم الایّام به عنوان یکی شیوه حل و فصل اختلاف مورد قبول و پذیرش بوده است. پیشرفت علم و دستیابی بشر …

دانشجویان کارشناسی ارشد :: سایت رسمی دکتر مریم قربانی فر

مقاله ” تنظیم قرارداد داوری با توجه به قانون داوری تجاری بین المللی ایران” – دکتر عبدالحسین شیروی دریافت … مقاله ” دادگاه صلاحیتدار جهت ابطال رای داور در داوریهای بین المللی” – دکتر لعیا جنیدی دریافت … مثل طرق جبران خسارت در معاملات بین الملل از دید گاه حقوق ایران و انگلیس/ حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین/.

عنوان مقاله: موارد مداخله دادگاه در امر داوری – موسسه بین المللی …

و بدون شک، در نهایت در میزان اعتبار رأی صادره و عدم امکان مداخله دادگاه از حیث صلاحیت دیوان و تشکیل آن و چه در مراحل رسیدگی و نهایتا” شناسایی و اجرای رأی صادر شده از دیوان …. در قانون داوری تجاری بین المللی ایران اساسا” انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد یا شرط داوری واعتبار یا عدم اعتبار در ماده ۸ بطور خلاصه و بشکل ذیل طرح گردیده است.

دوره مقدماتی آموزش داوری | کافه حقوق

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ – از این روی امروزه شرط حل وفصل اختلافات در عموم قراردادهای تجاری یک شرط نسبتاً اصلی و ثابت است. از این رو مرکز داوری اتاق ایران (دفتر رشت) جهت اشنایی با جایگاه داوری در دعاوی تجاری اقدام به برگزاری «دوره آموزشی داوری مقدماتی» می نماید. گروه علمی کافه حقوق: داوری در تجارت بین المللی در دهه های اخیر جایگاه خاصی …

داوری – گروه وکلای پارسای

امروزه داوری جایگاه ویژه ای در قراردادها پیدا کرده است ولی متاسفانه علی رغم شیوع روزافزون آن اطلاعات مردم نسبت به مقررات ، آثار و رویه قضایی در این خصوص بسیار اندک و بعضا نادرست است . اگر به هر دلیلی تمایل داشتید به جای مراجعه به دادگاه از داوری برای حل و فصل اختلافات قراردادی استفاده کنید توصیه اکید می شودبه دلیل …

[PDF]المللی ای بر داوری در دعاوی تجاری بین مقدمه – مجله تحقیقات …

توسط زارع – ‏۲۰۱۵
۲۶ آبان ۱۳۹۴ – قطواعد انصاف، مویوع مختلف فیه را حطل. و فصل نمایند و رأی صادره توش ایشان را برای خود الزام. آور قرار می. دهند. «. تعریف داوری تجاری بین. المللی. در. کنار …. بدین ترتیب بسیار روشن است که قانون داوری تجاری بین. المللی. ایران. بسیار تنطگ نظرانطه بطا مویطوع. برخورد نموده است و تا حد زیادی فلسفه وجودی خود. را. در.

موارد بطلان رای داور و چیستان ” قوانین موجد حق” در حقوق داوری …

آنگاه دادگاه تصمیم می گیرد که آیا قوانینی که عدم رعایت آنها باعث بطلان رای داور می شود رعایت شده است یانه و عندالاقتضا رای داور را ابطال می کند. … قانون دیگری که بنام ” قانون تجارت بین المللی” در سال ۱۳۷۶، سه سال قبل از آن قانون، به تصویب رسیده و همچنان به عنوان قانون خاص مقدم بر قوت خود باقی است ویژه موردی است که یک یا به …

شناسایی و اجرای احکام داور بین المللی | داوری تجاری

(۵) در سالهای اخیر در مواردی که امکان تعیین وابستگی رای داور طبق ضوابط حقوق بین المللی خصوصی به کشور معین وجود ندارد, رای داور را بدون ملیت و گاه بین المللی توصیف … در ایران اخیراً قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۲۶/۶/۷۶ (۸) داوری بین المللی را به شرح زیر تعریف کرده است: داوری بین المللی عبارت است از اینکه یکی از …

موسسات داوری تسهیل‌کننده حل و فصل مسالمت‌آمیز دعاوی و …

۸ فروردین ۱۳۹۶ – رییس کانون وکلای دادگستری استان کردستان گفت: موسسات داوری تسهیل‌کننده حل و فصل مسالمت‌آمیز دعاوی و اختلافات هستند که بدون دخالت دادگاه و مراجع قضائی صورت … داور به مدت یک هفته پیشنهاد خود را از نظر حقوقی بیان می‌کند و هر کدام از طرفین به رای داور معترض باشد به دادگاه مراجعه و خواهان ابطال رای می‌شود.

بررسی تطبیقی جرح و عزل داور در حقوق ایران و کنوانسیون‌های …

در این نوشتار «به نقل از نشریه دادرسی» به طور مختصر مقررات جرح وعزل داور در حقوق ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی بررسی می‌شود. درآمد! جرح داور مبانی و ریشه‌های … الف) اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) 1988: مقررات کلی این است که داور باید مستقل از طرفین داوری باشد و در طول داوری نیز مستقل باقی بماند. ۱ جرح داور اعم از این که …

بررسی اعتبار اجرایی رای داوری – موسسه حقوقی و داوری عدالت …

لازم بذکر است که قوانین و مقررات بین المللی با اعطای اختیار به دادگاه صالحه از او می خواهد که بر شناسایی و اجرای رأی. داور نظارت متناسب داشته باشد و در … درخواست اجرا و شناسایی رأی داورمشروحاً در ماده ۳۵ قانون داوری تجاری ذکر گردیده است و در مواد ۳۳ و ۳۴ همان قانون موارد درخواست ابطال و اعلام. بطلان پیش بینی شده است . در بند ۲ ماده ۳۵ …

ماهیت حقوقی شرط داوری در ضمن قراردادها | رسا گستر

در ایران نیز « حکمیت» داوری ، ابتداد در موارد ۷۵۷ تا ۷۷۹ قانون اصول محاکمات حقوقی ، مصوب ۱۳۲۹ ، هجری قمری ( ۱۲۸۹ هجری شمسی ) پیش بینی گردید . … در قانون جدید مصوب ۱۳۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۴۵۴ به بعد به داوری اختصاص یافته است علاوه بر این ، قانون داوری تجاری بین المللی در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسیده است .

مرجع دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد | ابطال رأی داوری تجاری …

۸ مهر ۱۳۹۶ – در فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال تصریح شده موردبررسی قرارگرفته و در ادامه با توجه به اینکه در قواعد … رأی در قانون آئین دادرسی مدنی ایران دادگاهی است که دعوی را به داوری ارجاع کرده و یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و در قانون داوری تجاری بین المللی …

مقالات مقایسه قانون داوری تجاری بین المللی ایران و برخی …

عبدالرضا علیزاده ; مجله: پژوهشهای مدیریت راهبردی ; ۱۳۸۰ – شماره ۲۵ و ۲۶ ;

اشارات و تنبیهات – آثار الحاق جمهوری اسلامی ایران به …

اشارات و تنبیهات – آثار الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی – یادداشت های محمد جواد شریعت باقری. … ومعاهده بین المللی(گفتار دوم) بپردازیم و پس از بحث در مورد الزام قاضی به احاله دعوی به داوری(گفتارسوم) موارد ابطال و بطلان رای داوری را در پرتو قانون داوری تجاری بین المللی …

پایان نامه بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه …

فهرست مطالب چکیده مقدمه ۱ الف) بیان مسئله ۱ ب) سوالات تحقیق ۳ ج) فرضیات تحقیق ۳ د) سوابق تحقیق ۴ هـ) اهداف ۴ و) روش تحقیق ۴ ز) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۴ فصل نخست مفاهیم و کلیات مبحث نخست – مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری ۶ مبحث دوم – موضع اسناد و کنوانسیون‌های بین المللی ۹ مبحث سوم- ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت …

آشنایی با موارد ابطال رای داوری – دکتر سهیل طاهری

۱۳ دی ۱۳۹۶ – به گزارش گروه وکلای رسمی، مستند قانونی ابطال رأی داوری ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی است که بر اساس آن، رأی داور در موارد زیر باطل است و قابلیت … ۴- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، مخالف باشد: به این معنا که رأی داور نباید با آنچه قبلاً در …

اولین همایش ملی چالشها و فرصتها در داوری تجاری بین المللی، …

۲۰ اسفند ۱۳۹۴ – مفهوم و قلمرو اجرا; داوری موردی و داوری سازمانی; موافقت نامه داوری; استقلال شرط داوری; تعیین داور و ترکیب هیئت داوری; صلاحیت داور; اصول حاکم بر داوری; نحوه رسیدگی; داوری بر اساس قانون وداوری بطور کدخدامنشی یا بر اساس انصاف; دستور موقت و تامین دلیل; تعیین حقوق حاکم بر داوری; اعتراض به رای داور( قابلیت ابطال …

داوری – دادنیکان

۱۲ بهمن ۱۳۹۴ – موسسه حقوقی دادنیکان در راستای پاسخگویی به نیازهای مخاطبین خود، مصمم به یافتن بهترین استراتژی و راه کار در حل و فصل اختلافات جهت نیل به اهداف بنگاهها و اشخاص تجاری گوناگون است. بدین منظور خدمات مشاوره ما در زمینه‌ی انتخاب بهترین روش حل و فصل اختلاف در بخشهای مختلف ارائه میشود. در بین روشهای حل و …

حلّ و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت …

کلید واژگان: کنوانسیون ایکسید، سرمایه گذاری، داوری، حقوق بین الملل، ایران، حلّ و فصل اختلافات. مقدّمه. اختلافات بین المللی به اعتبار طرفین می تواند ….. در مقایسه با قواعد دیگر، نظام ایکسید دارای سیستمی از ابطال رأی است که دادگاههای داخلی را از مداخله در آرای ایکسید ممنوع می سازد. این امر در نوع خود پیشرفت قابل توجه ای در زمینه …

مفهوم داوری و ویژگی های آن – موسسه حقوقی اریکه عدل

۱۷ بهمن ۱۳۹۴ – داوری فرآیندی است که به موجب آن اختلاف طرفین نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود از طریق قضاوت یک یا چند نفر داور به جای دادگاه حل و فصل می گردد و تصمیم … در بند الف ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی داوری اینگونه تعریف شده است : … رای صادره از سوی داوران باید مستند به اصول و مبانی حقوقی صادر گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *